ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 22, 2007

သမၼတဘုရွိ၏ အၾကံေပးအရာရွိ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ႔ဂ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္၏ အိမ္ျဖဴေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ ႏွိမ္နင္း ေရးႏွင့္ အမိေျမလုံၿခဳံေရး အႀကံေပး အရာရွိ ဖန္ေတာင္ဆင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။
ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလ မ်ားအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ အထက္တန္း အရာရွိ အမ်ားအျပား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ႔သည္။ ထုိအရာရွိမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အယ္လ္ဘာတုိဂြန္ ဇာေလ႔စ္၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဒင္ဘတ္လက္၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ေတာ္နီစႏုိးႏွင့္ သမၼတ၏ အထက္တန္း အႀကံေပးအရာရွိ ကားလ္ရုိ႕ဗ္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အႀကံေပးအရာရွိ ဖန္ေတာင္ဆင္သည္ ေနာက္ဆုံးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

No comments: