ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 8, 2007

ျပည္သူ႔အင္အား

တစ္ခါက ဘာစကားပဲ့ေျပာေျပာ ျပည္သူ႔အင္အား အေၾကာင္း မပါလွ်င္ မၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီး တစ္ဦးရွိေလသည္။

တစ္ေန႔၌ ထုိႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ဇနီး ၊ သားတုိ႔သည္ ညအိပ္ယာ ၀င္ၾကစဥ္

သား။ အေဖႀကီး .. အေမႀကီး သားကုိ ညီမေလး တစ္ေယာက္ ခ်က္ခ်င္း ေမြးေပးေနာ္

အေဖ။ ဟာ … အခု ခ်က္ခ်က္ႀကီး ဘယ္လုိလုပ္လုိ႔ ရမွာလဲ..

သား။ အေဖႀကီးပဲ ေျပာတယ္ေလ… ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔ လုပ္ရင္ ဘာမဆုိ ရတယ္ဆုိ..

အေဖ။ ဟုိက္.. ေသေရာ…..

No comments: