ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, January 23, 2013

ျမင္းျခံ NLD အဖဲြ႕၀င္မ်ားလည္း NLD ေကာ္မရွင္ကုိ ဆႏၵျပမည္

ၿပီးခဲ့သည္ လပုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ / ရပ္/ေက်း ညီလာခံမ်ားကုိ ျမင္းျခံ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းမ်ားတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ရာ၌ ျမင္းျခံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ပါတီ၀င္ အင္အား ၇၀၀၀ ခန္႔၏ အခြင့္အေရး ကုိ ပိတ္ပင္ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာ ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား ျခင္း မျပဳပဲ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္သြားျခင္း၊ ပါတီ၀င္ အမ်ားဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဗဟုိ ဦးစီး စနစ္ကုိသာ အသံုးျပဳ သြားျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိ အေယာင္ျပသာ အသံုးျပဳျခင္း ၊ ျပသနာ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ျမင္းျခံႏွင့္ အျခား ေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပါတီ ဗဟုိကုိယ္တုိင္က တရား သျဖင့္ မေျဖရွင္း ေပးပဲ ျပသနာကုိ မီးထုိး ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျမင္းျခံ ပါတီ၀င္္မ်ား အင္အား (၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ဆႏၵျပခြင့္ ရရွိေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ဟု ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိသည္။

 ထုိသုိ႔ ဆႏၵျပရာတြင္ အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္ NLD ။ လက္တစ္ဆုပ္စာ ပါတီ မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္။ ျပည္သူ႔ ပါတီ တည္ေဆာက္ပါ။ အေမစုကုိ ခ်စ္သည္။ NLD ကုိ ခ်စ္သည္။ ျပည္သူကုိ ခ်စ္သည္။ မတရားေသာ ျမင္းျခံ NLD ေကာ္မရွင္ကုိ မလုိမရွိ။ စသည့္ လက္ကုိင္ ပုိစတာ မ်ားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုိမင္းစစ္ႏုိင္ ကေျပာသည္။ NLD ပါတီသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ညီလာခံ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္မႈမ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ပြားလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ NLD ေကာ္မရွင္မ်ား အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

http://www.channelnewsmyanmar.com/index.php/2013-01-18-10-36-04/171-nld-nld


No comments: