ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, January 19, 2010

NLD ပါတီ၏အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၈)


NLD အားမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း အဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္ အုပ္စီးျပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲရ႐ွိေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးျပန္လြတ္လာလွ်င္ NLD မွ ခြဲထြက္မည္ဆိုျပီး ပါတီ အတြင္း အာ႐ံုသြင္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ပါတီအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ား ၊ ျပသနာမ်ားႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ ေနခဲ့သည္။

NLD အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့ရာ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း႐ွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္သူမ်ားက ဦးေအာင္ေ႐ႊ၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ ႏွင့္ ဦးလြင္တို႔အား ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္၊ မထြက္ေပးပါက ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီး႐ွိ NLD ဆိုင္းဘုတ္ မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး အျခားအမည္ျဖင့္ ပါတီတစ္ခု ထပ္ေထာင္မည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ တက္သိ လက္က်န္မ်ား ကလည္း NLD လူငယ္မ်ားကို ေျမွာက္ေပးရာ ဦးေအာင္ေ႐ႊႏွင့္ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ေဟာေျပာမႈ ၊ ဆန္႕က်င္စာထုတ္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမက္ေလာင္း ေ႐ြးရာတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားက ပညာျပသည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားက အေရးအခင္းကာလ၌ တက္ၾကြခဲ့သူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ေ႐ြးျပီးတင္ျပခဲ့သည္။ ဗဟိုက ပယ္ခ်ျပီး တည္ျမဲ တိုက္ျပဳတ္ မ်ားႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား ကိုသာ ေ႐ြးခဲ့သည္။ ထိုကိစၥကို မေက်နပ္၍ NLD ဌာနခ်ဳပ္၌ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား အစည္းအေ၀း လုပ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားက အမတ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ဆန္႔က်င္စကား ေျပာၾကားသည္။ NLD အတြင္းမွဴး ဦးခ်စ္ခိုင္ (ယခင္ တည္ျမဲလူ) က ေနာက္မွ ေ႐ြးသူတိုင္းကို လက္မခံႏိုင္ ၊ NLD အႏိုင္ရမွာ ေသခ်ာ၍ အရည္အခ်င္း႐ွိသူကိုသာ ေ႐ြးရမည္ဟု တင္းခံသျဖင့္ နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဦးခ်စ္ခိုင္အား တံမ်က္စည္းျဖင့္ ႐ိုက္လိုက္သည္အထိ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မင္းဘူး နယ္ဘက္မွ ႐ွမ္းေလးလံုး သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခဲ့သူ သိန္းေဌးက ယခု NLD တြင္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြ ၾကီးစိုးေန၍ ၎ေဘာင္းဘီခၽြတ္မ်ား အာဏာရေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ပါတီအႏိုင္ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္း ေပးမည္ဟု ေျပာျပီး NLD မွ ထြက္ကာ ပါတီေျပာင္း သြားခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ပူးတြဲျပီး ၁၅.၇.၁၉၈၈ ရက္ေန႔၌ ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္ ဆိုသူ ျပည္ေျပးေထြးျမင့္ ကလည္း NLD ၌ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း အုပ္စု ၾကီးစိုးေနသည္ကို မေက်နပ္ဟု ေျပာ ျပီး ႏႈတ္ထြက္ကာ ဦးသုေ၀၏ ဒီမိုကေရစီပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚစုၾကည္ လြတ္လာမွ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ေတြႏွင့္ စာရင္း႐ွင္းမည္ဟုလည္း ၎၏ႏႈတ္ထြက္စာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၆၁ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၌ တည္ျမဲႏွင့္ သန္႔႐ွင္း ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႕ကို ေဖာက္ဖ်က္ျပီး တည္ျမဲဘက္ လိုက္ကာ မဲခိုးမဲလိမ္ လုပ္သျဖင့္ အျဖဳတ္ခံခဲ့ရေသာ ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ားႏွင့္ ဖဆပလ ၀ါရင့္ပေဂးၾကီးမ်ားက NLDကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထား သျဖင့္ ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္သူမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း NLD ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ၌ NLD ၏အမတ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ ပံုစံက NLD ဗဟိုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အေစးမကပ္မႈကိုျပသခဲ့သည္။ မူလကပင္ NLD ကို ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္း ထားျခင္ း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္နယ္စီတြင္မ ဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္နယ္စီ သတ္မွတ္ထားရာ NLD သေႏၶက မဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းက တစ္နယ္ဟု NLD ဗဟိုက မွာၾကား ခဲ႔သည္။

ယင္းကိစၥကုိ NLD သေႏၶေတြက မေက်နပ္ေပ။ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ က်င္႔သံုးသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ပါတီအတြင္း၌ NLD သေႏၶက အမ်ားစု ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ ေဟာင္းက အနည္းစုျဖစ္၍ အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းခ်ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု အျငင္းပြားခဲ႔ ၾကသည္။ ယင္းသိ ု႔ျဖစ္ေနသည္႔ ၾကားမွပင္ ကိုယ္စားလွယ္လ်ာထား စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

စည္းရံုးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လ်ာထားခံရေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေဟာင္းအဖြဲဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ ၾကရသည္။ ဇာတိခံ ေဒသခံ ရြာခံ ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးအခ်ိဳ႕က ထိုကိုယ္စားလွယ္ကို လက္မခံၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႔နယ္တြင္ လက္မခံ ယံုမက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္တြင္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ရန္မူသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိဇာတိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားခံရလ်က္မွ NLD သေႏၶတို႔၏ တားျမစ္မႈကို ခံခဲ႔ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ၿမဳိ႕နယ္ ေကာ္မရွင္တြင္ NLD ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ခ်က္ျခင္းထုေခ်ခဲ႔ၾက ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ မ်ားကလည္း စစ္ေဆးၿပီး NLD ဗဟို၏ လ်ာထားခ်က္ အတိုင္း အတည္ျပဳေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ဦးနင္းပဲ႔ေထာင္၊ ပဲ႔နင္းဦးေထာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ NLD တစ္ခ်ိဳ႕က လုပ္လာခဲ႔ၾကသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္္း ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းကို လက္မခံဘဲ သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု တင္သြင္းခဲ႔ၾက ျပန္သည္။ ထိုအခါ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က NLD ၏ ခါးေမာက္ သေကၤတႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ မရေၾကာင္း၊ အျခားပါတီ သေကၤတႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခါ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ပင္ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔၌ လြယ္အိတ္၊ ကတ္ေၾကး သေကၤတမ်ားျဖင္႔ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးအထိ ၀င္ၿပိဳင္သည္႔ သေဘာ ျဖစ္ေပသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ NLD မ်ားက NLD ဗဟိုကို မယံုသည္႔ သေဘာျပေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ NLD မ်ားက မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အေပၚ မေက်နပ္မႈကို ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ခြဲတမ္းအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ခြက္ေစာင္းခုတ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင ္ျပႆနာ ေပါင္းစုံ တတ္ခဲ႔သည္။ ထိုမွ်မကပဲ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းေသာ လုပ္ရပ္ႏွင္႔ မဲဆႏၵနယ္ အခ်ိဳ႕ကို ေငြေၾကးျဖင္႔ ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ လုပ္ရပ္မ်ား ကိုလည္း NLD ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား တြင္ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ္႔ ဦးမည္။

No comments: