ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, November 10, 2007

မဟာအတုလ ဆရာေတာ္ဘုရား ဆံုးမစာ

အေလာင္းဘုရားအား
သာသနာျပဳ မင္းအမတ္တုိ႔ မည္သည္ ပညာရွိသည့္ လယ္လုပ္ေယာကၤ်ား ကဲ့သုိ႔ က်င့္ရာ၏။ ပညာမဲ့ လယ္လုပ္ေယာကၤ်ားကဲ့သုိ႔ မက်င့္ရာ။ က်င့္ဟန္ကား စပါးပင္ႏွင့္ ေရာ၍ ေပါက္ေရာက္ေသာ ျမက္ကုိ စပါးအား ရွိေစျခင္းငွာ ပညာရွိ လယ္လုပ္ ေယာက်ၤားတုိ႔သည္ ႏႈတ္၍ ပယ္ကုန္သတည္း။ ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ စပါးအားရွိ၍ အသီးေကာင္းသတည္း။ အသီးေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားအမ်ား ျဖစ္သတည္း။
ပညာမဲ့ လယ္လုပ္ ေယာကၤ်ားတုိ႔သည္ကား စပါးပင္ႏွင့္ အသြင္အလားတူသည့္ ျမက္ကုိ ျခားနား၍ မသိ။ မသိျခင္းေၾကာင့္ စပါးပင္ကုိ ႏႈတ္မည္ ခန္႔ညား၍ ေပါင္းျမက္ကုိ မပယ္ထား၏။ မပယ္ျခင္းေၾကာင့္ စပါးပင္ ညံ့၏။ အပင္ညံ့၍ အသီးနည္း၏။ အသီးနည္း၍ အရနည္း၏။ အရနည္း၍ မသံုးေလာက္။ မသံုးေလာက္၍ သူ႔ၿမီတင္၏ ။ သူ႔ျမီမဆပ္ႏုိင္၍ သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ရသကဲ့သုိ႔ သာသနာျပဳ မင္းအမတ္တုိ႔သည္ သိကၡာရွိသည္ မရွိသည္။ သာသနာေတာ္၌ ေလ်ာ္သည္။ မေလ်ာ္သည္ကုိ သိေအာင္ ဗဟုသုတမရွိ၍ သာသနာေတာ္ အညစ္အေၾကးကုိ မရွင္းလင္း ႏုိင္ပေခ်ေသာ္ ပညာမဲ့ လယ္လုပ္ေယာကၤ်ား သူ႔ကၽြန္ ျဖစ္ရသကဲ့သုိ႔တည္း စသည္ျဖင့္ မဟာအတုလ ဆရာေတာ္ဘုရားက ေလာကဓမၼထံုးေပါင္းတြင္ ဆံုးမေတာ္မူသည္။

No comments: