ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, January 24, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၁)


အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ အပိုင္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် ေလ႔လာဆန္းစစ္ပါက ၄င္းအရင္ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္႔ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး၊ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပထစပါတီ တို႔ကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရသည္။ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္းစည္းလံုး ညီညြတ္သည္႔ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ ေရရွည္ ရပ္တည္ နုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ ဖာေထးမႈ မရွိခဲ႔ေပ။ အကြဲအအက္၊ အခြဲအထြက္ ျဖစ္စဥ္မွာသာ နစ္မြန္း ေနေပသည္။

ထိုသို႔ နစ္မြန္း ေနေနသည္ပင္ ပင္လယ္ျပင္၌ သေဘာၤေမွာက္သည္႔ႏွယ္ ေျပာေန ျပန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ေရအိုင္ငယ္ထဲမွ ဖားသူငယ္ သဖြယ္ ကိုယ္ဘာသာ ကိုယ္ ႀကီးက်ယ္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဤနည္းအတိုင္း ေရတိမ္ နစ္မည္႔ကိန္းကို မွားယြင္းစြာ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ ျပန္သည္။

၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ NLD အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရး ပါတီ ၉၃ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၀၉ ဦး ႏွင္႔ တစ္သီး ပုဂၢလ ၈၇ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ႔ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ၄၉၂ ခု သတ္မွတ္ ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေျခအေန အရ ၄၅၈ နယ္၌သာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ နိုင္ခဲ႔သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင္႔ ၉၈ ဒႆမ ၅၈ ျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံ လူဦးေရ ၄၂ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ႔ရာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည္႔ၿပီးေသာ မဲေပးခြင္႔ရွိ ၁၄ ဦးေရ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ (၂၀၈၁၈၃၁၃ ) ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ လာေရာက္ မဲေပးသူမွာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ (၁၅၁၁၂၅၂၄ ) ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီး ပါးခန္႔သာ မဲေပးခဲ႔သည္ဟု ဆိုုုနိုင္သည္။ ၄င္းအနက္ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ မွာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ( ၁၃၂၅၆၀၆ ) သာ ျဖစ္၏ ။ပယ္မဲ ၊ ေဖ်ာက္မဲ ၊ ထပ္မဲေပါင္း ႏွစ္သန္း နီးပါး (၁၈၅၈၉၁၈ ) ရွိခဲ႔သည္။

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အေရြးခံသူ ၂၂၀၉ ရွိရာ ၄၇၉ ဦး အေရြးခံ ရသည္။ တစ္သီး ပုဂၢလ အေရြးခံ ၁၄၈၇ ဦးအနက္ ေျခာက္ဦး အေရြးခံရသည္။ အေရြးခံရသူ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား အေပးခံခဲ႔ရသူ ၄၂ ဦး၊ ဆရာ၀န္ ၅၀ ၊ အရပ္သား ၁၉၄ ဦး ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီမ်ားအနက္ NLD က အမ်ားဆံုး အေရြးခံခဲ႔ ရသည္။ ယင္းသို႔ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး အေရြးခံရ သည္ကို အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရသည္။ လူထုက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံသည္ဟု လြဲမွားေသာ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲခဲ႔သည္။ တစ္လြဲ မာနျဖင္႔ အာဏာဆိပ္ တက္ခဲ႔သည္။ အမွန္တကယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိခဲ႔သည္ ေထာက္ခံမဲမွာ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသူ အားလံုး၏ (၃၈ ဒႆမ ၁၁၃၆၆ ) ရာခိုင္ႏႈန္း သာျဖစ္သည္။ မဲေပးခြင္႔ ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္မွ်ပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း မရွိေသာ ထိုေထာက္ခံမဲ ကလည္း ဖိုးသူေတာ္ မ်က္ေစ႔ လည္ေလ ၊ ဆြမ္းဆန္ရေလ ဆိုေသာ မဲမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ၾကရာ၌ ၀ါရင္႔ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ၀ိဓူရ သခင္္ခ်စ္ေမာင္က “ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလကၡဏာ မေဆာင္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈ ဆႏၵျပပြဲသာ ျဖစ္သည္ “ ဟု ုေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ႔သည္။ NLD ႏွင္႔ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္သည္႔ ယခင္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ပါတီႀကီး အနိုင္မရလွ်င္ ၿပီးေရာ သေဘာျဖင္႔ ထည္႔ခဲ႔ေသာ မဲမ်ားကို NLD က အေခ်ာင္ရခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကို မွန္ကုန္စြာ မသံုးသပ္ နိုင္ျခင္းသည္ NLD ၏ အမွားေတာ္ပံုတစ္ခု ျဖစ္ေန ေပသည္။

No comments: