ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, January 11, 2013

မအူပင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ား ထပ္မံဆနၵ ေဖၚထုတ္

          (၂၇-၁၂-၂၀၁၂)ရက္ေန့ ညေန (၁၅၀၀) နာရီမွစတင္၍ မအူပင္ ျမို့နယ္ အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ့ခု်ပ္ ရံုးခန္း တည္ရိွရာ အမွတ္(၃)၊ (၉)လမ္း မအူပင္ျမို့တြင္ NLD ပါတီ၀င္ (၅၀)ေက်ာ္မွ ေန၍ ဆနၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ ပါသည္။ ျဖစ္္စဥ္မွာ  (၃-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ေန့ မအူပင္ ျမို့နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကို ကန့္ကြတ္သည့္ ဆနၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီ၀င္ (၂၆)ဦးအား အဖဲြ့ခု်ပ္ အတြင္း စိတ္၀မ္းကဲြ ေစရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ျပီး အမို်းသား မိုကေရစီ အဖဲြ့ခု်ပ္ အဖဲြ့၀င္ ျဖစ္မႈကို ဗဟို ညီလာခံ က်င္းပခိ်န္အထိ ရပ္ဆိုင္း ထားေၾကာင္း ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖဲြ့၏ ေၾကညာခ်က္ အေပၚ အေျချပုလ်က္ ျမို့နယ္ရံုး တည္ရိွရာ လမ္းတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ထိုင္လ်က္ ေအးခ်မ္းစြာ ဆနၵ ထုတ္ေဖာ္မႈကို ညေန (၁၈၀၀)နာရီ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး လူစု ခဲြခဲ့ပါသည္။
          ထပ္မံ၍ ဆနၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြကို (၂၈-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ေန့ နံနက္ (၀၅၀၀) နာရီမွ (၁၁၄၅) နာရီ အထိ ျမို့နယ္ ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ မအူပင္ျမို့ ျမို့ေရွာင္ လမ္းရွိ Kiss Me စားေသာက္ဆိုင္ ေရွ့တြင္ လည္းေကာင္း ေန့လည္( ၁၂၀၀)နာရီမွ ေန့လည္ (၁၄၀၀) နာရီအထိ အမွတ္(၃)၊ (၉)လမ္း မအူပင္ျမို့ရိွ အမို်းသား မိုကေရစီအဖဲြ့ခု်ပ္ ရံုးေရွ့တြင္ လည္းေကာင္း ထပ္မံ ျပုလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ သူမ်ားသည္ '' အျပစ္ မရိွ ျမို့နယ္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၆)ဦး ျဖုတ္ခ်ျခင္းအား ကန့္ကြတ္ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အမ်ား ျပည္သူ ပါ၀င္သည့္ ညီလာခံၾကီး ေပၚေပါက္ေရး ဆိုသည့္ စာတန္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္လ်က္ စစ္မွန္ေသာ မိုကေရစီ ရရိွေရးတို့ အေရးအျပစ္ မရိွ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၆)ဦး အတည္ျပု ေပးေရး - တို့အေရး ''       '' ညီလာခံရက္ ေရႊ့ေပးေရး - တို့အေရး'' '' ဗဟို - ဖား၊ တိုင္း - ဖား၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနေသာ ဦးေသာင္းေအး အလိုမရိွ'' အေျပာ တစ္မို်း အလုပ္ တစ္မို်း ဗဟို၊ တိုင္း၊ ျမို့နယ္ ေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ – ေခါင္းမရိွ NLD   ျဖိုခဲြသူ တို့ရန္သူ ဆိုသည့္ ေျြကးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ပါတီ၀င္ အင္အား (၂၀၀)ခန့္သည္ ျမို့နယ္ ညီလာခံ က်င္းပသည့္ Kissme စားေသာက္ဆိုင္ ေရွ့တြင္ ပိတ္လ်က္ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ပါသည္။
          ျမို့နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္မွ ျမို့နယ္ ပါတီ ညီလာခံအား အမွတ္(၃)၊ (၉)လမ္းရိွ ျမို့နယ္ အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ့ခု်ပ္ ရံုးတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ သူမ်ားမွာ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ့ လိုက္ပါလ်က္ အေမ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တယ္၊ ယံုၾကည္တယ္။ မအူပင္ NLD ပါတီကို ခ်စ္တယ္၊ ယံုၾကည္တယ္ ဟူေသာ စာတန္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ထားျပီး ပါတီရံုးေရွ့တြင္ ထိုင္လ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
          ျမို့နယ္ ပါတီ ညီလာခံအား ရက္ေရႊ့ဆိုင္း လိုက္သည့္အတြက္ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ သူမ်ားသည္ ေန့လည္(၁၄၀၀)နာရီတြင္ ဆနၵ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ပါသည္။

No comments: