ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, November 10, 2007

ေပါက္တတ္ကရေရးထားစာ

“ငွက္ငယ္ဘဝ ပ်ံသင္စ မ်ားလွဖမ္းခ်င္သူ။ ေၾကာင့္ၾကသြယ္သြယ္၊ ပ်ိဳျဖန္းရြယ္ ထို႔ႏွယ္ပမာတူ”
(အပ်ိဳျဖန္း)
“မိန္းမေယာက်္ား ျမင္ဖန္မ်ား၊ သနားခ်စ္ကၽြမ္းဝင္၊ ကၽြန္ပင္ျဖစ္ျငား၊ မေရွာင္ရွား၊ ေမ့မွားတတ္ၾကအင္”
(အပ်ိဳစင္)
“ခ်စ္စိတ္ ႀကိဳက္စိတ္၊ အပ်ိဳစိတ္၊ ဖိႏွိပ္မတားလွ်င္။စိတ္ပင္ဖ်က္ဆီး၊ အပ်ိဳႀကီး၊ ပ်က္စီးၾကဖို႔ပင္”
(အပ်ိဳႀကီး)“
မီးဟူသမွ် ပူေလာင္လွ၊ ကၽြမ္းရကုန္အစင္။ထိုမီးဆယ္ဆ၊ ခ်စ္မီးက၊ ျပင္းလွေလာင္ခ်က္ပင္”
(အပ်ိဳဟိုင္း)“
ေရလာေျမာင္းေပး၊ ေျပာဆိုေရး၊ ရႈေပးဆင္ျခင္လွ်င္။ မိန္းမပီပီ၊ပ်ိဳ႕ဂုဏ္ညီ၊ ေခၚမည္ ဣေႁႏၵရွင္”
(ပ်ိဳ႕မာယာ)
ဓာတ္ပံုကိုေပး၊ ရယ္သြမ္းေသြး၊ စာေရးတတ္တဲ့ ပ်ိဳ။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔၊ ဒုကၡေတြ႕၊ က်ိတ္၍ ရႈိက္ကာငို။

ေရးသူ - အမည္မသိ

No comments: