ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, November 23, 2007

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ မဲ၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ မဲ၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ Deutsche Presse Agentur မွ JT Nguyen ေရးသားသည့္ Vote Buying in UN Security Council (By Any Other Form Study ) ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ နုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္လာျခင္း အားျဖင့္ အေမရိကန္ ကဲ့သုိ႔ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ မဲ၀ယ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံ လာၾက ေၾကာင္း ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က ဆုိထားပါသည္။ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ႏွစ္ဦး၏ အဆုိအရ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ (၁၅)ႏုိင္ငံတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထံမွ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားကုိ ကမၻာေပၚ၌ ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ပုိမုိရရွိႏုိင္ၾကေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္အခါ မ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ မဲမ်ားကုိ ပုိမုိလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ (၁၅)ႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ ထံမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိေလ့လာခ်က္က ဆုိထားသည္။ ေငြပမာဏအားျဖင့္ တြက္ျပရလွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံသည္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၀င္ျဖစ္လာလွ်င္ ၄င္း၏ သက္တမ္းအတြင္း ကုလသမဂၢထံမွ ေဒၚလာ တစ္သန္းႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ ပဋိပကၡ အက်ပ္ အတည္းမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္လွ်င္မူ ကုလသမဂၢထံမွ ေဒၚလာ ရွစ္သန္းႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၄၅ သန္းအထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အျမဲတမ္း အဖဲြ႕၀င္ ငါးႏုိင္ငံ ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းတုိ႔မွာ ရုရွား၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမ၈ၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗီတုိ အာဏာသံုး၍ ပယ္ဖ်က္ ႏုိင္ၾကသည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ အျခားႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံ ကုိလည္း ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ၾကရာ ၄င္းတုိ႔ကုိ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခံ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ထုိ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ စပိန္၊ ကေနဒါႏွင့္ အီတလီ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံ တုိ႔လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံအား ေပးေသာ ျပည္ပေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ မ်ား ပုိမုိ သိသာစြာ ပုိလာၿပီး အဖဲြ႕၀င္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ ယင္းေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား ခ်က္ခ်င္း သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ထုိေလ့လာခ်က္က ဆုိသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပည္ပမွ ေငြေၾကး အေထာက္ အပံ့မ်ား သာသာထုိးထုိး ရရွိလာျခင္းသည္ ထုိအေထာက္အပံ့ခံ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံတမန္ ေရးရာတုိ႔တြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သိသာ ထင္ရွားေစသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိတုိ႔၏ မဲမ်ားကုိ ေရာင္းစားရန္ အလြန္လုိလားေနၾကသည္။ ထုိႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ တြင္ ႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးလွ်င္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္မွ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီ အရပ္ရပ္ကုိလည္း ရရွိႏုိင္ေသးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထုိႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံသည္ UN ေအဂ်င္စီမ်ား အေပၚ ၾသဇာ ေညာင္းေန၍ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေလ့လာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသည္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ ယူနီဆက္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေပးႏုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ယူနီဆက္သုိ႔ ေငြေၾကး အမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့ေနေသာ ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းကုိ ေရးသားသူမ်ားက ကုလသမဂၢ စနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွ စပီး လံုျခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သံခင္း ၊ တမန္ခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ၄င္းတုိ႔ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ ေလ့လာခ်က္စာတမ္းကုိ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆုိပါ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရႈ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အတြင္းမွ အေမရိကန္၏ အရႈပ္အေထြးမ်ားကုိ ထင္လင္းစြာ ေတြ႕ရွိ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤမွ်ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢကုိ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ရႈပ္ကြက္။ ျမဳပ္ကြက္မ်ားကုိ သိရွိေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

1 comment:

Ma Ma Gyi said...

I agree with everything you said. Isn't it so shameful for US to make tricks like that? What a country ? How about US and any other nations
KILLING
ARRESTING
TORTURING
RAPING
ROBBING their own people? That will be even more delicious juicy news for you to publish, wouldn't it?