ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, March 11, 2010

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ

(ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၀)

၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္


(၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္)နိဒါန္းျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရး တုိ႔ကုိ ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ ႐ုိေသေသာ၊ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ လက္ခံ က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္း လုိက္သည္။အခန္း(၁)အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၁။ ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါ စကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္-(က) ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆိုသည္။(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဆိုသည္မွာ လက္ရိွတိုင္းအသီးသီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အသီးသီးကို ဆုိသည္။( ဂ ) ေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဆုိသည္။(ဃ) ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ၍ ႏိုင္ငံေရးဝါဒ သေဘာတရား တစ္ရပ္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္က ဤဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆုိသည္။(င) ပါတီ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္ခုအတြင္း၌ သာ ျဖစ္ေစ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ပါတီ၏ ပါတီအဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္ လည္း ပါဝင္သည္။(စ) ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကို ဆိုသည္။(ဆ) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္သက္တမ္း တစ္ရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆိုသည္။(ဇ) ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ သက္တမ္း တစ္ရပ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခု၌ ေရြးေကာက္ပဲြ ေရႊ႕ဆုိင္း ထားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္း၊ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္း ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဆုိသည္။(စ်) မဲဆႏၵနယ္ ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ကုိ ဆုိသည္။(ည) ပါတီပိုင္ပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ပါတီပိုင္ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပါတီပိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ မေရႊ႕မေျပာင္း ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ဆုိသည္။( ဋ ) သာသနာ့ဝန္ထမ္း ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆိုသည္ –(၁) ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ျဖစ္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ့ဝန္ကို ထမ္းရြက္ေနေသာ ရဟန္း၊ သာမေဏ၊ ဖိုးသူေတာ္၊ မယ္သီလ၊ရွင္းလင္းခ်က္ ။ သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟု ဆိုရာတြင္ သာသနာေရး ဆိုင္ရာ ရဟန္း သို႔မဟုတ္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္း အျဖစ္ ေခတၱ ခံယူထားသူမ်ား ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ ေစရမည္။(၂) ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ့ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အဓိကအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ႀကီးမ်ား (Churches) က အသိအမွတ္ျပဳ၍ သိကၡာေပးထားျခင္း ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ ေပးထားျခင္း ခံရေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာအရ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ဆႏၵအေလ်ာက္ လက္ခံ၍ ဘာသာေရး စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ အဓိ႒ာန္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စည္း႐ံုး ထားေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္စုတြင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊(၃) ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ ျဖစ္လွ်င္ စံယာစီ၊ မဟန္႔ သို႔မဟုတ္ ဟိႏၵဴ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား။(ဌ) ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဆိုသည္မွာ တရား႐ံုးတစ္ခုခု၏ စီရင္ခ်က္အရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ ေနရသူကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုး၏ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ အယူခံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရဆဲ ျဖစ္သူလည္း ပါဝင္သည္။အခန္း(၂)ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၃။ (က) ပါတီတစ္ရပ္ တည္ေထာင္၍ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလုံးတြင္ျျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခု အတြင္း၌သာ ျဖစ္ေစ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ပါတီ တည္ေထာင္လိုသူ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦးသည္ ယင္းတို႔ တည္ေထာင္ လိုေသာ ပါတီ၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပ၍ ပါတီဝင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ စည္း႐ံုးခြင့္ျပဳရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ယင္းတို႔သည္ ပုဒ္မ ၄ ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အျပင္ ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ား ကိုလည္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံရရိွလွ်င္ ေကာ္မရွင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို စိစစ္၍ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ခြင့္ျပဳရမည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ကို ျငင္းပယ္ရမည္။( ဂ ) ပါတီ တည္ေထာင္ လိုသူမ်ားသည္ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွလွ်င္ မိမိတို႔အနက္မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။၄။ ပါတီ တည္ေထာင္လိုသူ မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္-(က) ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သို႔မဟုတ္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း၊( ခ ) အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ျခင္း၊( ဂ ) သာသနာ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း၊(ဃ) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း၊( င ) ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမဟုတ္ျခင္း၊(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ သို႕မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္း ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ မဟုတ္ျခင္း၊(ဆ) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းသူ မဟုတ္ျခင္း၊(ဇ) ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား အျဖစ္ ခံယူထားသူ မဟုတ္ျခင္း။၅။ ပါတီ တည္ေထာင္လိုသူ မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္း၍ မိမိတို႔ တည္ေထာင္လိုေသာ ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေပးပါရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပၿပီး သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္း ေကာ္မရွင္သို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္-(က) တည္ေထာင္လိုေသာ ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္၊( ခ ) တည္ေထာင္လိုေသာ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးဝါဒ သေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊( ဂ ) ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု၊(ဃ) ပုဒ္မ ၄ ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ပါတီ တည္ေထာင္ လိုသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္အမွတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္အမွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္အမွတ္၊( င ) ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္အညီျပဳလုပ္ထားေသာ ဝန္ခံခ်က္၊(စ) ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးတြင္ စည္း႐ံုးမည့္ ပါတီျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ပါတီဝင္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁ဝဝဝ ကို စည္း႐ံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္၊ (သုိ႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခု အတြင္း၌သာ စည္း႐ုံးမည့္ ပါတီျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ပါတီဝင္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၅ဝဝ ကို စည္း႐ံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္။၆။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ကို ပုဒ္မ ၅ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရမည္-(က) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့ံ ခိုင္ျမဲေရးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊( ခ ) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊( ဂ ) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊(ဃ) လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည့္၊ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေရးသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ သို႔မဟုတ္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မျပဳလုပ္ေရး၊(င ) ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလဲြသံုးစား မျပဳလုပ္ေရး၊(စ) ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခား အေထာက္အပံ့ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ရယူ သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ၾသဇာခံယူျခင္း မျပဳေရး။

၇။ ေအာက္ပါ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွေစရ -(က) တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊( ခ ) ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္း ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊( ဂ ) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ရယူ သံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊(ဃ) ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး ထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခား အေထာက္အပံ့ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူ သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ၾသဇာခံယူျခင္း ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊(င) ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥ အတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္း။၈။ (က) ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ပါတီ၏အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တုိ႔ကို တင္ျပရာတြင္ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အမည္၊ အမွတ္အသား သုိ႔မဟုတ္ သေကၤတကုိ ေရွာင္ရွားရမည္။(ခ) မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔သည္ မွတ္ပံုတင္ ထားၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၅ အရ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေသာ အျခားပါတီတစ္ခု၏ အမည္၊ အလံ သို႕မဟုတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ တူညီေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကြဲျပားေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာလ သတ္မွတ္၍ ေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ၫႊန္ၾကားသည္ကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ရမည္။၉။ ပါတီ တည္ေထာင္လိုသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခါ ေကာ္မရွင္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ညီၫြတ္ပါက မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိပါက မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။၁ဝ။ ပါတီဝင္မ်ား စည္း႐ံုးရာတြင္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကိုသာ ပါတီဝင္အျဖစ္ စည္း႐ံုးရမည္ –(က) ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သို႔မဟုတ္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ျခင္း၊( ခ ) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ျခင္း၊( ဂ ) သာသနာ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း၊(ဃ) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း၊(င) ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမဟုတ္ျခင္း၊(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ သို႕မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ သို႔မဟုတ္ ယင္း အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္း ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ မဟုတ္ျခင္း၊(ဆ) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းသူ မဟုတ္ျခင္း၊(ဇ) ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား အျဖစ္ ခံယူထားသူ မဟုတ္ျခင္း၊(စ်) ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ထားသူျဖစ္ျခင္း။၁၁။ ပါတီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၉ အရ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ –(က) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပါတီဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပါတီဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ပါတီဝင္ေၾကး၊ ပါတီလစဥ္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးျခင္းမ်ားကို ပါတီစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။(ခ) ပါတီဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ပါတီဝင္ အင္အားစာရင္းကို ျပဳစုထားရိွၿပီး ယင္းစာရင္းကို သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပရမည္။အခန္း(၃)ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၁၂။ (က) ပါတီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ -(၁) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ မိမိပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္း၊(၂) တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာခံရျခင္း၊(၃) ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာ ခံထားရေသာ အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ယင္း အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္း၊(၄) ပုဒ္မ ၆ ပါ ဝန္ခံခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊(၅) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစဲြသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိျခင္း၊ႁခြင္းခ်က္။(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကးဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ထိုပါတီ၌ ပါဝင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အၿငိမ္းစား လစာ၊ စရိတ္၊ ေငြေၾကး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္ ထားေသာ လစာ၊ စရိတ္၊ ေငြေၾကး ေသာ္လည္းေကာင္း မပါဝင္၊(၂) ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ထိုပါတီ၌ ပါဝင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္က သုံးစဲြခြင့္ ျပဳထားေသာ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္း သုံးစဲြေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အခန္းမ်ား၊ အျခား အေဆာက္အအုံႏွင့္ အခန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ေလယာဥ္၊ ရထား၊ သေဘၤာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ပစၥည္းစသည္တို႕ မပါဝင္။(၆) ပုဒ္မ ၁ဝ ပါ အခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာ သူမ်ားကို ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း မျပဳဘဲ တမင္ ထိမ္ခ်န္ ထားရွိျခင္း၊(၇) ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခဲြ (စ) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ပါတီဝင္ ဦးေရကို စည္း႐ုံးမႈ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိျခင္း။(ခ) ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မခဲြ (က)ပါ အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ကို ပယ္ဖ်က္၍ ယင္းပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္။

၁၃။ ပါတီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခဲြ (စ) ပါ အနည္းဆံုး ပါတီဝင္ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္အတြင္း စည္း႐ုံး ရရွိၿပီးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္။ ယင္းသို႔ တင္ျပၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းပါတီ၏ ပါတီဝင္ အေရအတြက္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆုံး ပါတီဝင္ အေရအတြက္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း သြားပါက ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ျပည့္မီေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ေကာ္မရွင္က ယင္းပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္။အခန္း(၄)ရန္ပံုေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း၁၄။ ပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္း စာရင္းမ်ား စနစ္တက် ျပဳစုထားရွိျခင္းတို႕ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္-(က) ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အတြက္ ျဖစ္လွ်င္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သို႕မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၊(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား အတြက္ ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ သို႕မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီအတြက္ ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးေရးမွဴး။၁၅။ (က) ပါတီပိုင္ ရန္ပံုေငြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ခံစုစည္း၍ စာရင္း ျပဳစုထား ရမည္-

(၁) ပုဒ္မ ၁၁ အရ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ ပါတီဝင္ေၾကးႏွင့္ ပါတီလစဥ္ေၾကး၊(၂) ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းက ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႕က ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ တရားဝင္ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးပစၥည္း မ်ားထဲမွ ပါတီသို႔ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္သည့္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း၊(၃) ပါတီပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တရားဝင္ ရရွိေသာေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္း။(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) ၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁)ႏွင့္ (၂)တုိ႔အရ ရရွိေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ား ေပၚတြင္ ထမ္းေဆာင္ ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳသည္။

၁၆။ ပါတီတစ္ခုသည္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္အတြင္း -(က) မိမိပါတီ စည္း႐ံုးေရး အတြက္ ပါတီစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။(ခ) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျဖစ္ေစ၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျဖစ္ေစ မိမိပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ခံေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးစီအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုး စရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ ရွိသည္။၁၇။ ပါတီတစ္ခုသည္ မိမိ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေရးဆဲြျခင္း၊ ပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ပါတီစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းတို႕ကို သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။၁၈။ ပါတီတစ္ခု၏ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြ အဆင့္ဆင့္ အားလည္း စစ္ေဆးေစႏိုင္သည္။ ယင္းသို႕ စစ္ေဆးရာတြင္ ေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြသည္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္သည္။၁၉။ (က) ပါတီတစ္ခုသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းသို႔ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အပ္ႏွံရမည္။(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွံသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕ အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၅)အေထြေထြ၂ဝ။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍-(က) ေကာ္မရွင္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။(ခ) မည္သည့္ တရား႐ုံးတြင္မွ် တရားစဲြဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။၂၁။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပါတီတစ္ခု၌သာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။၂၂။ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ဖဲြ႕စည္းမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။၂၃။ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြအဆင့္ဆင့္အား ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။၂၄။ (က) ပါတီတစ္ခုသည္ ဤဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႕ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္သည္ ထိုပါတီအား လုုိအပ္ သည္ မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။(ခ) ပါတီတစ္ခု၏ ပါတီတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဦးဦးက ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကား လာပါက ေကာ္မရွင္ သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ လုိအပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးငွာ ထိုပါတီအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။(ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ)အရ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေကာ္မရွင္သည္ ယင္း ပါတီအား ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို သုံးႏွစ္အထိ ယာယီရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။(ဃ) ပုဒ္မခြဲ (ဂ)အရ ပါတီ၏မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ခံရလွ်င္ ယင္းပါတီသည္ ထိုယာယီရပ္ဆိုင္း ထားေသာ ကာလအတြင္း ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ၾကားထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ ပါတီ၏က်န္လုပ္ငန္းအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္း ထားရမည္။(င) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ပါ ထိုယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ ကာလ ကုန္ဆုံးသည္အထိ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေကာ္မရွင္ သည္ ယင္းပါတီအား ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္။၂၅။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖဲြ႕ ဥပေဒအမွတ္၊ ၄/၈၈) အရ တည္ရွိေနေသာ ပါတီမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္လိုပါက ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည့္အခါ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။၂၆။ ေကာ္မရွင္သည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ လိုအပ္ေသာ နည္း ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႕ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။၂၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒအမွတ္၊ ၄ /၈၈) ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

( သန္းေရႊ )

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဥကၠ႒

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ(ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၀)၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္(၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္)


Monday, March 1, 2010

NLDပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၃)


ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္မႈကို ဆက္လုပ္ လာသည္မွာ ေဒၚစုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲ ျဖစ္သူ - ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠဌ စိန္၀င္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ပါတီသည္ NLD ၏ အရန္ပါတီ ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ စိန္၀င္းႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂) ေယာက္သည္ မႏၱေလးတြင္ စင္ၿပိဳဳင္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႕၏ အႀကံ အစည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆူပူမႈ ဖန္တီးၿပီး စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႕မည္၊ ၄င္းအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမည္ ဟူသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လက္မခံပဲ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိန္းခဲ့သည္။ စိန္၀င္းအပါအ၀င္ (၁၁)ေယာက္ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မူလ အစီအစဥ္ပါ အတိုင္း ေတာခိုသြားသည္။ (၁၈ ၊၁၂၊ ၁၉၉၀) ရက္ေန႕တြင္ KNU ေသာင္းက်န္းသူ နယ္ေျမ မာနယ္ ပေလာ၌ ျပည္ေျပးစိန္၀င္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ ဟူ၍ ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အေနာက္ မီဒီယာမ်ား ကလည္း NLD လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ အေ၀းေရာက္ အစိုးရဟု ေရးသား ပြဲထုတ္ေပးခဲဲ ့ၾကသည္။

ျပည္ေျပးစိန္၀င္းက စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႕ရန္အတြက္ ၄င္းအား အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅၀)က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့သည္ဟု လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ေၾကျငာသည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ် လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္းရွိ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကလည္း ၄င္းတို႕ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးျခင္း၊ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကဟု ထြက္ဆိုၾကသည္။ NLD ကလည္း စိန္၀င္း၏ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႕ပါတီႏွင့္ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ စိန္၀င္း ဦးစီးသည့္ ျပည္ေျပး(၁၁)ေယာက္တြင္ NLDမွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ယင္းသို႕ ဂႏၶီအစည္းအေ၀း ကိစၥ၊ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ကိစၥမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား လာသျဖင့္ ထိပ္တိုက ္ရင္ဆိုင္ ဆန္႕က်င္မႈ အေပၚ စိတ္ကုန္ၿပီး NLD မွ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာ ခဲ့သည္။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္သူမ်ား ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား၊ ပါတီအတြင္း အုပ္စုလိုက္ အကြဲအၿပဲမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ ေဒၚစုၾကည္အဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားသည္။ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားပင္ ပါသည္။

ယင္း အေျခအေန၌ NLD သည္ ႏိုင္ငံေရး အဖတ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ္တိိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမိန္႕မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႕ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္ သူမ်ားကို NLD အတြင္း ဆက္ထားျခင္းျဖင့္ ပါတီ၏ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္ လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး ေဒၚစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္ စသူမ်ား အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ကို NLD မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊက ေကာ္မရွင္အား အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

Friday, February 26, 2010

ျမန္မာသည္ ျမန္မာအတြက္


ျမန္မာသည္ ျမန္မာအတြက္ ျဖစ္ရမည္။
ျမန္မာေယာင္ေဆာင္ထားေသာ တုိင္းတစ္ပါး အလုိေတာ္ရိႏွင့္
တုိင္းတစ္ပါး လက္ကုိင္တုတ္ မျဖစ္ေစရ။

(ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္)

Thursday, February 18, 2010

ေဒၚလာစားတုိ႔ ၀ါဒီ


1. မိမိဟာ ပညာမတတ္္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ ေနပေစ၊ ၈ တန္းေအာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါေစ၊ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ ေနပါေစ၊ ကိုယ္႔နိုင္ငံ ထဲမွာ အဆင္ မေျပလို႔ နိုင္ငံျခားကို ခိုလံု သက္သာမႈ ရွာသူ ျဖစ္ေနေကာင္း ျဖစ္ေနေပမယ္႔ ျပည္တြင္းက ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ မွားယြင္းစြာ ကုသမႈေတြ ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ေထာက္ျပ ေျပာဆို ရမယ္။ မိမိဟာ ထိုဆရာဝန္ကဲ႔သို႔ နိုုင္ငံတြင္းမွာ ေဆးမကု နိုင္လို႔ နိုင္ငံျခားမွာ နိုင္ငံျခားသားကို ကုသေနသူ ျဖစ္ေနပေစ ျပည္သူေတြကို ကုသေနသူ ကိုေတာ႔ ဦးေအာင္ အျပစ္တင္ရမယ္။ မိမိဟာ ပညာမတက္လို႔ နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာဖို႔ ထြက္လာရင္း တစ္ခုမွ အဆင္မေျပလို႔ နုိင္ငံေရး ဝင္လုပ္ ေနရသူျဖစ္ပေစ၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳမေျပာနဲ႔ ကိုယ္႔အက်ိဳးျပဳ ကိုေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္နုိင္သူ ျဖစ္ပေစ၊ နိုင္ငံျခားေရာက္ ၈ တန္းေအာင္ တစ္ေယာက္က ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြကို ကုသေနတဲ႔ ပါရဂူ တစ္ေယာက္ကို ေဝဖန္ သံုးသပ္မႈေတြ လုပ္ေပးရမယ္။

2. တဖက္က လမ္းေပၚမွာ ဆႏၵျပေနတဲ့ သံဃာေတြကုိ အစုိးရက ရုိက္ႏွက္ႏွိမ္နင္းလုိ႔ သာသနာဖ်က္ အစုိးရဆုိၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အျခား တစ္ဖက္ကလည္း ၀ိနည္းညီ သံဃာေတြ၊ မိမိတုိ႔ သံဃာ အလုပ္ကုိ လုပ္ပီး ခရီးသြားလာ ေနတဲ့ သံဃာေတြကုိ သမုိင္းတစ္ေလ်ာက္ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ မႈေပါင္း အေတာ မသတ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကအန္ယူ ေသာင္းက်န္းသူေတြနဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ တာေတြ၊ က်ဆံုးသြားတဲ့ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ကုိဆုိ အာဇာနည္လုိ႔ ညႊန္းဖြဲ႕ၾကတာ ေတြကုိ ျပဳလုပ္ရမယ္။

3. စစ္တပ္မွာရွိတဲ့ တစ္ခါတစ္ေလ ေတြ႔လုိက္ရတဲ့ လူငယ္ရုပ္ စစ္သားေလးေတြေတြ႕ရင္ အတင္း ဓါတ္ပံုေတြရုိက္ပီး ကေလးစစ္သားလုိ႔ ကမၻာကုိ ဓါတ္ပံုေလးျပျပ ေျပာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ (ကေလးစစ္သားပံုက ဒီပံုေတြခ်ည္း ထပ္ေနရင္ ထပ္ေနပေစ) တဖက္ကလည္း ေသာင္းက်န္းသူ ေတြရဲ႕ အမည္ေပါင္းစံုနဲ႔ တပ္ေတြမွာရွိတဲ့ ကေလး စစ္သားေပါင္း မ်ားစြာ ေတြကုိေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရမယ္။

4. စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာ စစ္ဆင္ေရး ေတြမွာ ရြာေတြထဲမွာ အေယာင္ေဖ်ာက္ ေနတဲ့ ေသာင္းက်န္သူ ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈေတ ြျဖစ္ပြားတာမ်ဳိး ရွိတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ရြာသားေတြကုိ သတ္ျဖတ္ ေနပါၿပီလုိ႔ ေအာ္ရမယ္။ တဖက္ကလည္း ေသာင္းက်န္းသူေတြရဲ႕ ရြာလံုးကၽြတ္ သတ္ျဖတ္တာတို႔၊ အလင္း၀င္ရြာေတြကုိ မီးရႈိ႕တာတုိ႔ ကုိ မေျပာရဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။

5. ျမန္မာအစုိးရက ပုိက္လုိင္း ခ်တာတုိ႔၊ စီမံကိန္းတုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္ရာ ေနရာေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ စီမံေပးတာကုိ ရြာေတြကုိ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနပါတယ္လုိ႔ ေရးသာ းရမယ္။ တဖက္ကလည္း ေရွ႕တန္းမွာ လက္နက္ခ်မွာ စုိးရိမ္တာေၾကာင့္ အၾကပ္ကုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာေရာ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လုိ႔ ရေအာင္ပါ.. သူတုိ႔ ေသာင္းက်န္းသူ စစ္သား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ.. ရြာသားေတြကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြဆီ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈေတြ ကုိေတာ့ မသိခ်င္ ဟန္ေဆာင္ရမယ္။ ပူးေပါင္း စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္သူေတြ လို႔ေရးသားရမယ္။

6. အစိုးရရဲ႕ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားစြာၾကားက စီးပြားေရး လုပ္လို႔ရတဲ့ တရုတ္၊ ရုရွား၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ပံုမွန္ ႏုိင္ငံေတြရွိရမဲ့ ဆက္ဆံမႈကုိ လက္ညွဳိးထုိး စြပ္စြဲ ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္တင္ရမယ္။ တဖက္မွာလည္း အတုိက္အခံ ေတြရဲ႕ ပံုမွန္ထက္ အမ်ားႀကီးပုိတဲ့ စည္းတစ္ခုေတာင္ မထားေတာ့တဲ့ ေျခရႈပ္မႈေတြ၊ သတင္း ဖလွယ္တာေတြ၊ လက္၀ါးရုိက္တာ ေတြကုိေတာ့ လက္ညွဳိးကုိက္ပီး ၾကည္႔ေနရမယ္။

7. အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြကုိ မၾကည့္ဘူး၊ ရက္စက္တယ္လုိ႔ ေအာ္ခ်ိန္မွာပဲ တဖက္ကလည္း တႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္ေစမဲယ္႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ဘာမွမၾကည့္ပဲကုိ အားရ၀မး္သာ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိမႈေတြ၊ တုိက္တြန္းမႈေတြကုိ ရက္ရက္ စက္စက္ လုပ္ေကာင္း လုပ္ရမွာပဲ။

8. အဂတိ လုိက္စားမႈေတြ အလြန္မ်ားျပားလို႔ အစုိးရကုိ အျပစ္တင္ရမယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဒုကၡသည္ခံခ်င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ဆုိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ နာမည္ ေပါင္းစံုနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ေစ်းကြက္နဲ႔ကုိ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုကုိေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရမယ္ (မျမင္တာေတြ လည္း ရွိေကာင္းရွိမယ္)။

9. တဖက္မွာ အစုိးရဟာ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ လုပ္ပါတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲေရးသားရမယ္။ တျခားတစ္ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ပဲကုိ တကယ္အျပစ္လုပ္လုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြကုိေတာင္ မတ၇ား ဖမ္းဆီးပါတယ္ ေျပာလို ေျပာရမယ္။ အဲလိုျပစ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္ပကို ထြက္ေျပး လာသူေတြကိုလည္း ဆီးႀကိဳ ေနရာေပးျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမယ္။

10. မုန္တုိင္း အတြက္ ႏုိင္ငံတကာက လွဴဒါန္း ပစၥည္းေတြ ေစ်းကြက္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိ ေရာက္လဲေတာင္ မစံုစမ္းေတာ့ပဲ အစုိးရက ျဖတ္ခုတ္ေနပါၿပီလုိ႔ အားရ၀မ္းသာ ေၾကျငာ အျပစ္တင္ခ်ိန္မွာ တဖက္ကလည္း ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ ဒုကၡသည္ေတြဗန္းျပ လွဴဒါန္းေငြေတြကုိ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က ဘယ္ေရာက္လုိ႔ ေရာက္မွန္း မသိေအာင္ လုပ္ခဲ့တာကုိေတာ့ လစ္လ်ဴရႈနဳိင္ရမယ္။

11. ျမန္မာ့ျပည္တြင္း သတင္းဌာနကုိ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္မရွိလုိ႔ စြပ္စြဲခ်ိန္မွာ ရုိင္းစုိင္းမႈမ ပါတဲ့ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ အျမင္ေတြကုိေတာင္ လြတ္လပ္မႈကုိ အသက္တမွ် ျမတ္ႏုိးတယ္လို႔ တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ေနေပမယ္႔ မႀကိဳက္တဲ႔ ဘေလာ့ေတြ ဆုိလဲ ဘန္းပစ္တာေတြ၊ သတင္းဌာနေတြဆုိလည္း မေဖာ္ျပတာေတြ၊ ေကာ္မန္႔ေတြ ဖ်က္ပစ္တာေတြကုိ အံ့ၾသဖြယ္ အစဥ္တစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

12. အစုိးရကုိ ရုိးသားမႈ မရွိပါဘူးလုိ႔ ေျပာေနခ်ိန္မွာ တဖက္ကလည္း မမွန္မွန္းသိတဲ့ သတင္းေတြကုိ တင္ရမယ္။ အဲဒါေတြ ကုိးကားပီး ေ၀ဖန္တာေတြ၊ လုပ္ၾကံ အင္တာဗ်ဴးေတြ လႊင္႔ရမယ္။

13. ကယ္ဆယ္ေရးကုိ အျပင္းအထန္ႀကီး လုပ္ေနတဲ့ အစုိးရကုိ ဒုကၡသည္ ျပည္သူေတြကုိ အာရံုမစုိက္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေရး လံုျခံဳေရးကုိပဲ ၾကည့္ေနတယ္၊ ဒုကၡသည္ေတြ ၾကားမွာ အေသအေပ်ာက္ေတြ မ်ား လာမွာ စုိးတယ္လုိ႔ တဖက္က အေသအေၾက စြပ္စြဲခ်ိန္မွာ တဖက္ကလည္း အေမရိကန္ အစရွိတဲ့ သေဘၤာေတြ၊ အဆင္ေျပေျပ မဟုတ္ပဲကုိ စစ္ေရးအရ ၀င္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ကြက္ဆင္ လႈံေဆာ္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ အားလံုး အျပင္ တႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူေတြကုိပါ စစ္ဒုကၡထဲ ဆြဲသြင္းဖုိ႔ စိတ္ပါလက္ပါ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳရမယ္။

14. ေနာက္ဆံုး အဓိကျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာသေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္ကုိ လစ္လွ်ဴ ရႈေကာင္း ရႈထားၿပီး ငါေျပာသလိုမ ေျပာရင္ ငါ့ရန္သူပဲ ျမင္ေကာင္း ျမင္ရမယ္။ သတ္မယ္ ျဖတ္မယ္ က်ိန္း၀ါးတဲ့ အထိ အာဏာရွင္ ဆန္ ေကာင္းဆန္ရမယ္။

15. လက္တေလာ ပက္စပို႔ သည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး။ လက္တေလာ စားဝတ္ေနရးသည္ ဒုတိယ အေရး အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။ ေဒၚလာရဖို႔ အတြက္ ဆိုရင္ ကိုယ္႔နိုင္ငံအေၾကာင္း မေကာင္းတာ အကုန္ ေျပာေနရေပ အံုးမယ္။ အားလံုးက နားလည္ေပးေစခ်င္ ပါတယ္။

Wednesday, February 17, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၃)


နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ NLD ၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္႔ NLD ပါတီကို အေရးယူ ဖ်က္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ အထိ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အလံု ရရွိခဲ႔ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ရွိသင္႔ရွိထိုက္သည္႔ နိုင္ငံေရးသမား မ်ိဳးဆက္ ျပတ္မသြား ေစေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ သည္းခံ ေစာင္႔ထိန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က NLD အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ အဆင့္အတန္းရွိသည့္ “အမ်ိဳးသားေရးရာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အစဥ္ ထိန္းေက်ာင္း ေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၏ သေဘာထား “ ဆုိသည္႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ယငး္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ NLD တို႔အၾကား ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လမ္းခင္း ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ NLD က တစ္လြဲ ဆံပင္ေကာင္းၿပီး ထိုစာတမ္းကို နိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ား ႏွင္႔ အျခား မသက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေရာက္ေအာင္ မိတၱဴကူးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ခဲ႔သည္။ ယင္းသို႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကိုု မထိမ္းသိမ္းဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔ အတြက္ NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ ၀င္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင္႔ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ခံခဲ႔ၾက ရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ NLD သည္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ၿပီး ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ေခၚယူ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ NLD က ကမကထ ျပဳၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား စလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏အစီအစဥ္မ်ား အစိုးရထံ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းရန္ အဆိုျပဳမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အျပန္အလွန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း NLD အတြင္း၌ ဆရာမနိုင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္ုမ်ားက ထိပ္တိုက္ လုပ္လိုၾကသည္။ NLD ဗဟို၌ ေနရာ ရေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း မ်ားက နည္းလမ္းသစ္ မ်ားျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုၾကသည္။ NLD ၏ အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဒၚစုၾကည္၏ အဖြဲ႔၊ ေဒၚစုၾကည္ ကို လိုလားသည္႔ ပါတီ၀င္မ်ားက လက္မခံခဲ႔ၾကေပ။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ န၀တ၏ (၁/၉၀) ေအာက္ကို ေခါင္းငံု႔ လွ်ိဳ၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔ ၾကသည္။ သီးျခား လႈပ္ရွားၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ျပင္းထန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ရွိခဲ႔သည္။

ဗကပယူဂ်ီမ်ား၊ သံရံုးအခ်ိဳ႔မွ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ လက္ခါးခ်င္းရိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔႔ရန္ ရန္ကုန္တြင္ ညိႈႏိႈင္းျခင္း၊ မႏၱေလးသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ႔သည္။ မႏၱေလးတြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ NLD အခ်ိဳ႔က ၀တပ္မ်ား၊ သံရံုးမွ လူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားခဲ႔ၾကသည္။ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႔ရန္ အားထုတ္ျခင္း သည္ နိုင္ငံေတာ္ကုိ သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္ က်ဳးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ ။

Sunday, January 31, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၂)


ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈၅ ရွိသည္႔ အနက္ NLD က မဲဆႏၵနယ္ ၃၉၂ နယ္၌ အနုိုင္ရရွိခဲ႔သည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) က မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ နယ္တြင္ အနိုင္ရရွိသည္။ က်န္အနိုင္ ရရွိသည္႔ ပါတီမ်ားမွာ လူမ်ိဳးမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔ ေဒသမ်ားတြင္ အနိုင္ရရွိျခင္း ၾကျခင္ းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကသာ တိတိက်က် ၾကားေနၿပီး ဘက္မလိုက္ ခဲ႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရး အင္အားစု အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔ အနိုင္ရရွိေရး အတြက္ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ား သံုးစြဲခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ လူအုပ္စုျဖင္႔ မဲထည္႔ ခိုင္းမႈမ်ိဳး ရွိခဲ႔သည္။ မိမိတို႔ ပါတီကို မဲမထည္႔လွ်င္ ရပ္ကြက္အလိုက္ မီးေလာင္တိုက္ သြင္းပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ႔မႈမိ်ဳးလည္း ရွိသည္။ ေက်းရြာအဆင္႔၊ ရပ္ကြက္အဆင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္က် သူမ်ားအား အနိုင္က်င္႔မႈ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရရွ္ခဲ႔ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႔၏ လုပ္ရပ္ကို ျပန္ၾကည္႔လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ေငြေၾကးအင္အားျဖင္႔ အမတ္ေနရာ ၀ယ္ယူထားနိုင္သည္႔ ဘာသာေရးအစြန္း ေရာက္မ်ားက ဘာသာေရး နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး ျပင္ဆင္ လာၾကသည္။ မေအာင္ျမင္ပါက လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ႀကံရြယ္သည္။

(၂) လူမ်ိဳးေရး အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္႔ ပါတီမ်ားကလည္း နယ္ေျမ ခြဲထြက္ရန္ ျပင္ဆင္လာ ၾကသည္။ ခြင္႔မျပဳလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္မည္။ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းမည္ဟု ရည္ရြယ္သည္။

(၃) အာဏာရလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႔ကလည္း အေနာက္ အုပ္စုသံရံုးမ်ား၊ ျပည္ပမွ အေနာက္အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ဖက္လဲ တကင္း ဆက္ဆံလာ ၾကသည္။ အေနာက္အုပ္စုကို အလြန္အကၽြံ မွီခို အားကိုးရန္ ျပင္ဆင္လာ ၾကသည္။

(၄) ယင္းသို႔ အေနာက္အုပ္စု အႀကိဳက္ ပါးလူးပါးလဲ လုပ္ျပေနေသာ္လည္း လက္၀ဲ၀ါဒီ မ်ား လႊမ္းမိုးေနေသာ ပါတီအခ်ိဳ႕က အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစား လာၾကသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံႏွင္႔ ျပည္သူ လူထု၏ အစစ္အမွန္ လိုလား ေတာင္႔တခ်က္ကို မေတြးဘဲ အနာနွင္႔ေဆး တည္႔ေအာင္ မေပးသလိ ုျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထိုနိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အာဏာ ရရွိလာပါက ဘာဆက္လုပ္မည္ကိုပင္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ က်ိတ္ပုန္းခုတ္ လာၾကသည္႔ NLD ဆိုလွ်င္ မည္သူက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ မည္သူေတြက ၀န္ႀကီးလုပ္မည္ ဆိုသည္အထိ အာဏာခြဲတန္္း ခ်ခဲ႔ၾကသည္ဟု ၄င္းတို႔ အတြင္းလူမ်ားကပင္ ဖြင္႔ဟ ေျပာၾကားခဲ႔ၾကသည္။

ယင္း အေျခအေနတြင္ ခ်က္ခ်င္း အာဏာလႊဲ မေပးသျဖင္႔ NLD က မွတ္တမ္းလႊာ အမွတ္ ( ၁၃၂၉၀ )ျဖင္႔ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာလႊဲ မေပးခ်င္သျဖင္႔ သေဘာထား ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲေတာ႔သည္။ ။

တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အလိုမွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ အညီ တက္လာသည္႔ အစိုးရကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တပ္မေတာ္သည္ မည္သည္႔ နုိင္ငံေရးပါတီကိုမွ် ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။ မည္သည္႔ ပါတီက မွ်လည္း တပ္မေတာ္ကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားျခင္း မရွိေပ။ တပ္မေတာ္က မည္သည္႔ နိုင္ငံေရး မူ၀ါဒကိုမွ် က်င္႔သံုးမႈ မျပဳခဲ႔ေပ။ လူတန္းစားေရးႏွင္႔ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရးတို႔ကုိလည္း ေရွ႔တန္းတင္ျခင္း မရွိဘဲ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးကိုသာ အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားသည္သာ အဓိကဟုဆိုသည္။ NLD က အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပး ေရးသည္ အဓိကဟု ေျပာသည္။ နိုင္ငံ၏ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ၂၇.၇.၁၉၉၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၂၉၀ ) ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ NLD က ထုိဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ႏွင္႔ ၂၉ ရက္ေန႔ တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဗုိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ဂႏၶီခန္းမ၌ ညီလာခံ ပံုစံျဖင္႔ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ႔သည္။

ေၾကညာခ်က္ (၁၂၉၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကအခ်က္မွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပီျပင္သည္႔ ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံျဖစ္လာေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စနစ္ေရး ဆြဲရမည္။ အားလံုး လက္ခံၿပီး ခိုင္မာသည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာပါက အရပ္သား အစိုးရအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည္။ အေျခခံဥပေဒ မရွိဘဲ မည္သည္႔ အရပ္သားအစိုးရ၊ မည္သည္႔ ၾကားျဖတ္ အစိုးရကိုမွ အာဏာလႊဲမေပးဟု ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂႏၶီခန္းမ အစည္းအေ၀း ဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္သည္႔ ရလဒ္ကို အေျခခံၿပီး NLD ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင္႔ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုေ၀းကာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ ထပ္မံျပဳ လုပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀း သေဘာတူညီခ်က္ ဟု ထုတ္ျပန္ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲရန္၊ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ ဆက္လက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး န၀တ၏ ေၾကညာခ်က္ (၁၂၉၀) ကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ပင္ ေျပာခဲ႔သည္။

၂၉.၈.၁၉၉၀ ရက္ေန႔တြင္ NLD ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေနာက္ပိုင္းဖ်က္သိမ္း) တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထပ္ထုတ္ခဲဲ႔ ျပန္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ NLD အား အာဏာအျမန္အပ္ေရး၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးေရးတို႔ကို အဓိက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို ေၾကညာခ်က္၌ NLD မွ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ႔သူမ်ားမွာ (၁) ဦးေအာင္ေရြ၊ (၂) ဦးၾကည္ေမာင္ ၊(၃) ဦးခ်စ္ခိုင္ ၊ (၄) ဦးလြင္ ၊(၅) ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခင္ ၊(၆) ဦးေရႊ၊ (၇) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊(၈) ဦးစိုးသိမ္း(ေမာင္၀ံသ)၊ (၉) ဦးေက်ာ္မင္း၊ (၁၀) ဦးခ်မ္းေအး (ေမာင္စူးစမ္း) တို႔ျဖစ္ ၾကသည္။ NLD ႏွင္႔ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္မွ ဖက္ဒရယ္မူကို ေတာင္းဆို လာေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင္႔ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမည္႔ အႏၱရာယ္ႀကံဳခဲ႔ရသျဖင္႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ တက္လာခဲ့ရ ျခင္း ျဖစ္သည္ကို NLD က သတိျပဳ ဆင္ျခင္မႈ မလုပ္ခဲ႔ေပ။ ယင္းသည္ ၄င္းတို႔ အာဏာရရွိေရး အတြက္ NLD က ဖက္ဒရယ္သမားမ်ားနွင္႔ အေပးအယူ လုပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Tuesday, January 26, 2010

Sunday, January 24, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၁)


အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ အပိုင္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် ေလ႔လာဆန္းစစ္ပါက ၄င္းအရင္ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္႔ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး၊ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပထစပါတီ တို႔ကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရသည္။ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္းစည္းလံုး ညီညြတ္သည္႔ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ ေရရွည္ ရပ္တည္ နုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ ဖာေထးမႈ မရွိခဲ႔ေပ။ အကြဲအအက္၊ အခြဲအထြက္ ျဖစ္စဥ္မွာသာ နစ္မြန္း ေနေပသည္။

ထိုသို႔ နစ္မြန္း ေနေနသည္ပင္ ပင္လယ္ျပင္၌ သေဘာၤေမွာက္သည္႔ႏွယ္ ေျပာေန ျပန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ေရအိုင္ငယ္ထဲမွ ဖားသူငယ္ သဖြယ္ ကိုယ္ဘာသာ ကိုယ္ ႀကီးက်ယ္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဤနည္းအတိုင္း ေရတိမ္ နစ္မည္႔ကိန္းကို မွားယြင္းစြာ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ ျပန္သည္။

၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ NLD အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရး ပါတီ ၉၃ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၀၉ ဦး ႏွင္႔ တစ္သီး ပုဂၢလ ၈၇ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ႔ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ၄၉၂ ခု သတ္မွတ္ ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေျခအေန အရ ၄၅၈ နယ္၌သာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ နိုင္ခဲ႔သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင္႔ ၉၈ ဒႆမ ၅၈ ျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံ လူဦးေရ ၄၂ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ႔ရာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည္႔ၿပီးေသာ မဲေပးခြင္႔ရွိ ၁၄ ဦးေရ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ (၂၀၈၁၈၃၁၃ ) ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ လာေရာက္ မဲေပးသူမွာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ (၁၅၁၁၂၅၂၄ ) ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီး ပါးခန္႔သာ မဲေပးခဲ႔သည္ဟု ဆိုုုနိုင္သည္။ ၄င္းအနက္ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ မွာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ( ၁၃၂၅၆၀၆ ) သာ ျဖစ္၏ ။ပယ္မဲ ၊ ေဖ်ာက္မဲ ၊ ထပ္မဲေပါင္း ႏွစ္သန္း နီးပါး (၁၈၅၈၉၁၈ ) ရွိခဲ႔သည္။

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အေရြးခံသူ ၂၂၀၉ ရွိရာ ၄၇၉ ဦး အေရြးခံ ရသည္။ တစ္သီး ပုဂၢလ အေရြးခံ ၁၄၈၇ ဦးအနက္ ေျခာက္ဦး အေရြးခံရသည္။ အေရြးခံရသူ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား အေပးခံခဲ႔ရသူ ၄၂ ဦး၊ ဆရာ၀န္ ၅၀ ၊ အရပ္သား ၁၉၄ ဦး ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီမ်ားအနက္ NLD က အမ်ားဆံုး အေရြးခံခဲ႔ ရသည္။ ယင္းသို႔ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး အေရြးခံရ သည္ကို အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရသည္။ လူထုက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံသည္ဟု လြဲမွားေသာ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲခဲ႔သည္။ တစ္လြဲ မာနျဖင္႔ အာဏာဆိပ္ တက္ခဲ႔သည္။ အမွန္တကယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိခဲ႔သည္ ေထာက္ခံမဲမွာ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသူ အားလံုး၏ (၃၈ ဒႆမ ၁၁၃၆၆ ) ရာခိုင္ႏႈန္း သာျဖစ္သည္။ မဲေပးခြင္႔ ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္မွ်ပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း မရွိေသာ ထိုေထာက္ခံမဲ ကလည္း ဖိုးသူေတာ္ မ်က္ေစ႔ လည္ေလ ၊ ဆြမ္းဆန္ရေလ ဆိုေသာ မဲမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ၾကရာ၌ ၀ါရင္႔ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ၀ိဓူရ သခင္္ခ်စ္ေမာင္က “ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလကၡဏာ မေဆာင္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈ ဆႏၵျပပြဲသာ ျဖစ္သည္ “ ဟု ုေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ႔သည္။ NLD ႏွင္႔ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္သည္႔ ယခင္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ပါတီႀကီး အနိုင္မရလွ်င္ ၿပီးေရာ သေဘာျဖင္႔ ထည္႔ခဲ႔ေသာ မဲမ်ားကို NLD က အေခ်ာင္ရခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကို မွန္ကုန္စြာ မသံုးသပ္ နိုင္ျခင္းသည္ NLD ၏ အမွားေတာ္ပံုတစ္ခု ျဖစ္ေန ေပသည္။

Friday, January 22, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၀)


စင္စစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ေရးဆြဲခဲ႔သည္႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း မွီျငမ္း ကိုးကား ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုုုုုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ အနာဂတ္ ျမန္မာ႔နိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား တြင္းထိိုး စြက္ဖက္မႈ မခံရေအာင္ အေျခခံမူမ်ား အျဖစ္ လမ္းညႊန္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံုစြာရွိေနခဲ႔ပါသည္။ ထိုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္သည္ ေလးငါးႏွစ္ သမီးခန္႔သာ ရွိပါလိမ္႔မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာလွ်င္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င) ဟူ၍ ေတြ႔နုိင္ပါသည္။ ထိုဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င) သည္ ၁၉၄၇ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၄ (၁) ၉(က)ႏွင္႔ အတူတူပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၀ (င) တြင္ နိုင္ငံျခား ေက်းဇူးသစၥာကို ရိုေသ ေစာင္႔ေရွာက္သူ၊ နိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ အခြင္႔အေရးရသူ၊ နိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ကဲ႔သုိ႔ အခြင္႔အေရးကို ခံစား ပိုင္ခြင္႔ရွိသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔မရဟု ကန္႔သတ္ထား ပါသည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ျဗိတိသွ် နိုင္ငံသားႏွင္႔ လက္ထပ္ထားသည္။ ထိုျဗိတိသွ် နိုင္ငံသားႏွင္႔ ေပါင္းဖက္ၿပီး သားႏွစ္ေယာက္ ေမြးခဲ႔သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာလည္း ျဗိတိသွ်နိုင္ငံသား မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင္႔ အခ်ိန္မေရြး ျဗိတိသွ်နုိင္ငံသား ခံယူခြင္႔ ရွိထားသည္။ ေနအိမ္တြင္ တားျမစ္ ခံထားခံရသည္႔ အခ်ိန္၌ပင္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းေပးပို႔သည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ၄င္းတို႔သံရံုုုးမွ တစ္ဆင္႔ လက္ခံခဲ႔သည္။ ျဗိတိသွ်သံရံုးမွ အကူအညီမ်ားကို ရရွိခံစားေန တုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္အား တားဆီး လိုက္လွ်င္ လိုက္ျခင္းပင္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ သူတို႔နိုင္ငံသားအား ျမန္မာအစိုးရက အေရးယူ ထားသည္ဆိုေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း မ်ားထြက္လာ ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ သူတို႔ နိုင္ငံသားဆိုသည္႔ အသံုးအႏႈန္းကို မသိမသာ ခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ခင္ပြန္း မိုက္ကယ္အဲရစ္ ကလည္း သူ၏မိန္းမကို စစ္အစိုးရက မတရားဖမ္းဆီးထားသည္။ ကယ္ပါ ယူပါ စသည္ျဖင္႔ နိုင္ငံတကာမွ အသံေပါင္းစံုထြက္လာေအာင္ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား ၾကည္႔ရံုျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (င) ႏွင္႔လံုး၀ ၿငိစြန္းေနေေၾကာင္း အေပၚယံေၾကာ မွ်ႏွွင္႔ပင္ သိရွိနိုင္ ပါသည္။ အတြင္းက်က် တိတိပပ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိၾကလွ်င္ ေဒၚစုၾကည္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆိုသည္မွာ အလြန္ပင္ သိသာ ထင္ရွားေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဇ) တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔မရွိဟု ကန္႔သတ္ တားျမစ္ ထားသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ေနအိမ ္ျခံ၀င္းကို သက္ဆိုင္ရာက ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာတြင္ ABSDF ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကို စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ႏွင္႔အတူ သက္ေသထင္ရွား ဖမ္းမိ ခဲ႔သည္။

ဆိုရလွ်င္ တျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင္႔လည္း ၿငိစြန္းေနေပရာ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔ မရရွိျခင္းသည္ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ျဖစ္ေန ပါသည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈကိုသိလ်က္ႏွင္႔ NLDက ေဒၚစုၾကည္အား ကိုယ္စားလွယ္္ အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းသည္ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းျခင္း မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

Wednesday, January 20, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၉)


NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံု ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မက ရွိသည္႔အနက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေငြေၾကးျဖင္႔ ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ သာဓကမ်ား ရွိခဲ႔ပါသည္။ ေရွးျဖစ္ ေနာက္ေၾကာင္း မသိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုမိုတိက်ခိုင္လံုစြာ သိရွိနိုင္္ေရးအတြက္ အကိုးအကား မ်ားျဖင္႔ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္က သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔ ေဆာင္းပါးရွင္” ဗ်တၳိ “ ၏ ”သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါခင္ဗ် ” ေဆာင္းပါးတြင္ ”ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ NLD ေထာင္စ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတြင္ ဥကၠဌလုပ္ခဲ႔ေသာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မား ဆိုသူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ တစ္ဆင္႔ သိန္းခ်ီေသာ ေငြမ်ားကို ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ဖူးေပသည္။ အလွဴေငြကို ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ က်ိဳက္မေရာ၊ ကန္႔ဘလူ၊ တန္႔ယန္းႏွင္႔ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီ လက္္မွတ္ျဖင္႔ အမတ္ေလးဦးမွာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မား တို႔ဘက္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံ ခဲ႔သည္႔ အေနအထားေတာ႔ ရွိခဲ႔ေပသည္ ”ဟူ၍ အတိအက် ေရးသားထား ပါသည္။

ထုိ႔အတူ ကေလာင္ရွင္ ”အေနာ္ရထာ ” ေရးသားသည္႔ ”နိုင္ငံေတာ္ေရွ႔ခရီး ” စာအုပ္ စာမ်က္နွာ (၈၈) တြင္ အမတ္ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဤသို႔ ေဖာ္ျပထား ျပန္ပါသည္။

”ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည္႔ဖို႔ လိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဆူးေလဘုရားလမ္း ေနထိုင္ေသာ သူေ႒းႀကီး တစ္ဦးသည္ ပါတီႀကီး သံုးခုကို ရန္ပံုေငြ အမ်ားအျပား ထည္႔၀င္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း ရွိခဲ႔သည္။ ထိုသူေ႒းႀကီးသည္ ဘာသာေရး အယူသည္းသူ ျဖစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ႔ေတာင္ေဒသ ေတြကို ဘာသာေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ခြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေနသည္။ သူထိုးထည္႔လိုက္ေသာ အမတ္ေဟာင္း အခ်ိဳ႕႔သည္ ပါတီ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ကာ အနိုင္ရရွိခဲ႔ၾကရာ ဤနည္းအတိုင္း သြားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ခြဲထြက္ေတာ႔မည္႔ အေျခအေနသုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ဤကား ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။”

ယင္းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မလိမ္႔တပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ NLD သည္ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းမႈကိုလည္း ျပဳုလုပ္ခဲ႔ၾကေသးသည္။ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင္႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံ ပိုင္ခြင္႔မရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ NLD က ေသြးတိုးစမ္း လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၂၂.၁၂.၁၉၈၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုၾကည္ အမည္ စာရင္းကို ဗဟန္း(၁) မဲဆႏၵနယ္၌ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ NLD အတြင္း၌ ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက တစ္ဖက္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တစ္ဖက္ အျငင္းပြား ခဲ႔ၾကသည္။ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ရွင္းျပၾက ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တို႔ကေတာ႔ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းမွာပဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ အနိုင္ရဖို႔လုပ္ရမယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

က်န္သည္႔ ပါတီမ်ားက ဥပေဒ ႏွင္႔အညီ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ၀ိုင္းၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္႔ အညီ စစ္ေဆးခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင္႔မရ ဆုိသည္႔ အေျဖသာ ထြက္လာခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ ခိုင္မာမွန္ကန္မႈကို လည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္လာသျဖင္႔ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ ဦးမည္။

Tuesday, January 19, 2010

NLD ပါတီ၏အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၈)


NLD အားမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း အဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္ အုပ္စီးျပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲရ႐ွိေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးျပန္လြတ္လာလွ်င္ NLD မွ ခြဲထြက္မည္ဆိုျပီး ပါတီ အတြင္း အာ႐ံုသြင္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ပါတီအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ား ၊ ျပသနာမ်ားႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ ေနခဲ့သည္။

NLD အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့ရာ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း႐ွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္သူမ်ားက ဦးေအာင္ေ႐ႊ၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ ႏွင့္ ဦးလြင္တို႔အား ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္၊ မထြက္ေပးပါက ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီး႐ွိ NLD ဆိုင္းဘုတ္ မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး အျခားအမည္ျဖင့္ ပါတီတစ္ခု ထပ္ေထာင္မည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ တက္သိ လက္က်န္မ်ား ကလည္း NLD လူငယ္မ်ားကို ေျမွာက္ေပးရာ ဦးေအာင္ေ႐ႊႏွင့္ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ေဟာေျပာမႈ ၊ ဆန္႕က်င္စာထုတ္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမက္ေလာင္း ေ႐ြးရာတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားက ပညာျပသည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားက အေရးအခင္းကာလ၌ တက္ၾကြခဲ့သူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ေ႐ြးျပီးတင္ျပခဲ့သည္။ ဗဟိုက ပယ္ခ်ျပီး တည္ျမဲ တိုက္ျပဳတ္ မ်ားႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား ကိုသာ ေ႐ြးခဲ့သည္။ ထိုကိစၥကို မေက်နပ္၍ NLD ဌာနခ်ဳပ္၌ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား အစည္းအေ၀း လုပ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားက အမတ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ဆန္႔က်င္စကား ေျပာၾကားသည္။ NLD အတြင္းမွဴး ဦးခ်စ္ခိုင္ (ယခင္ တည္ျမဲလူ) က ေနာက္မွ ေ႐ြးသူတိုင္းကို လက္မခံႏိုင္ ၊ NLD အႏိုင္ရမွာ ေသခ်ာ၍ အရည္အခ်င္း႐ွိသူကိုသာ ေ႐ြးရမည္ဟု တင္းခံသျဖင့္ နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဦးခ်စ္ခိုင္အား တံမ်က္စည္းျဖင့္ ႐ိုက္လိုက္သည္အထိ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မင္းဘူး နယ္ဘက္မွ ႐ွမ္းေလးလံုး သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခဲ့သူ သိန္းေဌးက ယခု NLD တြင္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြ ၾကီးစိုးေန၍ ၎ေဘာင္းဘီခၽြတ္မ်ား အာဏာရေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ပါတီအႏိုင္ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္း ေပးမည္ဟု ေျပာျပီး NLD မွ ထြက္ကာ ပါတီေျပာင္း သြားခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ပူးတြဲျပီး ၁၅.၇.၁၉၈၈ ရက္ေန႔၌ ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္ ဆိုသူ ျပည္ေျပးေထြးျမင့္ ကလည္း NLD ၌ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း အုပ္စု ၾကီးစိုးေနသည္ကို မေက်နပ္ဟု ေျပာ ျပီး ႏႈတ္ထြက္ကာ ဦးသုေ၀၏ ဒီမိုကေရစီပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚစုၾကည္ လြတ္လာမွ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ေတြႏွင့္ စာရင္း႐ွင္းမည္ဟုလည္း ၎၏ႏႈတ္ထြက္စာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၆၁ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၌ တည္ျမဲႏွင့္ သန္႔႐ွင္း ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႕ကို ေဖာက္ဖ်က္ျပီး တည္ျမဲဘက္ လိုက္ကာ မဲခိုးမဲလိမ္ လုပ္သျဖင့္ အျဖဳတ္ခံခဲ့ရေသာ ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ားႏွင့္ ဖဆပလ ၀ါရင့္ပေဂးၾကီးမ်ားက NLDကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထား သျဖင့္ ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္သူမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း NLD ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ၌ NLD ၏အမတ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ ပံုစံက NLD ဗဟိုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အေစးမကပ္မႈကိုျပသခဲ့သည္။ မူလကပင္ NLD ကို ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္း ထားျခင္ း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္နယ္စီတြင္မ ဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္နယ္စီ သတ္မွတ္ထားရာ NLD သေႏၶက မဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းက တစ္နယ္ဟု NLD ဗဟိုက မွာၾကား ခဲ႔သည္။

ယင္းကိစၥကုိ NLD သေႏၶေတြက မေက်နပ္ေပ။ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ က်င္႔သံုးသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ပါတီအတြင္း၌ NLD သေႏၶက အမ်ားစု ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ ေဟာင္းက အနည္းစုျဖစ္၍ အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းခ်ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု အျငင္းပြားခဲ႔ ၾကသည္။ ယင္းသိ ု႔ျဖစ္ေနသည္႔ ၾကားမွပင္ ကိုယ္စားလွယ္လ်ာထား စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

စည္းရံုးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လ်ာထားခံရေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေဟာင္းအဖြဲဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ ၾကရသည္။ ဇာတိခံ ေဒသခံ ရြာခံ ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးအခ်ိဳ႕က ထိုကိုယ္စားလွယ္ကို လက္မခံၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႔နယ္တြင္ လက္မခံ ယံုမက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္တြင္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ရန္မူသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိဇာတိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားခံရလ်က္မွ NLD သေႏၶတို႔၏ တားျမစ္မႈကို ခံခဲ႔ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ၿမဳိ႕နယ္ ေကာ္မရွင္တြင္ NLD ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ခ်က္ျခင္းထုေခ်ခဲ႔ၾက ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ မ်ားကလည္း စစ္ေဆးၿပီး NLD ဗဟို၏ လ်ာထားခ်က္ အတိုင္း အတည္ျပဳေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ဦးနင္းပဲ႔ေထာင္၊ ပဲ႔နင္းဦးေထာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ NLD တစ္ခ်ိဳ႕က လုပ္လာခဲ႔ၾကသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္္း ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းကို လက္မခံဘဲ သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု တင္သြင္းခဲ႔ၾက ျပန္သည္။ ထိုအခါ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က NLD ၏ ခါးေမာက္ သေကၤတႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ မရေၾကာင္း၊ အျခားပါတီ သေကၤတႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခါ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ပင္ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔၌ လြယ္အိတ္၊ ကတ္ေၾကး သေကၤတမ်ားျဖင္႔ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးအထိ ၀င္ၿပိဳင္သည္႔ သေဘာ ျဖစ္ေပသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ NLD မ်ားက NLD ဗဟိုကို မယံုသည္႔ သေဘာျပေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ NLD မ်ားက မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အေပၚ မေက်နပ္မႈကို ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ခြဲတမ္းအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ခြက္ေစာင္းခုတ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင ္ျပႆနာ ေပါင္းစုံ တတ္ခဲ႔သည္။ ထိုမွ်မကပဲ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းေသာ လုပ္ရပ္ႏွင္႔ မဲဆႏၵနယ္ အခ်ိဳ႕ကို ေငြေၾကးျဖင္႔ ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ လုပ္ရပ္မ်ား ကိုလည္း NLD ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား တြင္ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ္႔ ဦးမည္။

Monday, January 18, 2010

NLD က ေသြးသစ္ေလာင္းၿပီ

ႏြားပ်ိဳသန္လွ ႏြားအုိေပါင္က်ိဳး

(ကာတြန္း - ဟန္ေလး၊ ဧရာ၀တီ)

Saturday, January 16, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၇)


(၄၂)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆူပူအံုၾကြမႈ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့ေသာ NLD သည္ ထိုအာဇာနည္ေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ပင္ ပါတီတြင္း၌ အက္ကြဲေၾကာင္း ထင္ခဲ့ျပန္သည္။ NLD က ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေၾကျငာခ်က္အတိုင္း မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မယူဟု ဖီဆန္ခဲ့စဥ္ကပင္ NLD ၏ ဗဟိုဦးစီးႏွင့္ CEC ေနရာယူ ထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရယူခဲ့သည္။

ယခု အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္လည္း NLD ကအစိုးရ၏ အစီအစဥ္လ က္မခံဟုဆိုကာ အခမ္းအနားကို အျပိဳင္လုပ္ရန္ တာစူခဲ့စဥ္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစိုးရ အစီအစဥ္အတိုင္း လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြခ်ရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့သည္။ NLD အတြင္း႐ွိ ဗကပအႏြယ္မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအား အစာမေက် ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ေဒၚစုၾကည္သည္ တစ္ခ်ီ၌ ေဒါသ ေပါက္ကြဲခဲ ့ျပန္သည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ေနာက္ပါ NLD လူငယ္မ်ားျခံရံလွ်က္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ျပီး လမ္းခြဲစကားကို ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္မကို တတ္သိေတြကေျပာ ေနတာ ၾကာျပီ။ အန္ကယ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြဟာ ႏွစ္ဘက္လႊေတြ ၊ န၀တရဲ့ သတင္းေပး (informer) ေတြ ၊ မယံုရဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မက အန္ကယ္တို႔ဟာ ကၽြန္မေဖေဖ လက္ထက္ ကတည္းက တပ္ထဲမွာ အတူ႐ွိခဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သေဘာထားခဲ့ ပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔က ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာလဲ ေနရာေတြယူ ၊ အခြင့္အေရးေတြ ယူခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ အာဏာ ဖီဆန္ေရး လမ္းစဥ္ကိုေတာ့ လက္မခံၾကဘူး။ န၀တ အစီအစဥ္နဲ႔ အာဇာနည္ေန႕မွာ ပန္းေခြခ်ဖို႔ စာရင္းေပးၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႕ တိုက္ခိုက္ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အန္ကယ္တို႔ သြားယူတယ္။ အခုေတာ့ အန္ကယ္တို႕ဟာ တတ္သိေတြ ေျပာသလို တကယ္မွန္ေနျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ လမ္းခြဲၾကမွ ျဖစ္္ေတာ့မယ္။"

ေဒၚစုၾကည္၏ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စကားကို မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖ႐ွင္းျပီး ေခ်ာ့ေမာ့ႏွစ္သိမ့္ တိုးလွ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္က ဗူးဆိုဖယံုမသီးေတာ့ေပ။ NLD ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕ကို ဘြာမကူတမ္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ၾကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ၎တို႕ NLD မွ ကန္ထုတ္ခံရျပီဟု ျပင္ပတြင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ အဆိုပါေျပာၾကာခ်က္ ကက္ဆက္ေခြမ်ားကို ေနရာတိုင္း လိုလုိ၌ ဖြင့္ျပီး နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္က ၁၆.၇.၁၉၈၉ ရက္ေန႕တြင္ NLD ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အဆက္ျဖတ္ခိုင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔သာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ NLD ၏ အေျခအေနသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားေကာင္း သြားႏိုင္ေပသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း EC အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ကလည္း အစည္းအေ၀း လုပ္ျပီး NLD ႏွင့္ လမ္းခြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ခိုင္က " ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္ေတြ ဖိတ္ေခၚျပီး လမ္းခြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္ ေစာင့္ပါဦး" ဟုေျပာ၍ ေစာင္႔ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကာလမွာ အာဇာနည္ေန႔ ဆူပူအံုၾကြရန္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔အား တားဆီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္အား ၂၀.၉.၁၉၈၉ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ေနအိမ္၌ တားဆီး မိန္႔ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ တားဆီးမိန္႔မထုတ္မီ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ညတြင္ NLD ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း႐ွိ ၎၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းကို သက္ဆိုင္ရာက စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းျပီး ၀င္ေရာက္ ႐ွာေဖြမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎ျခံ၀င္းထဲ၌ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသဖြယ္ သေဘာထားျပီး အစိုးရ ဆန္႔က်င္မႈ မွန္သမွ်ကို လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ ဆန္႔က်င္စာမ်ား၊ လက္ႏွိပ္စာမ်ား၊ မိတၱဴကူးစက္မ်ား၊ ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျမိဳ႕အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္စာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရ႐ွိခဲ့သည္။ ျခံထဲမွ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမည့္ လူမ်ား အပါအ၀င္ NLD လူငယ္ ၄၁ ေယာက္ကို ဖမ္းမိသည္။ ၎အထဲတြင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ ABSDF မွ ေထာက္ပံံ့ေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ စိုးျမတ္္သူလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပ တ္သက္ခဲ့ သည့္ တိုက္ပိတ္ စိုးျမတ္သူ စသည့္ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ၎ျခံ၀န္း အတြင္းလက္ခံေတြ႔ဆံု အားေပးခဲ့သည္။ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ၀ိုုင္းပယ္ရန္ ၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕ရန္ စာေရး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံ အားေပးမႈ ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ ျပဳမူေျပာဆို လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး ၊ အာဏာဖီဆန္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားအျပားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ အားလံုးျဖင့္သာ ႐ံုးတင္ တရားစြဲစစ္ေဆးပါက လြတ္ရက္မ႐ွိ ေထာင္က် ႏိုင္ေၾကာင္းသိရေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စိတ္႐ွည္ သီးခံမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၍သာ ေနအိမ္၌ တားဆီးမိန္႕ျဖင့္ ေနႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုမွာ ျပစ္မႈကိုယ္စီ ျဖင့္ အေရးယူခံ ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ပါ တားဆီးမိန္႔ အထုတ္ခံ လိုက္ရေသာအခါ NLD လည္း ႐ုပ္ေသး ၾကိဳးျပတ္သလို ျဖစ္သြားသည္။ ဤအေျခကို အမိအရ ဆုပ္ကိုုင္ျပီး လႈပ္႐ွားသူမ်ား ကေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ NLD ကို ဦးေဆာင္လႈပ္႐ွား မည့္သူ မ႐ွိခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေ႐ႊက NLD ဥကၠဌ ေနရာ ၀င္ယူခဲ့သည္။ NLD အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စည္း႐ုံးေရးလုပ္ ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ျဖစ္ေအာင္၀င္ရမည္ဟု မက္လံုးေပးကာ NLD ကို အသက္ ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္း အမွန္မွာ လူထုက မဆလကို မုန္းေနသည့္ အ႐ွိန္မကုန္ေသးမီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ NLD မဲရႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ေလွေမ်ာကို ေလွႏွင့္လိုက္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔ အုပ္စုတြင္ တည္ျမဲဖဆပလ (တစ္ခ်ိန္က ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ တစ္ျခမ္း)မွ လူမ်ားပါ၀င္ရာ ႏိုင္ငံေရး ဖ်ံမ်ားပီပီ NLD ဗဟိုကို အုပ္စီး လာခဲ့ၾကေပသည္။

ေဒၚလာစားေတြရဲ႕ လုပ္ေပါက္


ဒီမုိလုပ္စား သူေတာင္းစား လုိ႔ ေျပာရင္ ရမယ္ ထင္တယ္။ ၾကည့္ပါအံုး ။
ကိုယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီးမွန္း အမမွန္း မသိ။ ေဒၚလာစားေတြေရ ....ရွက္စရာ ေကာင္းလုိက္တာ ။
ေန႔တြက္ ရလုိ႔သာ လုပ္ေနတယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူရဲ႕
နာမည္ေတာင္ မွန္ေအာင္ မေပါင္းႏုိင္ဘူး၊

Friday, January 15, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၆)


ယင္းသို႕ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း မလိမ္မ့တပတ္လုပ္ခဲ့ေသာ NLD သည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ (၄၂) ေျမာက္အာဇာနည္ေန႕ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အျခားပါတီမ်ားကို ခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကအာဇာနည္ေန႕ ခ်ီတက္အေလးျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို ဒုတိယေျမာက္ အေရးအခင္းအျဖစ္ လုပ္ၾကံဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရက အာဇာနည္ေန႕အေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားသို႕ ေဒၚစုၾကည္အပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို ထံုးတမ္းစဥ္အလာအတိုင္း သီးျခားဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတီလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ေယာက္ တက္ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ေဒၚစုၾကည္က ျပသနာထလုပ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ သီးျခားမတက္ဘဲပါတီမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတက္မည္ဟုဆိုသည္။
ဇူလိုင္(၁၃)ရက္ေန႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္NLD ရံုးတြင္ ေဒၚစုၾကည္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားသို႕ စစ္ပါတီ (၁၀)ေယာက္တက္ေရာက္ရသည္ဆိုသည္ ကိုလက္မခံေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေန႕ျဖစ္၍ အားလံုးခ်ီတက္အေလးျပဳ နုိင္ေၾကာင္း၊ လံုးျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ လူစုလူေ၀းႏွင့္ စုေပါင္းခ်ီတက္မည့္အစီအစဥ္သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ဆူပူအံုၾကြ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗ က ပ ယူဂ်ီမ်ားကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ အစီအစဥ္ကိုလုိက္နင္းျပီး လွံဳေဆာ္ဖန္တီးမႈွမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ရန္တုိက္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထို႕ေနာက္ အာဇာနည္ေန႕ က်င္းပေရးဗဟုိေကာ္မတီသို္႕ NLD ဥကၠဌဦးတင္ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ နုိင္ငံေရးပါတီ (၁၀၄)ပါတီစုေပါင္းျပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူခ်ီတက္အေလးျပဳရန္စုေပါင္းဆံုး ျဖတ္ထားေၾကာင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိစာကိုေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ရွိပါတီရံုးမ်ားသို႕ လည္းျဖန္႕သည္။ ပါတီရံုးမ်ားက ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သတင္းဆက္လႊင့္သည္။ ၄င္းတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနခ်ီတက္မည့္ပံုေပၚ ေနေပသည္။
ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန႕ညတြင္္NLDပါတီလူၾကီးပိုင္းတစ္ညလံုးေဆြးေႏြးၾကသည္။ (၁၉)ရက္ေန႕NLDအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုး၌ အာရံုဆြမ္းကပ္အျပီးတြင္ ေဒၚစုၾကည္က အာဇာနည္ ေန႕ခ်ီတက္မည့္အစီအစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္းကပ္ ျပီးမွေျပာသည္။ အစိုးရက က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားကို သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္မည္ဟုေျပာကာ ၄င္းကိုယ္တုိင္ေရသားသည္။ အစိုးရက္NLD အားဆူပူမႈဖန္တီးသည္ဆုိ သည့္ အေၾကာင္းျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္ျပီး စာထုတ္ရန္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ အစီအစဥ္ဖ်က္လိုက္သည္ကို အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခမွ မသိခဲ့ၾကေပ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႕ၾကိဳတင္ လွဳ႕ံေဆာ္မႈအရ ခ်ီတက္ရန္စုရံုးမႈမ်ား ရွိလာၾကသည္။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕က တားဆီးရသျဖင့္ အေျခအေနမ်ားရႈပ္ေထြးသြားခဲ့သည္။ တားဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။NLD ႏွင့္ေဒၚစုၾကည္၏ တို႕မီးရိႈ႕မီးလုပ္ျပီးေခါင္းေရွာင္သြားမႈကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ ၾကေပသည္။

Thursday, January 14, 2010

NLD ပါတီ အမွားေတာ္ပံုမွား (၅)


NLDမွ ဦးေအာင္ၾကီးကို ဖယ္ထုတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ေဒၚစုၾကည္၏ ၾသဇာပိုၾကီးလာခဲ့သည္။ အမာခံအင္အားအျဖစ္ အေရးအခင္းကာလ ဆူပူလႈပ္ရွားသူမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသည္။ NLDအတြင္းမွ လက္၀ဲသမား ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဦးေအာင္ၾကီးကို ရွင္းပစ္နုိင္ခဲ့ျပီး ဆက္၍ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း အမည္ခံ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႏွင့္ ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ားကို ျဖိဳနိုင္မွ NLDကို အပိုင္စီးနုိင္မည္ဟု တြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္း အဖြဲ႕မွ ဦေးအာင္ေရႊ ၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ စသူတို႕သည္ NLDလက္၀ဲအုပ္စု၏ ဒုတိယ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ ေပသည္။

ထိုကာလတြင္ ၃.၂.၁၉၈၉ ရက္ေန႕၌ ဦးကိုယု (စာေရးဆရာေမာင္ကိုယု) က NLD ဦးစီး အဖြဲ႕သို႕ "လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ အလားအလာအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ " ဟူသည့္ စာတမ္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အမိန္႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေရး ၊ တိုက္ပြဲပံုစံကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးျမွင့္ေရး၊ လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕မ်ား မဟာမိတ္ပါတီမ်ားႏွင့္း ပါင္းျပီး လက္ကိုင္ ပိုစတာ လည္ခ်ိတ္ပိုစတာမ်ား ဆြဲျပီး ႏွစ္ပတ္လည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းသည္ အာဏာဖီဆန္ေရး အၾကမ္းဖက္ စီမံခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးကိုယုမွာ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ရာ အလံနီတစ္ဦး၏ စီမံခ်က္ကို လက္ခံလိုက္လ်င္ ဗ က ပ အႏြယ္မ်ား သိကၡာက်နုိင္သျဖင့္ ထုိစီမံခ်က္ကို တတ္သိ ဗ က ပအုပ္စုက အာဏာဟူသမွ်ဖီဆန္ၾက ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ၾကသည္။

တတ္သိ လက္၀ဲအုပ္စုသည္ ေဒၚစုၾကည္အား ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အထင္ၾကီးေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈ ( Movement) မ်ားျပဳလုပ္နုိင္မွ အသက္၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္ဟု ၀ိုင္းေျပာလာၾကသည္။ ယခင္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ၁၈၄၁ခုႏွစ္က ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဒးဗစ္ ေသာ္ရိုး ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကိုးကားျပီး အမိန္႕အာဏာဖီဆန္ေရး ကိစၥမ်ားကို နားခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ ဦးဘေသာ္ ( စာေရးဆရာ ေမာင္ေသာ္က) က ေဒၚစုၾကည္ အား ေဒးဗစ္ေသာ္ရိုး၏ စာပိုက္မ်ားကို ရြတ္ျပခဲ့သည္။ NLD တတ္သိ အုပ္စု၀င္ ေမာင္ေသာ္က ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ၊ စမ္းစမ္းႏြဲ႕( သာယာ၀တီ) ၊ ေမာင္ကိုယု၊ ေမာင္၀ံသ ၊ ေမာင္ခက္ပန္၊ တင္မိုးတို႕က Civil Disobedience လိုင္းကို တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ "အမ်ားသေဘာမတူပဲ အမိန္႕အာဏာဟူသမွ် တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾက"ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို တင္ျပရာ အားလံုးက လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ အာဏာဖီဆန္ေရး လုပ္ရပ္ကို အဆက္မျပတ္ ဆက္တုိက္ လုပ္လာ ခဲ့ေတာ့သည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါတီတြင္းစည္းရံုးေရး အတြက္ ေရးသားျဖန္႕ေ၀မည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရယူရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ NLDက ထုိကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရယူရန္မလုိ ၊ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ ေရးသားထုတ္ေ၀ နုိင္သည္ဟု ေျပာကာ ဖီဆန္ခဲ့သည္။ ပါတီ၏ စည္းရံုးေရးကို ဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ တြဲျပီး လုပ္ခဲ့သျဖင့္ NLD သည္ ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ ကိုယ့္လက္ကိုမနုိင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

NLDသည္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တကြ တရား၀င္ တင္ျပ၍ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ေျမနီကုန္းအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ဆိုျပီး ေဒၚစုၾကည္ ထင္ရာ ထလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရယူပဲ လုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူ သင့္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ အရုပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရုပ္ျပမွ်သာ ျဖစ္ေနေပသည္။

၄င္းအဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုသည္ အသက္လည္းၾကီးျပီး နုိင္ငံေရးအရ ထင္ေပၚမႈမရွိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အေရးအခင္းႏွင့္ ၾကံဳ၍ ေနရာရလာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္၏ အျငိဳအျငင္ကို မခံရဲၾကေပ။ ေဒၚစုၾကည္ ျငိဳျငင္ပါက ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္ အုပ္စုလို ပထုတ္ခံရမည္ကို စိုးရြ႕ံေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္တင္စကား ေျပာသည္ကိုပင္ ေလေျပထိုးျပီး ေျပာခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ NLD CEC အား ယခုျပည္ေျပး ျဖစ္ေနသူ မုိးသီးဇြန္က ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းၾကီးမသိပဲ ဘာမွမလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲ မဆံုးျဖတ္ရဲေသာ ကပၸိယႏွင့္ တူေနျပီဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

မိုးသီးဇြန္က ၁၀.၂.၁၉၈၉တြင္ "အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္း ေရးသားေပးပို႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းစာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိုးႏွက္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ပါေသာ္လည္း NLD ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ "NLD ပါတီသည္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ေရွ႕တန္းတင္လြန္းေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆန္လြန္းလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းပါ က်ဆံုးသြားနုိင္ေၾကာင္း ၊ NLDသည္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း ၊ သာေရးနာေရး အသင္း၊ ေရၾကည္ေတ္ာ၀တ္အသင္း တစ္ခုထက္ မပိုေၾကာင္း ၊ လူထုကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမေပးပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ အာရံုစိုက္လုပ္ ေနေၾကာင္း ၊ လူထုကနုိင္ငံေရး ပါတီေတြအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ၊ စည္းကမ္းရွိပါ၊ ညီညြတ္ပါ ဆိုသည့္ အဘိဓမၼာမွာ က်ဆံုးသြားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းအဘိဓမၼာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို မရနုိင္ေၾကာင္း ၊ လူတန္းစားပ်က္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေထာင္ထားသည့္ ပါတီျဖစ္၍ နုိင္ငံကို ေခါင္းမေဆာင္ နုိင္ေၾကာင္း" စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLDက ေ၀ဖန္ေရး လက္မခံခဲ့ေပ။ မိုးသီးဇြန္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္က ေဒၚစုၾကည္အား အနာေပၚတုတ္က်သလို နာသြားေစသည္။ နာလိုခံခက္ျဖင့္ အမ်က္ထြက္ခဲ့သည္။ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ျဖစ္သြားသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ အတၱမာနႏွင့္ မခံခ်င္စိတ္ကို ႏိႈးဆြ ေသြးထုိးေပး လိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းသို႕ ေျမွာက္သူကေျမွာက္ ၊ ခၽြန္တြန္းပင့္ လုပ္သူက လုပ္ေနၾကသျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္က ပို၍ အရြဲ႕တုိက္သလို လုပ္လာသည္။ နုိင္ငံေရးအရ မေျပာသင့္ မဆိုသင့္သည္ မ်ားျဖင့္ ေျပာမွားဆုိမွား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ NLD CEC အဖြဲ႕က မူ ေဒၚစုၾကည္ကို ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း လုပ္ေကာင္း ခဲ့ၾကေပသည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၄)

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေဒၚစုၾကည္က ဦးေအာင္ႀကီးအား အေပၚစီးမွ ဆက္ဆံ ခဲ့သည္။ ထိုကာလက ျပင္ဦးလြင္ဘက္သို႕ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ကိစၥႏွင့္ ေရာက္ေနေသာ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကီးအား အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစုၾကည္က ဌာနခ်ဳပ္သို႕ ျပန္လာရန္ စာပို႕၍ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ ဌာနခ်ဳပ္၌ အေရးႀကီးသျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကီး အျမန္ျပန္လာပါရန္ ညႊန္ၾကား လိုက္သည္ဟူ၍ ေရးသားလိုက္ေၾကာင္း သိရေပသည္။ ဥကၠ႒လုပ္သူကို အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနေပသည္။
ဦးေအာင္ႀကီးကလည္း ေခသူမဟုတ္၊ ၂၉-၁၁-၈၈ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္ထံ အေရးေပၚသံုးသပ္ခ်က္ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။ စာပါ အဓိကအခ်က္မာ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္႐ွစ္ဦးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာာင္း ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ားျဖစ္၍ NLDမွ ဖယ္႐ွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပရလွ်င္ -
(၁) NLD တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူအုပ္စု ႀကီးထြား ေနသည္။
(၂) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ေျခတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ (အိုဂ်ီႏွင့္ယူဂ်ီ)မ်ား ေပၚေပါက္လႈပ္႐ွားေနသည္။
(၃) ယင္းအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ပင္ဖ်က္ ႏိုင္သည္။ ေငြေရး ေၾကးေရးကိစၥ ျဖင့္လည္း ပါတီ ပယ္ဖ်က္ခံရႏိုင္သျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သင့္သည္ ။
(၄) ေအာင္-စု-တင္ မကြဲရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္သည္ ။
(၅) ေအာင္-စု-တင္ အဖြဲ႕အတြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူဟု ယူဆရသူမ်ားကို အနားယူရန္ ေမတၱာရပ္ခံသင့္သည္။
(၆) ေျခမၿမဲ ၊ လက္မၿမဲျဖစ္ရန္ NLDတြင္ အရန္အဖြဲ႕႐ိွသင့္သည္ ။
(၇) ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အရန္အဖြဲ႕သာျဖစ္၍ NLD၏ အလံေအာက္တြင္ ႐ိွသည္ ။
(၈) ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အမ်ိဳးသား တပ္ေပါင္းစု၀င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ လႈပ္႐ွားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္း လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္၌ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ဦးေအာင္ႀကီး၏ ေျခမၿမဲ လက္မၿမဲအရန္ပါတီ ျဖစ္လာသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦတင္ဦး၏ အရန္ပါတီျဖစ္လာသည္။ ထုိ႕အတူ ျပည္ေျပးစိန္၀င္း (ေဒၚစုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲ)၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ အရန္ပါတီ ျဖစ္ခဲ့သည္ ။
အဆိုပါ ဦးေအာင္ႀကီး၏ အေရးေပၚသံုးသပ္ခ်က္ကို NLD အတြင္းမွ သက္ဆုိင္ သူမ်ားက ဆတ္ဆတ္ခါ နာခဲ့ၾကသည္။ ဦးေအာင္ႀကီးက ကြန္ျမဴနစ္ သို႕မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ လိုလားသူမ်ားဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားတြင္ ေဒၚစုၾကည္အုပ္စုမွ (၁) ဦးကိုယု၊ (၂)ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ၊ (၃) ဦးမိုးသူ၊ (၄)ဦး၀င္းတင္၊(၅) ဦးတင္ေ႐ႊ (မံု႐ြာ)၊ (၆)ဦးထြန္းတင္၊ (၇)ဦးေအာင္လြင္၊(၈) ဦးခ်မ္းေအး တို႕ ပါ၀င္သည္။ ေဒၚစုၾကည္က ၄င္း၏ အမာခံတတ္သိပညာ႐ွင္အုပ္စုမွ လူမ်ားကို စြပ္စြဲသျဖင့္ ေဒါသူပုန္ ထခဲ့သည္ ။
NLD ဗဟို၌ အုပ္စုလြန္ဆြဲပြဲ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚစုၾကည္ကလည္း ၄င္းကို ဆရာႀကီး လုပ္ေနေသာ ဦးေအာင္ႀကီးကို ကန္ထုတ္ခ်င္ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းအုပ္စုမွ လက္၀ဲသမား တတ္သိမ်ားကလည္း ဦးေအာင္ႀကီးကို လံုး၀ မလိုလားေပ။ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႕ မ်ိဳးခ်စ္ရေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကလည္း ဦးေအာင္ႀကီးအေပၚ အာဃာတ ႐ိွထားခဲ့သည္ ။
NLD အတြင္းကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူ ဖယ္ရွားေပးေရးတို႕သည္ ဥကၠဌေ အာင္ၾကီးက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစုၾကည္အား သေဘာထားေပးသလို လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာထားကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက လက္မခံေသာအခါ ပါတီတြင္းဂ ိုဏ္းဂဏအုပ္စု တုိက္ပြဲျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ၾကည့္လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႕ပ ါတီတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈကို ပါတီဗဟုိ ဦးစီးေကာ္မတီ အဆင့္ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္နုိင္ပါက ပါတီညီလာခံ အဆင့္တြင္ ဆႏၵယူျပီးမွ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ပါတီ၀င္ထု၏ ဒီမုိကေရစီပိုင္ခြင့္ကို ေဘခ်ိတ္ျပီး ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဆင့္ႏွင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
၃.၁၂.၈၈ရက္ေန႕တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပက္သက္ျပီး NLDဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းျပီး လ်ိဳ႕၀ွက္မဲခြဲ ရန္ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႕မဲခြဲရာ၌ ရံႈးသူထြက္ရမည္ဟု ၾကိဳတင္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစုၾကည္တို႕ဘက္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ၾကီး အေနျဖင့္ ပါတီတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဖယ္ရွားေရးတြင္ ၄င္း၏အုပ္စု၀င္ ၁၄မဲႏွင့္ဦးတင္ဦး အုပ္စုမွ ၁၄မဲကိုပါ ရလိမ့္မည္ဟု ၾကိဳတြက္ခဲ့ပံုရသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း၌ ကြန္ျမဴနစ္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ရသူမ်ားက ၄င္းတို႕ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လည္း တစ္ခ်ိန္က ဟုတ္ခဲ့သည္။ ယခုမဟုတ္ေတာ့ဟုဆိုခဲ့ ၾကသည္။
မဲခြဲေသာအခါ ဦးေအာင္ၾကီး၏ အဆိုကို ေဒၚစုၾကည္အုပ္စုမွ ၁၄မဲ၊ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ ၁၄မဲႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကီး အုပ္စုမွ တစ္မဲ (ဦးၾကည္ေမာင္) တို႕က ဆန္႕က်င္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႕ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း ဆုိသူမ်ားက ဦးေအာင္ၾကီးအေပၚ တင္ေနသည့္ အာဃာတေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည့္ ကာလ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာ၀န္ယူရစဥ္ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ သန္႕ရွင္းဖဆပလ ႏွင့္ တည္ျမဲ ဖဆပလတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မွဴး မ်ားအား ဘက္မလုိက္ၾကရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္မစြက္ဖက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကား တားျမစ္ခဲ့သည္။
သုိ႕ရာတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ တပ္မွဴးၾကီးအခ်ိဳ႕က တည္ျမဲဘက္မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိစၥ ေပၚလာသျဖင့္ တပ္မွဴးအမ်ားအျပားတပ္မွ ထြက္သြားရသည္။ အခ်ိဳ႕ကို သံအမတ္ ၊ အခ်ိဳ႕ကို စစ္သံမွဴး အျဖစ္ေျပာင္းေရႊ႕ ပစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဦးေအာင္ၾကီးသည္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ (တည္ျမဲဖဆပလမွ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႕၏ လူ ) ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေရႊတို႕ လူသိုက္သာ အျပစ္ေရာက္သြားျပီး ဦးေအာင္ၾကီး အေရးယူမခံရသျဖင့္ အစာမေက်ပဲ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ အာဃာတ ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈ ျပဳရာ၌ ထုိအာဃာတ ေပၚလာခဲ့သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ဦးေအာင္ၾကီးအဆို ရံႈးသြားသည္။ NLDက ၁၃.၁၂.၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ဦးေအာင္ၾကီး အုပ္စုတစ္ခုလံုး( ဦးၾကည္ေမာင္မွအပ ) ကို ၄င္းပါတီမွ ထုတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႕ တင္ျပသည္။ ဦးေအာင္ၾကီးကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဖယ္ရွားေရး ၊ မဖယ္ေရး မဲခြဲရံုျဖင့္ ဥကၠဌအျဖစ္မွ ျပဳတ္စရာမလိုဟု ေျခပကာ ေကာ္မရွင္သို႕ စာတင္သည္။ ဦးေအာင္ၾကီးက NLDမွ ႏႈတ္ထြက္မွဴမျပဳပဲ တင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မပုိင္၀က္ေမြး သလိုျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုး အားေလွ်ာ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီကို ခြဲထြက္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ဟုတြင္တြင္ေၾကြးေၾကာ္ေနျပီး လက္ေတြ႕ဘ၀၌ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ယံုၾကည္စြာ မက်င့္သံုးရဲေပ။

ဦးေအာင္ၾကီးအုပ္စု NLDမွထြက္သြားရျခင္း ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸာယ္သည္ ပါတီတြင္း၌ ကြန္ျမဴနစ္ပဲရွိရွိ CIA၏ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ မ်ားပဲရွိရွိ ကိုယ့္အုပ္စုအင္အား ေတာင့္ေအာင္ လုပ္ေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗ က ပ အႏြယ္အုပ္စုမ်ားက ေဒၚစုၾကည္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ၾသဇာကိုအသံုးခ်ျပီး ဦးေအာင္ၾကီးအုပ္စုအား အလဲထိုးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ေဒၚစုၾကည္သည္ NLDအတြင္းတြင္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္၍ ရသြားသည့္အေနအထားကိုရရွိလာခဲ့သည္။
ေဒၚစုၾကည္သည္ ၄င္းေနာက္၌အင္းအားရွိေအာင္ နုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ ေကာင္းသူေရာ မေကာင္းသူမ်ားကိုပါ လက္ခံစည္းရံုးထားလာသည္။ အမာခံ အင္အားအျဖစ္ အေရးအခင္းကာလ ဆူပူမႈတြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ခဲ့သူမ်ား ကိုတုိးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသည္။ ထုိစဥ္ကNLDဌာနခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းျခံတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လူငယ္ ) အဖြဲ႕ႏွင့္ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ဟူ၍ ၂ဖြဲ႕ထားရွိခဲ့သည္။
NLD (လူငယ္) အဖြဲ႕က နုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ျဖစ္ျပီး သံုးေရာင္ျခယ္ လူငယ္အဖြဲ႕က ေဒၚစုၾကည္၏ လံုျခံဳေရးလုပ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျခံထဲတြင္ပင္ ညအိပ္ညေန ေနခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းလူငယ္မ်ားသည္ အေရးအခင္းကာလ၌ ျပစ္မွဴက်ဴးလြန္ ခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္ျပီး ျခံရိပ္ခိုသူမ်ား ၊ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္သူအဖြဲ႕မ်ားထံ ေရာက္သြားျပီး တရားမ၀င္ ျပန္လည္ခိုလွဳံလာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိလူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေနရာလုမွဴျပႆနာမွအစ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မွဴ ျပႆနာမ်ား တက္လာသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ လူငယ္အဖြဲ႕ကို ပါတီထဲ ဆက္ထားျပီး သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ကို ပါတီမွ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့သည္။
သံုးေရာင္ျခယ္ အဖြဲ႕ကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္မွာ ၄င္းအဖြဲ႕က ေျမေအာက္လွႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံရသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ လာပတ္သတ္မွာ စိုး၍ျဖစ္သည္။ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ျခံထဲမွာ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ခဲ့ေပ။ ျခံထဲသို႕ အျမဲ၀င္ထြက္သြားလာခဲ့ၾကသည္ သာျဖစ္သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္စဥ္အရ တရား၀င္နိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ NLD (လူငယ္)အဖြဲ႕ကို ထားရွိျပီး တရားမ၀င္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရာတြင္ ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ သေဘာ ေရာက္ေအာင္ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ကို ေမြးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ NLDသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္တရား၀င္ နုိင္ငံေရး လုပ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခ ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ ေဒၚစုၾကည္၏ အုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ လုိလားသူမ်ား ၏ နုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ တုိက္ကြက္ ခင္းက်င္းပံုကို ၾကည့္ပါက ဗ က ပ ၏ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ျဖစ္သည့္ ေျမေပၚမွ လက္နက္စြဲကုိင္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္မွ တရားမ၀င္နုိင္ငံေရး နညး္လမ္းျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟူသည့္ နည္းဗ်ဴဟာအတုိင္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိနုိင္ေပသည္။ ဦးေအာင္ၾကီးစြပ္စြဲခဲ့သည့္ အတိုင္း NLDဗဟုိကုိ ဗ က ပ အႏြယ္မ်ား ၀င္စီးထားသည္ ဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေပ၏။

Wednesday, January 13, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၃)

တပ္မေတာ္အစိုးရသ္ည ၁၉-၉-၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ၂၇-၉-၈၈ ရက္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ေၾကညာခဲ့သည္ ။

၃-၁၀-၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ဒီမိုကေရစီပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စတင္ ေၾကညာသည္ ။ ထိုေန႕မွာပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ကို မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆက္လက္ေၾကညာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃၅ ပါတီအထိ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။

NLD ကို ၃၀-၉-၈၈ ရက္ေန႕မွစၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က NLD ဌာနခ်ဳပ္ လိပ္စာမွာ အမွတ္(၄၄)၊ တကၠသိုလ္ရပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္သည္ ။NLDကို ဒီခ်ဳပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေအာင္-စု-တင္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လူသိမ်ားခဲ့သည္ ။ မွတ္ပံုတင္ စဥ္က NLD ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ -

(၁) ဦးေအာင္ၾကီး ဥကၠ႒

(၂) ဦးတင္ဦး ဒုဥကၠ႒

(၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

(၄) ဦးၾကည္ဟန္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၅) ဦးခ်စ္ခိုင္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၆) ဦး၀င္တင္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၇) ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ စည္း႐ံုးေရးဌာနမွဴး

(၈) ဦးလြင္ ဘ႑ာေရးမွဴး

(၉) ဦးေအာင္လြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွဴး

(၁၀) ဦးေအာင္ေ႐ႊ စည္း႐ံုးေရးဌာနမွဴး

(၁၁) ဦးၾကည္ေမာင္` သုေတသနဌာနမွဴးႏွင့္

(၁၂) ဦးဘေ႐ႊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွဴး တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

NLD သည္ အေရးအခင္းကာလတြင္ လူေ႐ွ႕ထြက္ ဟုန္ေရးျပခဲ့ေသာ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္တို႕ အုပ္စုသံုးခု စုေပါင္းဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ႀကီးသည္ ၀ါရင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သခင္ေအာင္ႀကီး(ေပါင္း တည္) အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီလည္း ျဖစ္သည္။ အေရးအခင္း ျဖစ္လုကေလး၌ စာတို စာ႐ွည္မ်ား ပလူပ်ံေအာင္ ေရးၿပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ NLD ၏ ဦးစီးဦးကိုင္အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ သေဘာထားခဲ့သည္။ NLD ၌ ဦးေအာင္ႀကီးႏွင့္ ၄င္း လူ ၁၃ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္ ။

ဦးတင္ဦးကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး ၊ ၄င္းေနာက္၌ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ႐ိွေန၍ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ထိုးထြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဦးတင္ဦးအုပ္စုတြင္ အျခားမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖြဲ႕၀င္ ၁၃ဦးပါ၀င္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ကလည္း ၄င္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး၊ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္ထြက္၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လိုလားေထာက္ခံသူ၊ ေ႐ႊတိဂံု၊ အေနာက္ဘက္မုဒ္ လူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဟာေျပာစဥ္ တက္ေရာက္ေသာ ပရိသတ္မွာ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးတို႕အဖြဲ႕ထက္ ပိုမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိသာလွ်င္ NLD၌ ပဓါနအက်ဆံုးဟု ယူဆခဲ့သည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၂)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္းကာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)ကလည္း သူ႕အႀကံႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အာဏာခြဲတမ္း၀င္ယူမည္၊ ေနာက္မွ လက္ယာအုပ္စုကို ကန္ထုတ္မည္။ လက္ယာ၀ါဒီမ်ားကလည္း ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး မူးၿပီးေရာ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ ဗကပ အပါအ၀င္ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားကို မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္ခဲ့သည္။ ေနာင္က်မွ ျပည္ပဆရာႀကီးမ်ား အကူအညီျဖင့္ လက္၀ဲမ်ား၊ လက္စတံုး ေခ်မႈန္းပစ္မည္။ အကယ္၍သာ မဆလအစိုးရက ၄င္းအုပ္စုလက္ထဲသို႕ ၾကားျဖတ္ အစိုးရအာဏာထိုးအပ္မိခဲ့လွ်င္ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ အုပ္စုမ်ားကြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္း အာဏာ လုၾကမည္။ လက္ယာအုပ္စုကလည္း ၀ွက္ဖဲကိုင္ထားသည္။ ၄င္းတို႕အတြက္ ျပည္ပမွ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ တပ္မ်ားက က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေပးမည္။ ယင္းသို႕သာ ျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေဘာ့စနီးယာႏိုင္ငံထက္ (၂)ႏွစ္၊ (၃)ႏွစ္ေစာၿပီး ေသြးေခ်ာင္းစီးမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္မီ လက္မတင္ကေလး ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏုိင္ခဲ့၍သာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး ကိုယ္က်ိဳးမနည္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အေရးအခင္းကာလတြင္ ေဒၚစုၾကည္သည္ ပါတီမေထာင္၊ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္၊ သားႏွစ္ေယာက္ပညာေရးအတြက္ အဂၤလန္ျပန္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦးကလည္း ပါတီၤမေထာင္ဟုပင္ ၂၇-၈-၈၈ ရက္ေန႕၌ ေျပာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္တစ္ရက္မွာ ၂၈-၈-၈၈ ေန႕ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ဦးႏုက ၄င္းဖြဲ႕သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနရာေပးလိုက္သည္ႏွင့္ အေျပးအလႊား လက္ခံခဲ့သည္ ။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အာ႐ွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ စတီဗင္ေဂ်ဆိုလာဇ္ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္ လုပ္သြားသည့္အတိုင္း ဦးႏုက သူမ်ားထက္ ဦးေအာင္ ၉-၉-၈၈ ရက္ေန႕၌ စစ္ႀကိဳအစိုးရဟူ၍ ဖြဲ႕သည္။ ထုိအဖြဲ႕တြင္ ပထစေဟာင္းမ်ား အျပင္၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္က လယ္ယာသစ္ေတာ၀န္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ေ႐ႊက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးမ်ား ယူခဲ့ၾကေသးသည္။ မၾကာခင္ ဟန္ပံု မေပၚေတာ့မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD ကို အုပ္စုသံုးစုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ၾကည္အုပ္စု၊ ဦတင္ဦး အုပ္စုတို႕တြင္ တပ္မေတာ္အရာ႐ိွေဟာင္း အမ်ားဆံုးပါသည္။ တပ္ျပဳတ္ ၊ မဆလျပဳတ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအျပဳတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္အုပ္စုတြင္ ထိုစဥ္က ၄င္းကို ေျမွာက္ပင့္ ကပ္ဖားေနေသာ လက္၀ဲသမားမ်ား အမ်ားဆံုးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သူစိမ္းပမာ ျပန္ေရာ လာစျဖစ္၍ ေဒၚစုၾကည္က တတ္သိဆိုသူ လက္၀ဲသမားမ်ားကို ဘုမသိ ဘမသိႏွင့္ လက္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တတ္သိပညာမ်ားအုပ္စုတြင္ သတင္းစာဆရာ၊စာေရးဆရာ၊ ေ႐ွ႕ေန၊ က်ဴ႐ွင္ဆရာ ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ပါသည္။ ထို႕ျပင္ NLDထဲ၌ လက္၀ဲလက္ယာ ေျမေပၚပါတီတို႕မွ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ေတာျပန္လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ ဗကပ လူငယ္မ်ား၊ အလံနီထြက္မ်ား၊ ျပည္ေျပးေဟာင္းမ်ား ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါေနေပသည္။

ယင္းသို႕ မ်ားျပားေသာ ၊ မတူညီေသာ အုပ္စုခြဲငယ္မ်ားသည္ NLD ပါတီ၌ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း သီျခားရပ္တည္ခ်က္၊ သီးျခားအျမင္မ်ားျဖင့္ ယာယီမဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁)

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္တည္႐ိွေနသည္ဆိုသည့္ NLDပါတီသည္ စကတည္းက ယဥ္သကို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္ အေမရိကန္အထက္ လႊ႔တ္ေတာ္အမတ္ စတီဗင္ ေဂ်ဆိုလာ ဆိုသူသည္ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႕၌ ရန္ကုန္သို႕ ေရာက္လာသည္။ ၄င္းက အေရးအခင္း အေျခအေနအရ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ဟု ဦးႏု၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚစုၾကည္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ လမ္းေၾကာင္းေပးသြားသည္ ။

ဦးႏုက စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕၌ အစိုးရဖြဲ႕ေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႕ကလည္း သံုးေယာက္ေပါင္းၿပီး ေအာင္-စု-တင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးဟူ၍ လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗကပက မႏၱေလးအထိ သိမ္းမည္ဟူသည့္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ျဖင့္ မိုင္းယန္း တိုက္ပြဲကို ဖန္တီးေနသည္။ KNU ကလည္း ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ မဲသေ၀ါတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲလာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တပ္မေတာ္တပ္စု တစ္စုကို ၀ိုင္းစီးၿပီး လက္နက္သိမ္းယူသည့္ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕မေပးပါက ေလတပ္မွ ဗံုးႀကဲမည္၊ ေရတပ္မွ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္မည္ဟူသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေၾကညာေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ ကိုကိုးကၽြန္း အနီးသို႕ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာ အုပ္စု ေရာက္႐ိွေနသည္။ ကမ္းတက္ရန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ လ်က္႐ိွသည္ ။

လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရက ၾကားျဖတ္အစိုးရ မေပးလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အေျခခံ၍ ၄င္းတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေအာင္-စု-တင္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ၿပီး ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ တိုင္းျပည္ဖ႐ိုဖရဲျဖင့္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရန္ လက္မတင္အေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းရယူခဲ့ရသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာသည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕ခြင့္မရသည့္ ေအာင္-စု-တင္ သံုးေယာက္တြဲက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဟူ၍ ပါတီေထာင္ခဲ့ၾကသည္ ။ NLD ပါတီကို ၂၇-၁၀-၁၉၈၈ ရက္ေန႕၌ စဖြဲ႕သည္ ။ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းစမွာပင္ ဦးေအာင္ႀကီးက ဥကၠ႒ လုပ္မည္၊ ေဒၚစုၾကည္က ဥကၠ႒လုပ္မည္ဆိုၿပီး ေနရာလုခဲ့ၾကသည္။ အျမင္မေတာ္သူမ်ားက ဖ်န္႕ေျဖသျဖင့္ ဦးေအာင္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဦတင္ဦးက ဒုဥကၠ႒၊ ေဒၚစုၾကည္က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဟု ခြဲေ၀ယူခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ NLDသည္ စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္ကပင္ ကြဲရန္ အက္သံပါလာခဲ့ ေလသည္။