ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, January 13, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁)

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္တည္႐ိွေနသည္ဆိုသည့္ NLDပါတီသည္ စကတည္းက ယဥ္သကို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္ အေမရိကန္အထက္ လႊ႔တ္ေတာ္အမတ္ စတီဗင္ ေဂ်ဆိုလာ ဆိုသူသည္ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႕၌ ရန္ကုန္သို႕ ေရာက္လာသည္။ ၄င္းက အေရးအခင္း အေျခအေနအရ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ဟု ဦးႏု၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚစုၾကည္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ လမ္းေၾကာင္းေပးသြားသည္ ။

ဦးႏုက စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕၌ အစိုးရဖြဲ႕ေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႕ကလည္း သံုးေယာက္ေပါင္းၿပီး ေအာင္-စု-တင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးဟူ၍ လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗကပက မႏၱေလးအထိ သိမ္းမည္ဟူသည့္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ျဖင့္ မိုင္းယန္း တိုက္ပြဲကို ဖန္တီးေနသည္။ KNU ကလည္း ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ မဲသေ၀ါတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲလာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တပ္မေတာ္တပ္စု တစ္စုကို ၀ိုင္းစီးၿပီး လက္နက္သိမ္းယူသည့္ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕မေပးပါက ေလတပ္မွ ဗံုးႀကဲမည္၊ ေရတပ္မွ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္မည္ဟူသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေၾကညာေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ ကိုကိုးကၽြန္း အနီးသို႕ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာ အုပ္စု ေရာက္႐ိွေနသည္။ ကမ္းတက္ရန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ လ်က္႐ိွသည္ ။

လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရက ၾကားျဖတ္အစိုးရ မေပးလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အေျခခံ၍ ၄င္းတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေအာင္-စု-တင္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ၿပီး ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ တိုင္းျပည္ဖ႐ိုဖရဲျဖင့္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရန္ လက္မတင္အေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းရယူခဲ့ရသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာသည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕ခြင့္မရသည့္ ေအာင္-စု-တင္ သံုးေယာက္တြဲက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဟူ၍ ပါတီေထာင္ခဲ့ၾကသည္ ။ NLD ပါတီကို ၂၇-၁၀-၁၉၈၈ ရက္ေန႕၌ စဖြဲ႕သည္ ။ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းစမွာပင္ ဦးေအာင္ႀကီးက ဥကၠ႒ လုပ္မည္၊ ေဒၚစုၾကည္က ဥကၠ႒လုပ္မည္ဆိုၿပီး ေနရာလုခဲ့ၾကသည္။ အျမင္မေတာ္သူမ်ားက ဖ်န္႕ေျဖသျဖင့္ ဦးေအာင္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဦတင္ဦးက ဒုဥကၠ႒၊ ေဒၚစုၾကည္က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဟု ခြဲေ၀ယူခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ NLDသည္ စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္ကပင္ ကြဲရန္ အက္သံပါလာခဲ့ ေလသည္။

No comments: