ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 18, 2010

NLD က ေသြးသစ္ေလာင္းၿပီ

ႏြားပ်ိဳသန္လွ ႏြားအုိေပါင္က်ိဳး

(ကာတြန္း - ဟန္ေလး၊ ဧရာ၀တီ)

No comments: