ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 28, 2013

အႏိုင္ရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ရွိ ျပည္နယ္-ခရုိင္-ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္တုိ႕၏ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာမ်ား ျပဳျပင္ သင့္ၿပီေလာ၊ သုိ႕မဟုတ္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ တေရြ႕ေရြ႕နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္ ၊ ပါတီမ်ားဟာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ၾကိဳးစား လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနၾက ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီေရးရာက႑တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵအဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ အမိန္႕ေပးစနစ္အရ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အမ်ားက လုိက္ေလွ်ာရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မည္သည့္အခါမွ မသက္ေရာက္ေစအပ္သည့္ နည္းတူ စုေပါင္းညွိႏွိဳင္းမႈ ၊ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဆႏၵယူမႈ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အနည္းစုက လုိက္နာမႈ စုေပါင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပါတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အသီးသီးက လုိက္နာမႈ အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ ဆင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္းတင္ျပမႈ အျပန္အလွ န္ေလစားမႈ စသည့္ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားမ်ားကုိ ပါတီအတြင္း ခံယူေလ့က်င့္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြဲၿမဲစြာမွတ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသြင္သ႑န္အရ ဖြဲ႕စည္းမႈ က်စ္လစ္ခုိင္မာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရေသာ ပါတီေကဒါမ်ား အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ျခင္း၊ အရိပ္သံုးပါး နားလည္ ၿပီး အကင္းပါးျခင္း၊ လိမ္မာပါးနပ္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တက္တက္ ႀကြႀကြေဆာင္ ရြက္လုိေသာ ပါတီေကဒါမ်ားကုိ ေနရာေပးဦးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ပါတီ၏အႏွစ္သာရ ပုိမုိျပည့္စံုေစ ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။

မိမိတုိ႕ပါတီအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္ အေရး၊ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရး စသည္တုိ႕ကုိ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ အတိ အလင္းျပဌာန္း ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္ စု ႀကီးတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားတုိင္းကလက္ခံယံုၾကည္ ထားရာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတုိ႕ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္၊ ခင္ခင္၊ ယံုယံု ၊ၾကည္ၾကည္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအက်ိဳးစီးပြား လူမ်ိဳးအားလံုး၏အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕ကုိ အတူတစ္ကြ လုပ္ကုိင္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သံသယရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လတ္တေလာ မေျပလည္မႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမ်ိဳးႀကီး လူမ်ိဳးငယ္ဟူေသာ လူမ်ိဳးစြဲ၀ါဒမ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္လွ်က္ မိမိတုိ႕ သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟု တစ္လံုးတစ္၀တည္း ခံယူလုပ္ေဆာင္ သြားရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ လူဦးေရ အမ်ားအျပားေ နထုိင္ရာေဒသတြင္ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရ ေသာ ပါတီေကဒါမ်ားအား ေဒသကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ ကို္ယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးသင့္ပါသည္၊
ဥပမာ “၀“ (လြယ္လ) လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေနထုိင္ရာေဒသတြင္ “၀“(လြယ္လ) ပညာတတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကုိေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္၊
ယခင္(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ထာ၀ရေနရာယူလုိေသာ အတၱစိတ္မ်ား ကုိ ခ်ဳပ္တည္းလွ်က္အျခားေသာပါတီေကဒါမ်ား ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ နားလည္ေပးသင့္ပါသည္၊

- ယေန႕ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အင္အားတုိးပြားလာရျခင္းမွာ မိမိတုိ႕ပါတီအတြင္း ထက္ျမက္ ေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ေနရာေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပါ၀င္ေန ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္၊ ထက္ျမက္ေသာ ပါတီေကဒါမ်ားကုိ ေနရာေပးရန္ ၀န္မေလးသင့္ ေၾကာင္းသင္ခန္းစာရယူသင့္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းတြင္ပင္ပါတီေကဒါအခ်ိဳ႕သည္မိမိ ကုိယ္တုိင္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ေနရာရယူလွ်က္မကဘဲ ၄င္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေဆြမ်ိဳး ညွာတိမ်ားကုိပင္ ပါတီဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑အတြင္း အတင္းအၾကပ္ သြပ္သြင္းလုိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ ပစ္ပါယ္လွ်က္၄င္းတုိ႕အလုိရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မရမကပင္ ပါတီဦးေဆာင္မႈ က႑တြင္ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆုိေသာ ေကဒါမ်ားပင္ရွိေနပါသည္၊အဆုိ ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မွ ေဒသသုိ႕ ေရာက္ရွိလာပါက ပတ္ခြ်ဲႏွပ္ခြ်ဲ ေျပာဆုိကာ ေဖၚလံဖားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း ထုိသုိ႕ျပဳမူတတ္ေသာ္လည္း ပါတီတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ စာတစ္ေစာင္မွ်ကုိပင္ ေရးသားခဲ့ဖူးေၾကာင္းမေတြ႕ရေပ၊ ရုပ္စြအဆံုး အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ပါတီရံုးုသုိ႕ပင္ မလာ ရံုးတြင္ဘာလုပ္ေနသည္ကုိပင္၄င္းတုိ႕မသိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေျခရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အထုိက္အေလွ်ာက္မွန္ကန္မည္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ပါတီေကဒါအမ်ားစု၏ စည္းရံုးေရးစြမ္းအား ေကာင္းမြန္ခဲ႕ပါက မည္သူမဆုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊
ျပည္သူ၏ႏွစ္လံုးသည္းပြတ္ကုိ ကုိင္လွဳပ္ႏိုင္ေသာစည္းရံုးေရးစြမ္းအားကုိ မည္သူမွ် အန္မတုႏိုင္ ေၾကာင္းသက္ေသ သာဓကအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ပါတီတြင္းေကဒါတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္အေလးထား ျခင္း တုိ႕သည္ ပါတီလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏိုင္မည္မလြဲပါ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလ်င္းသင့္ေသာ ပါတီေကဒါက မည္သူ႕ကုိမွ ထီမထင္ေသာငါတေကာ ေကာေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အလြန္ဆက္ဆုတ္ဖြယ္အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊
အထက္ႏွင့္ေအာက္ဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္းအစား ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီမ်ားဟူ၍သာ သံုးႏွဳန္းသင့္ ပါသည္၊
မည္သူက အထက္၊မည္သူက ေအာက္ဆုိသည္ထက္ ပါတီေကာ္မတီအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားလွ်က္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကုိသာဦးတည္သင့္ပါသည္၊
ပါတီေကာ္မတီခ်င္းတြင္ ေကာ္မတီခ်င္း အဆက္အဆံ မျပဳႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ အေစးမကပ္ျဖစ္ေပၚေနပါက ပါတီစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးအတြက္ အလားအလာ၏ မေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္၊
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္၏ ပစားေပးခံရသ ူျဖစ္လင့္ကစား အျခား ပါတီေကဒါမ်ား အေပၚ ပလႊားမႈမရွိသင့္ အားလံုး သည္လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူႏိုင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴ သင့္ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိသံုးသပ္လွ်က္ေ၀ဖန္စမ္းစစ္လွ်က္ျပဳျပင္သင့္ သည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ၿပီး စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ေရွ႕ခရီးသုိ႕ ခ်ီတက္ရန္လုိအပ္ပါသည္၊ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားရွိေသာ မိမိတုိ႕ပါတီႀကီးသည္ စိတ္သေဘာထား ေသးသိမ္ ေသာ အတၱႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မအပ္စပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႕အျပင္ ထာ၀ရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ရယူလုိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အတြက္လည္း ထာ၀ရေနရာမ်ိဳးမရွိ၊ တစ္ေဆြတစ္မ်ိဳးလံုး အတြက္ သီးျခားဖန္တီး ထားေသာ ေနရာမ်ိဳးလည္း မရွိပါေၾကာင္း ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း ႀကိတ္ပုန္း ခုတ္ကာ လက္သိပ္ထုိးၿပီး ေနရာ ရယူရန္ႀကိဳးစား အားထုတ္လွ်က္ ရွိသူ ပါတီေကဒါ အခ်ိဳ႕ဂရုျပဳမိေစရန္ အျပဳ သေဘာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

--- စုိင္းဖုိးအိပ္
ေတာင္ေပၚသားပါတီေကဒါ
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ရွမ္း(အေရွ႕)။

No comments: