ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, January 14, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၄)

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေဒၚစုၾကည္က ဦးေအာင္ႀကီးအား အေပၚစီးမွ ဆက္ဆံ ခဲ့သည္။ ထိုကာလက ျပင္ဦးလြင္ဘက္သို႕ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ကိစၥႏွင့္ ေရာက္ေနေသာ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကီးအား အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစုၾကည္က ဌာနခ်ဳပ္သို႕ ျပန္လာရန္ စာပို႕၍ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ ဌာနခ်ဳပ္၌ အေရးႀကီးသျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကီး အျမန္ျပန္လာပါရန္ ညႊန္ၾကား လိုက္သည္ဟူ၍ ေရးသားလိုက္ေၾကာင္း သိရေပသည္။ ဥကၠ႒လုပ္သူကို အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနေပသည္။
ဦးေအာင္ႀကီးကလည္း ေခသူမဟုတ္၊ ၂၉-၁၁-၈၈ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္ထံ အေရးေပၚသံုးသပ္ခ်က္ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။ စာပါ အဓိကအခ်က္မာ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္႐ွစ္ဦးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာာင္း ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ားျဖစ္၍ NLDမွ ဖယ္႐ွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပရလွ်င္ -
(၁) NLD တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူအုပ္စု ႀကီးထြား ေနသည္။
(၂) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ေျခတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ (အိုဂ်ီႏွင့္ယူဂ်ီ)မ်ား ေပၚေပါက္လႈပ္႐ွားေနသည္။
(၃) ယင္းအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ပင္ဖ်က္ ႏိုင္သည္။ ေငြေရး ေၾကးေရးကိစၥ ျဖင့္လည္း ပါတီ ပယ္ဖ်က္ခံရႏိုင္သျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သင့္သည္ ။
(၄) ေအာင္-စု-တင္ မကြဲရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္သည္ ။
(၅) ေအာင္-စု-တင္ အဖြဲ႕အတြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူဟု ယူဆရသူမ်ားကို အနားယူရန္ ေမတၱာရပ္ခံသင့္သည္။
(၆) ေျခမၿမဲ ၊ လက္မၿမဲျဖစ္ရန္ NLDတြင္ အရန္အဖြဲ႕႐ိွသင့္သည္ ။
(၇) ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အရန္အဖြဲ႕သာျဖစ္၍ NLD၏ အလံေအာက္တြင္ ႐ိွသည္ ။
(၈) ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အမ်ိဳးသား တပ္ေပါင္းစု၀င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ လႈပ္႐ွားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္း လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္၌ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ဦးေအာင္ႀကီး၏ ေျခမၿမဲ လက္မၿမဲအရန္ပါတီ ျဖစ္လာသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦတင္ဦး၏ အရန္ပါတီျဖစ္လာသည္။ ထုိ႕အတူ ျပည္ေျပးစိန္၀င္း (ေဒၚစုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲ)၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ အရန္ပါတီ ျဖစ္ခဲ့သည္ ။
အဆိုပါ ဦးေအာင္ႀကီး၏ အေရးေပၚသံုးသပ္ခ်က္ကို NLD အတြင္းမွ သက္ဆုိင္ သူမ်ားက ဆတ္ဆတ္ခါ နာခဲ့ၾကသည္။ ဦးေအာင္ႀကီးက ကြန္ျမဴနစ္ သို႕မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ လိုလားသူမ်ားဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားတြင္ ေဒၚစုၾကည္အုပ္စုမွ (၁) ဦးကိုယု၊ (၂)ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ၊ (၃) ဦးမိုးသူ၊ (၄)ဦး၀င္းတင္၊(၅) ဦးတင္ေ႐ႊ (မံု႐ြာ)၊ (၆)ဦးထြန္းတင္၊ (၇)ဦးေအာင္လြင္၊(၈) ဦးခ်မ္းေအး တို႕ ပါ၀င္သည္။ ေဒၚစုၾကည္က ၄င္း၏ အမာခံတတ္သိပညာ႐ွင္အုပ္စုမွ လူမ်ားကို စြပ္စြဲသျဖင့္ ေဒါသူပုန္ ထခဲ့သည္ ။
NLD ဗဟို၌ အုပ္စုလြန္ဆြဲပြဲ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚစုၾကည္ကလည္း ၄င္းကို ဆရာႀကီး လုပ္ေနေသာ ဦးေအာင္ႀကီးကို ကန္ထုတ္ခ်င္ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းအုပ္စုမွ လက္၀ဲသမား တတ္သိမ်ားကလည္း ဦးေအာင္ႀကီးကို လံုး၀ မလိုလားေပ။ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႕ မ်ိဳးခ်စ္ရေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကလည္း ဦးေအာင္ႀကီးအေပၚ အာဃာတ ႐ိွထားခဲ့သည္ ။
NLD အတြင္းကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူ ဖယ္ရွားေပးေရးတို႕သည္ ဥကၠဌေ အာင္ၾကီးက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစုၾကည္အား သေဘာထားေပးသလို လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာထားကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက လက္မခံေသာအခါ ပါတီတြင္းဂ ိုဏ္းဂဏအုပ္စု တုိက္ပြဲျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ၾကည့္လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႕ပ ါတီတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈကို ပါတီဗဟုိ ဦးစီးေကာ္မတီ အဆင့္ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္နုိင္ပါက ပါတီညီလာခံ အဆင့္တြင္ ဆႏၵယူျပီးမွ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ပါတီ၀င္ထု၏ ဒီမုိကေရစီပိုင္ခြင့္ကို ေဘခ်ိတ္ျပီး ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဆင့္ႏွင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
၃.၁၂.၈၈ရက္ေန႕တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပက္သက္ျပီး NLDဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းျပီး လ်ိဳ႕၀ွက္မဲခြဲ ရန္ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႕မဲခြဲရာ၌ ရံႈးသူထြက္ရမည္ဟု ၾကိဳတင္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစုၾကည္တို႕ဘက္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ၾကီး အေနျဖင့္ ပါတီတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဖယ္ရွားေရးတြင္ ၄င္း၏အုပ္စု၀င္ ၁၄မဲႏွင့္ဦးတင္ဦး အုပ္စုမွ ၁၄မဲကိုပါ ရလိမ့္မည္ဟု ၾကိဳတြက္ခဲ့ပံုရသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း၌ ကြန္ျမဴနစ္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ရသူမ်ားက ၄င္းတို႕ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လည္း တစ္ခ်ိန္က ဟုတ္ခဲ့သည္။ ယခုမဟုတ္ေတာ့ဟုဆိုခဲ့ ၾကသည္။
မဲခြဲေသာအခါ ဦးေအာင္ၾကီး၏ အဆိုကို ေဒၚစုၾကည္အုပ္စုမွ ၁၄မဲ၊ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ ၁၄မဲႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကီး အုပ္စုမွ တစ္မဲ (ဦးၾကည္ေမာင္) တို႕က ဆန္႕က်င္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႕ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဦးတင္ဦးအုပ္စုမွ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း ဆုိသူမ်ားက ဦးေအာင္ၾကီးအေပၚ တင္ေနသည့္ အာဃာတေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည့္ ကာလ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာ၀န္ယူရစဥ္ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ သန္႕ရွင္းဖဆပလ ႏွင့္ တည္ျမဲ ဖဆပလတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မွဴး မ်ားအား ဘက္မလုိက္ၾကရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္မစြက္ဖက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကား တားျမစ္ခဲ့သည္။
သုိ႕ရာတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ တပ္မွဴးၾကီးအခ်ိဳ႕က တည္ျမဲဘက္မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိစၥ ေပၚလာသျဖင့္ တပ္မွဴးအမ်ားအျပားတပ္မွ ထြက္သြားရသည္။ အခ်ိဳ႕ကို သံအမတ္ ၊ အခ်ိဳ႕ကို စစ္သံမွဴး အျဖစ္ေျပာင္းေရႊ႕ ပစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဦးေအာင္ၾကီးသည္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၀င္ (တည္ျမဲဖဆပလမွ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႕၏ လူ ) ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေရႊတို႕ လူသိုက္သာ အျပစ္ေရာက္သြားျပီး ဦးေအာင္ၾကီး အေရးယူမခံရသျဖင့္ အစာမေက်ပဲ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ အာဃာတ ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈ ျပဳရာ၌ ထုိအာဃာတ ေပၚလာခဲ့သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ဦးေအာင္ၾကီးအဆို ရံႈးသြားသည္။ NLDက ၁၃.၁၂.၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ဦးေအာင္ၾကီး အုပ္စုတစ္ခုလံုး( ဦးၾကည္ေမာင္မွအပ ) ကို ၄င္းပါတီမွ ထုတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႕ တင္ျပသည္။ ဦးေအာင္ၾကီးကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဖယ္ရွားေရး ၊ မဖယ္ေရး မဲခြဲရံုျဖင့္ ဥကၠဌအျဖစ္မွ ျပဳတ္စရာမလိုဟု ေျခပကာ ေကာ္မရွင္သို႕ စာတင္သည္။ ဦးေအာင္ၾကီးက NLDမွ ႏႈတ္ထြက္မွဴမျပဳပဲ တင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မပုိင္၀က္ေမြး သလိုျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုး အားေလွ်ာ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီကို ခြဲထြက္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ဟုတြင္တြင္ေၾကြးေၾကာ္ေနျပီး လက္ေတြ႕ဘ၀၌ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ယံုၾကည္စြာ မက်င့္သံုးရဲေပ။

ဦးေအာင္ၾကီးအုပ္စု NLDမွထြက္သြားရျခင္း ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸာယ္သည္ ပါတီတြင္း၌ ကြန္ျမဴနစ္ပဲရွိရွိ CIA၏ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ မ်ားပဲရွိရွိ ကိုယ့္အုပ္စုအင္အား ေတာင့္ေအာင္ လုပ္ေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗ က ပ အႏြယ္အုပ္စုမ်ားက ေဒၚစုၾကည္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ၾသဇာကိုအသံုးခ်ျပီး ဦးေအာင္ၾကီးအုပ္စုအား အလဲထိုးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ေဒၚစုၾကည္သည္ NLDအတြင္းတြင္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္၍ ရသြားသည့္အေနအထားကိုရရွိလာခဲ့သည္။
ေဒၚစုၾကည္သည္ ၄င္းေနာက္၌အင္းအားရွိေအာင္ နုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ ေကာင္းသူေရာ မေကာင္းသူမ်ားကိုပါ လက္ခံစည္းရံုးထားလာသည္။ အမာခံ အင္အားအျဖစ္ အေရးအခင္းကာလ ဆူပူမႈတြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ခဲ့သူမ်ား ကိုတုိးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသည္။ ထုိစဥ္ကNLDဌာနခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းျခံတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လူငယ္ ) အဖြဲ႕ႏွင့္ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ဟူ၍ ၂ဖြဲ႕ထားရွိခဲ့သည္။
NLD (လူငယ္) အဖြဲ႕က နုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ျဖစ္ျပီး သံုးေရာင္ျခယ္ လူငယ္အဖြဲ႕က ေဒၚစုၾကည္၏ လံုျခံဳေရးလုပ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျခံထဲတြင္ပင္ ညအိပ္ညေန ေနခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းလူငယ္မ်ားသည္ အေရးအခင္းကာလ၌ ျပစ္မွဴက်ဴးလြန္ ခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္ျပီး ျခံရိပ္ခိုသူမ်ား ၊ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္သူအဖြဲ႕မ်ားထံ ေရာက္သြားျပီး တရားမ၀င္ ျပန္လည္ခိုလွဳံလာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိလူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေနရာလုမွဴျပႆနာမွအစ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မွဴ ျပႆနာမ်ား တက္လာသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ လူငယ္အဖြဲ႕ကို ပါတီထဲ ဆက္ထားျပီး သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ကို ပါတီမွ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့သည္။
သံုးေရာင္ျခယ္ အဖြဲ႕ကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္မွာ ၄င္းအဖြဲ႕က ေျမေအာက္လွႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံရသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ လာပတ္သတ္မွာ စိုး၍ျဖစ္သည္။ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ျခံထဲမွာ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ခဲ့ေပ။ ျခံထဲသို႕ အျမဲ၀င္ထြက္သြားလာခဲ့ၾကသည္ သာျဖစ္သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္စဥ္အရ တရား၀င္နိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ NLD (လူငယ္)အဖြဲ႕ကို ထားရွိျပီး တရားမ၀င္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရာတြင္ ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ သေဘာ ေရာက္ေအာင္ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ကို ေမြးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ NLDသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္တရား၀င္ နုိင္ငံေရး လုပ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခ ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ ေဒၚစုၾကည္၏ အုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ လုိလားသူမ်ား ၏ နုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ တုိက္ကြက္ ခင္းက်င္းပံုကို ၾကည့္ပါက ဗ က ပ ၏ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ျဖစ္သည့္ ေျမေပၚမွ လက္နက္စြဲကုိင္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္မွ တရားမ၀င္နုိင္ငံေရး နညး္လမ္းျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟူသည့္ နည္းဗ်ဴဟာအတုိင္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိနုိင္ေပသည္။ ဦးေအာင္ၾကီးစြပ္စြဲခဲ့သည့္ အတိုင္း NLDဗဟုိကုိ ဗ က ပ အႏြယ္မ်ား ၀င္စီးထားသည္ ဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေပ၏။

No comments: