ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 28, 2013

လူသားအားလံုးကုိ ေခြးနဲ႔ ႏႈိင္းလုိက္တဲ့ 
မ်ိဳးမစစ္မ


No comments: