ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, August 28, 2012

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ ့ဦးတည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရြ ့ စ ျပီ လား

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ႏွစ္ ၀က္ အတြင္ း အနုိင္ရ ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳ း ပါတီ၏ တုိင္းေဒသၾကီး တာ၀န္ခံ မ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း အစား ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သ ၾကီး တာ ၀န္ခံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့သည္ ။
အနုိင္ရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုျဖင့္ စုဖြဲ ့ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး မ်ား ႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ား ကုိ ဌာနေျပာင္း ခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးျခငး္ ႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး အသစ္ မ်ားကုိ ေျပာငး္လဲ ခန္ ့အပ္ ခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာလည္း အနုိင္ရပါတီႏွင့္ ယခင္ က အတုိက္အခံျဖစ္ခဲ့ေသာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ သည့္ NLD မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ သည့္ ဖြဲ ့စည္း ပုံ အေျခ ခံ ခုံရုံး ကိစၥ ကုိ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

အရပ္သားအစုိးရ နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံအနွံ ့လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမွုမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ ယင္းဆႏၵျပမွုမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပေစေသာ လွုံ ့ေဆာ္သူမ်ား ကလည္း ေနရာ/ ဌာန/ နုိင္ငံေရးပါတီ / စသျဖင့္ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ေျပာင္က်က် တစ္မ်ိဳး ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လ််ိဳ းတစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ေနၾကသည္ ။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ အရ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ ပန္းတုိင္မွာ ျပည္သူ ့အက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေရးအတြက္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္း အနုိင္ရ ေရး ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံေရး က်င့္သုံး ေဖၚေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္အနုိင္ရ ထားေသာ ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳး ပါ တီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနုိင္ရ ေရးအတြက္ လက္ရွိ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္း က႑တြင္ပါ ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ၾကီး၊ တုိင္း  /ျပည္နယ္ ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မ်ား ႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီး မ်ား အစရွိေသာ ယႏၱရားမ်ား ကုိ ျပည္သူ လူထုၾကည္ညိဳ ခ်စ္ခင္ေသာ ယႏၱရားျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖၚ  အသက္သြင္းမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အနုိင္ရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရြ ့ စျပီလား ? ? ?

ေျမျပင္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လူၾကိဳက္ အမ်ားဆုံး ပါတီမွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးသည့္ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ပါတီ ျဖစ္သည္ ။

( ကြ်ႏု္ပ္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သက္ သက္ သာ ျဖစ္ သည္ ။ )

ဦးစုိးမင္းသန္း FACEBOOK
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္ ။


Wednesday, August 22, 2012

ငါတို႔အ႐ိုး ၊ စည္း႐ိုးထိုး၍ ကာသင့္ပါလွ်င္ ကာရမည္ေဟ့ျမန္မာ ... ေဟ့ျမန္မာ
သာကီႏြယ္ဖြား ၊ ေအာင္ဆန္းသားတို႔
အေနာက္ေတာင္႐ိုး ၊ နယ္တ႐ႈိးမွာ
သင့္ဘိုးသင့္ဘ ၊ သင့္ညီမတို႔
သိမ္ဖ်င္းစက္ဆုပ္ ၊ အမ်ိဳးယုတ္ေၾကာင့္

အေသဆိုးနဲ႔ ေသေလၿပီ .... ။

မ်ိဳးဖ်က္ေလာက္မ်ား ၊ ေဒၚလာစားက
ဖေအပေထြး ၊ ကုလားေရးမွာ
သူခိုးလူဟစ္ ၊ တို႔အျပစ္လို႔
တြင္တြင္ဖင္ပိတ္ ေအာ္ၾကသည္ .... ။

အသင္ျမန္မာ ၊ မႏိုးပါက
ယုတ္ည့ံလူစြာ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာက
သင့္အိမ္သင့္အိုး ၊ သင့္အမ်ိဳးကို
အၿငိဳးတႀကီး ၊ လည္ကိုလွီး၍
သင့္အားမီးတိုက္ သတ္လိမ့္မည္ .... ။

အေနာက္ေတာင္႐ိုး ၊ နယ္တ႐ႈိးက
ဘိုးဘြားအေမြ ၊ ရခိုင္ျပည္ကို
ငါတို႔အ႐ိုး ၊ စည္း႐ိုးထိုး၍
ကာသင့္ပါလွ်င္ ကာရမည္ .... ။