ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, June 10, 2012

ကုလားဖ၀ါးေအာက္

နာမည္ေလးလံုး ၊ 
ေပါင္းစုရံုးကာ ၊
 ကုိးခုရေသာ္ ၊ 
ထုိသည္မိန္းမ၊ 
တုိင္းျပည္ရလွ်င္၊ 
ကုလားဖ၀ါးေအာက္၊ 
ျပားျပားေမွာက္အံ့၊ 

(အဘုိးကေလး၀ဆရာေတာ္)

No comments: