ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, June 9, 2012

လွည္းက်ိဳးႏွင့္တူေသာသူမ်ား


လွည္းက်ိဳးႏွင့္တူေသာသူမ်ား။
by Qing Minya on Monday, June 4, 2012 at 11:31pm ·

http://www.facebook.com/notes/qing-minya

႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အသံဗလံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္မွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပင္ ႐ွိေနပါၿပီ။ ၎တို႔ ဘယ္ကလာသလဲ ဆိုသည္ကို အက်ယ္အက်ယ္ အျငင္းပြားေနႀကသည့္ ျမန္မာမ်ား ဒုႏွင့္ ေဒးပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစာစုတြင္ ၎တို႔အေႀကာင္းကို တေစ့တေစာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္။
.
႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ သမိုင္းရာဇဝင္မွာ တကယ္႐ွိရဲ႕လား။
.
႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သမိုင္းဆိုင္ရာ website မ်ားတြင္ အေထာက္အထားမ်ား ႐ွာေဖြေလ့လာ ဖူးပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအနက္မွ အေစာဆံုးဟု ေတြ႕ရွိရေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ၎တို႕ဘာသာ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ စာတမ္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၈၂၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း မွသာ ၎တို႕ကို ႏိုင္ငံတကာမွ စတင္ အာ႐ံုစိုက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေႀကာင့္ အႏွီ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္သည္ ဒြိဟ ျဖစ္ေစလွသည္။
.
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္
.
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘင္ဂလီ အႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၎တို႔အေႀကာင္းကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏွင့္ပင္ စတင္ပါမည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္၌ အစိုးရမွ စစ္ဆင္ ေရးမ်ား ျပဳလုပ္၍ ႏွင္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တြင္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ခိုလႈံမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အတိအက် ဆိုပါလွ်င္ ခိုလႈံသူ စုစုေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ဦးခန္ ့ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ အေႀကာင္းကို အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္လိုပါသည္။ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၅၅,၅၉၈ က်ယ္ဝန္းေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၈-၈၀ ကာလ ပိုင္း အတြင္း ၄င္းႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ ၈၈သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီး ၉၈% မွာ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းမွ အႏွီ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ား ပင္ရင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ခိုလႈံၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရကာစ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး တိုးေစသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးႏြယ္တူ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈတို႔ တူညီမႈေၾကာင့္ လက္သင့္ခံခဲ့သည္။ အႏွီ ႐ိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံ Chittagong ျပည္နယ္၊ Cox's Bazaar ၿမိဳ႕ေလး၏ အျပင္ဘက္တြင္ အစုုလိုုက္ အၿပံဳလိုုက္ ခိုုလႈံၾကသည္။ ၎တို႔၏ ခိုုလႈံမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နိုုင္ငံသည္ ကုုလသမဂၢထံ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ကုုလသမဂၢအကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ထူေထာင္ေပး ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္းတြင္မူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ အလြန္အမင္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေဖာင္းဖြလာ ေနေသာ လူဦးေရႏွင့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအစိုုးရသည္ အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚတြင္ သေဘာထား မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလာေတာ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ႐ိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ မရွိေတာ့ေပ။
.
၁၉၉၉ ႏွစ္လည္ပိုုင္းအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကုုလသမဂၢမွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုု ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုုးရအား အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။ ထိုုစဥ္မွ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံသည္ ထိုုထိုု ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တာဝန္ကိုု လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား ယူလိုုက္ရေတာ့သည္။ သိုု ့ရာတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အဆမတန္ ေပါက္ပြားႏႈန္းေၾကာင့္ ခိုုလႈံသူဦးေရမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာလည္း တိုုးျမင့္လာျခင္း၊ ရိုုဟင္ဂ်ာ ခိုုလႈံမႈမ်ားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒုုစရိုုက္မႈမ်ား ပိုုမိုုထူေျပာလာျခင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားျခင္း စသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ၎တို႔ အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား စတင္ လာေတာ့သည္။၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုုင္းမွ စတင္၍ Cox's Bazaar ၿမိဳ႕ထဲရွိ လန္ခ်ားဆြဲသူ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ရဲႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွ လန္ခ်ားေပၚမွ ဆြဲခ်ခဲ့သည္။ ေဆာက္လုုပ္ေရး လုုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ႕အားလည္း ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားမွ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ခိုုင္လံုုျခင္း မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေဒသခံ မ်ားမွလည္း ရိုုဟင္ဂ်ာ ဆန္ ့က်င္ေရးကိုု စုုေဝးဆႏၵျပၾကသည္။ ယင္းသိုု ့ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ အဘက္ဘက္ မွ စီးပြာေရး၊ ႏိုုင္ငံေရး၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အစရွိသည့္ ျပႆနာ မ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုုးတြင္ ၎တို႔အား ခိုုလံႈခြင့္ မေပးလိုုေတာ့ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ကုုလသမဂၢမွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ ရံပံုုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ သန္း ကိုုပင္ ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ ထိုုအခ်ိန္မွစ၍ ႐ိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုု စြန္ ့ခြာ၍ ေရလမ္းမွ တဆင့္ အျခားႏိုုင္ငံမ်ားသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးစားၾကေလေတာ့သည္။ ထိုုသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးစားေသာႏိုုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုုနီးရွားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် စသည္တိုု ့ ျဖစ္ၾကသည္။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ။
.
ထိုုင္းႏိုုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကခ်င္၊ ကရင္ အစရွိေသာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ခိုုလႈံသူ တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု ့ ခိုုလႈံလာသူမ်ား ဦးေရမွာ တစ္သန္းခန္ ့ျဖစ္ၿပီး ၁၂% ခန္ ့ မွာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုုင္းႏိုုင္ငံသည္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုုင္ငံမ့ဲ ခိုုလႈံသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုု ့ျပင္ ယခင္က ဝင္ေရာက္လာေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ေတာင္ပိုုင္းတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေသာ မူစလင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ထိုုင္းအစိုုးရကုုိ ဆန္ ့ က်င္ေသာ အၾကမ္း ဖက္ လုုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟုု ဆိုုသည္။ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ တြင္ ထိုုင္းသိုု ့ ခိုုးဝင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထိုုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တစံုုတရာ အကူအညီေပးျခင္း မရွိပဲ ထိုုင္းေရပိုုင္နက္အတြင္းမွ နိုုင္ငံ တကာ ေရပိုုင္နက္တြင္းသိုု ့ တြန္းပိုု ့ခဲ့ျခင္းမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံ။
.
ထိုုင္းႏိုုင္ငံသိုု ့ ခိုုလံႈခြင့္ မရရွိေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ရိုုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ မေလးရွားႏိုုင္ငံသည္ အႏွီရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူျခင္း၊ ကုုလ သမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ခိုုလႈံသူမ်ားကိုု ကူညီေနရာခ်ထားေပးေသာ စီမံကိန္းမ်ား ရွိျခင္း စသည္တိုု ့ေၾကာင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးစားၾကေတာ့သည္။ မေလးရွားအတိုက္အခံပါတီ PAS (မူဆလင္ အစြန္းေရာက္ပါတီ) ၏ ေထာက္ခံေပးမႈေၾကာင့္ ယင္းႏိုုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ခိုုလံႈခြင့္ရရွိႏိုုင္ျခင္း၊ UNHCR ၏ အေထာက္အပံ့ကိုုရရွိႏိုုင္ျခင္းတိုု ့ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံ သည္ ဘင္ဂလီခိုုလံႈသူမ်ား၏ သည္းေခ်ႀကိဳက္ ႏိုုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ ကာလႀကာျမင့္ လာေသာအခါ ယင္းအစိုးရသည္လည္း သူ႐ို ့အေပၚတြင္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာေခ်သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ မူလက ႏိုင္ငံမဲ့ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီမ်ားကို လက္ခံရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘာသာကိုးကြယ္မႈ တူညီျခင္းေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျခင္း ရိုင္းပင္းသင့္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က ယာယီအေနျဖင့္လက္ခံလိုေသာ္လည္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာေသာအခါ အဆိုပါ၀င္ေရာက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိလာျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈမ်ား ကို ေသခ်ာစီစစ္လာခဲ့သည္။ UNHCR၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဒုကၡသည္ အဖြဲ႕အစည္း အမည္ခံ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမ်ားကိုသာမက ျမန္မာမူဆလင္ စစ္စစ္မ်ားကိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ၍ လူကုန္ကူးမႈကို ရဲတင္းစြာလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိ ဂ်မားအစၥလာမ္မီးယား အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကို ခံေနရေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမူဆလင္မ်ား တရားမ၀င္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ခိုး၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕လာေနျပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္သည္။ ထို ့ ေႀကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုင္းကဲ့သို ့ပင္ သူ႐ို ့အေပၚ တင္းႀကပ္ေလေတာ့သည္။ သူရို႕ ဘယ္က လာသည္ဆိုုသည္ကိုု တိတိက်က် မေျပာႏိုုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခိုုလႈံခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ဟုု ဆိုုသည္။ ခိုုလႈံသူ ရိုုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ ့မွာ ဖမ္းဆီးႏွင္ထုုတ္ျခင္း ခံရသလိုု အခ်ိဳ႕မွာလည္း မေလးရွား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ လႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး ေနာက္ဆံုုးတြင္ မေလးရွား အာဏာပိုုင္မ်ား၏ ရိုုက္ႏွက္မႈဒဏ္ကိုု ခံၾကရကာ အဆံုုးတြင္ ထိုုင္း-မေလး နယ္စပ္သိုု ့ ႏွင္ထုုတ္ျခင္း ခံၾကရေလသည္။
.
မုုန္ ့လံုုးစကၠဴကပ္ျပီ။
.
ထိုုကဲ့သိုု ့ ႏိုုင္ငံမဲ့ခိုုလႈံသူဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံမွ ထိုုင္းနယ္စပ္တြင္ စြန္ ့ပစ္ လိုုက္ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မည္သည့္အရပ္သိုု ့ ဦးတည္ၾကေလသတည္း။ အမ်ားစုုသည္ မေလးရွား တြင္းသိုု ့ပင္ ျပန္လည္ခိုုးဝင္ၾကပါသည္။ မည္သိုု ့မည္ပံုုခိုုးဝင္ၾကေလသနည္း။ မေလးရွားႏိုုင္ငံရွိ ပိုုင္ရာ ဆိုုင္ရာမ်ားကိုု ေပးတန္ေပး၍ လမ္းေၾကာင္းထြင္ ခြင္ဆင္ၾကေလသည္။ ဤသိုု ့ျဖင့္ မေလးရွားရဲမွ ဖမ္းမိ ေသာအခါ ထိုုင္းနယ္စပ္သိုု ့ ျပန္ပိုု ့လိုုက္၊ထိုုင္းနယ္စပ္ေရာက္ေသာအခါ ထိုုင္းရဲမွ မေလးရွားနယ္စပ္သိုု ့ ျပန္ပိုု ့လိုုက္၊ အမ်ားစုုမွာ ထိုုင္းနယ္စပ္ ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း မေလးရွားဘက္သိုု ့ ျပန္လည္ခိုုးဝင္ လိုုက္ျဖင့္ သံသရာလည္ေနသည္မွာ ယေန ့ထက္တိုုင္ပင္ ျဖစ္သည္။ Human Rights Watch မွ ရိုုဟင္ဂ်ာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ (၁၁) ႏွစ္အတြင္းတြင္ ထိုုင္းႏွင့္ မေလးရွားကိုု သြားခ်ည္ လာခ်ည္ (၈)ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ျပဳလုုပ္ဖူးသည္ဟုု ဆိုုသည္။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၾသစေတ်းလ်ႏိုုင္ငံ။
.
ၾသစေတ်းလ်ႏိုုင္ငံ၏ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္းေသာ သေဘာထားမ်ားမွာ ထိုုင္း၊ မေလးရွား ႏိုုင္ငံမ်ား ကဲ့သိုု႕ပင္ ျဖစ္သည္။ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယင္းႏိုုင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုုင္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ခိုုလႈံလာသူ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကုုိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေလသည္။ ယင္းသိုု ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာခိုုလႈံသူ Harun Roshid ဆိုုသူအား Green Left Weekly သတင္းစာမွ ၂၀၁၂ႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္း တြင္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းရာတြင္ Roshid မွ ဤသိုု႕ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
"ကြ်န္ေတာ္ဟာ မေလးရွားႏိုုင္ငံမွာ ၁၅ႏွစ္ၾကာ ခိုုလႈံျပီးေနာက္ ၾသစေတ်းလ်သိုု႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ ကြ်န္ေတာ့္ကိုု လံုုျခံဳေရးအရဆိုုျပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ ၂ႏွစ္ ရွိပါျပီ" ဟုု ဆိုုသည္။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုုနီးရွား။
.
၂၀၀၉ခုုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္းတြင္ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံသည္ ၄င္းႏိုုင္ငံသုုိ႕ ခိုုလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူ ရိုုဟင္ဂ်ာ ၁၉၃ ဦး အား လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Hassan Wirajuda မွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ဤသုုိ႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
"သူတိုု႕ေတြဟာ စီးပြားေရးအရ ခုုိုုလႈံခ်င္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသူမ်ား မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခိုုလံႈခြင့္ မေပးသင့္ပါဘူး" ဟုု ဆိုုသည္။
.
ဤသိုု ့ျဖင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံကဲ့သုိ ့ပင္ ခိုုးဝင္ခိုုလႈံရန္ႀကိဳးစားသူ ဘဂၤလီတိုု ့အား ၄င္းႏိုု္င္ငံေရပိုုင္နက္မွ ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုုက္နက္သိုု႕ ႏွင္ထုုတ္ေရေမွ်ာခဲ့ၾကသည္။ Imam Husen ဆိုသူ ဘဂၤလီမွ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို The Reuter သတင္း႒ာနသို႕ ဤသို႔ ေျပာျပခဲ႔သည္။
.
"ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ ဘဂၤလီ ၅၈၀ ဦးခန္႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမာင္းေတာကေန ေလွေလးစင္းနဲ႔ ေျပးလာခဲ႔ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း ထိုင္းမွာ ကမ္းဝင္ကပ္စဥ္က ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ အ႐ိုက္အႏွက္ကို ခံရၿပီး ျပန္လည္ေရေမွ်ာျခင္း ခံရပါတယ္။ "
.
ထို႔ျပင္ Hassan Wirajuda မွလည္း ဤသို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာႀကားခဲ့သည္။
.
"အင္ဒိုနီး႐ွားေရတပ္ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအရ မ်ားစြာေသာ ဘဂၤလီမ်ားဟာ ဒီကိုလာေနတုန္း လမ္းမွာ ပဲ ေလွေမွာက္ အသက္ေပ်ာက္က်ရပါတယ္။ "
.
ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘီဘီစီ (BBC) သတင္းဌာန။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အႏွီဇာတ္လမ္းသည္ မည္သိုု႕ စတင္ခဲ့ေလသနည္း။ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအေၾကာင္းကိုု ေဆြးေႏြး မည္ဆိုုပါက ဘီဘီစီ သတင္းဌာနအေၾကာင္းကိုုပါ အတန္ငယ္ ထည့္၍ ေျပာလိုုပါသည္။ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုုင္း အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာအမ်ားစုုႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိေနျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးတလယ္ မေရးသား လိုုေတာ့ပါ။ ရိုုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမ်ားအေၾကာင္းကိုု ဆက္ၾကပါစိုု ့။
.
၂၀၁၀ခုုႏွစ္၊ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္ ဘီဘီစီမွ Anna Jones ေရးသားတင္ဆက္ေသာ "Bleak Outlook for Burma's Ethnic Groups" ဟူေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ျမန္မာျပည္ေျမပံုုႏွင့္တကြ အခ်ိဳ ့ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၏ပံုုကိုု ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုုပါပံုုတြင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အား ဘင္ဂလီ ကေလးတစ္စုု၏ပံုုျဖင့္ ကိုုယ္စားျပဳထားသည္။ ယင္းကဲ့သိုု ့ေသာ အမွားသည္ ရခိုုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု မ်ိဳးခ်စ္ရခိုုင္မ်ားက ယူဆသည္။ သိုု ့ျဖစ္၍ မ်ိဳးခ်စ္ရခိုုင္မ်ားသာမက ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘီဘီစီကိုု အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ရံုုမက ရခိုုင္ျပည္သူလူထုုကိုုပါ တရားဝင္ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကသည္။ သိုု ့ပါေသာ္လည္း ဘီဘီစီမွ ယေန ့ထက္ထိ ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ယင္းေျမပံုုသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ထင္ရွားေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု သရုုပ္ ေဖာ္ထားေသာ ေျမပံုုျဖစ္သည္ဟူ၍ ျမန္မာတိုု ့အား ထပ္မံေစာ္ကားလိုုက္ရံုုမွ်မက ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘင္ဂလီ ဟူသည္ ျမန္မာျပည္သားျဖစ္သည္ဟူေသာ သမိုုင္းအလိမ္ကိုု စတင္ေစခဲ့သည္။ ထိုုစဥ္မွစ၍ အႏွီ ဘင္ဂလီမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွ ပိုုမိုုအာရံုုစိုုက္လာၾကသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္တို႕မွ အေထာက္အထား ခိုုင္လႈံစြာျဖင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာ ထိုအမွားကိုု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ ဘီဘီစီကိုု ကန္ ့ကြက္ေသာ၊ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု တိုုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္မခံႏိုုင္ေသာ blog မ်ား၊ website မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသလိုု ဘင္ဂလီဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ အငိုုေကာင္းေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာ blog မ်ားလည္း အလွ်ိဳအလွွ်ိဳ ေပၚေပါက္ လာၾကသည္။ ျပည္ပေရာက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း၊ အရိုုးတြန္သံ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ လူသတ္မိန္ ့ ေပးခဲ့သည္ဟုု သတင္းႀကီးေနေသာ အႏွီေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းဆိုုသူမွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ ထိုု ့နည္းတုူစြာ ပက္စီကိုုလာျဖင့္ နာမည္ရလာသူ ေဒါက္တာဆိုုသူမွလည္း ရိုုဟင္ဂ်ာဘင္ဂလီမ်ားကိုု လက္မခံေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား ကိုု စက္ဆုုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အစြန္းေရာက္ဖက္ဆစ္ဝါဒီမ်ားဟုု အမည္တပ္ သမုုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သား စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ထိုုသူတိုု ့၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကား ဆန္းၾကယ္လွေခ်တကား။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟူသည္ အမိေျမႏွင့္ ကာလတာရွည္ ခြဲခြာလွ်င္ မႈိတက္တတ္ပါသလား။
.
အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာဘင္ဂလီျပႆနာသည္ ယေန ့ထက္တိုုင္ တင္းမာေနဆဲ၊ မတင္မက် ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
.
ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ။
.
"မိေအး ႏွစ္ခါနာသည္" ဟူေသာ စကားသည္ ကြ်န္မတိုု ့ ျမန္မာတိုုင္းႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေခ်သည္။ ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္းပါက ကြ်န္မတိုု ့၏ မိေအး (ျမန္မာျပည္)သည္ ႏွစ္ခါမက အခါခါ နာရေလသည္။
.
အဂၤလိပ္တိုု ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအား ကြ်န္ျပဳစဥ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ အိႏိၵိယျပည္ လက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္ေလးတစ္ခုု သဖြယ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သိုု ့ပါ၍ ထိုုကာလတေလွ်ာက္လံုုးတြင္ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သိုု ့ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ ဝင္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၂ ခုုႏွစ္ ဂ်ပန္တိုု ့ ထိုုးစစ္မစတင္မီတြင္ အဂၤလိပ္တိုု ့သည္ ၄င္းတိုု ့၏ စစ္အင္အား ျဖည့္တင္း ရန္အတြက္ ဘင္ဂလီမ်ားကိုု ျမန္မာျပည္၊ ရခိုုင္ေဒသတြင္းသိုု ့ေခၚေဆာင္လာသည္။ ထိုသို ့ေခၚေဆာင္လာရာတြင္ အဂၤလိပ္တိုု ့မွ ဘင္ဂလီမ်ားအား သူရိုု ့၏ အကူအညီအတြက္ ရခိုုင္ျပည္ ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ မူစလင္ႏိုုင္ငံ တည္ေထာင္ ေပးပါမည္ဟူ၍ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။
.
၁၉၄၈ ခုုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာကာလမ်ားတြင္ အစိုုးရႏွင့္ ဘင္ဂလီမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ရၿပီးခ်င္းပင္ မူစလင္တစ္စုုမွ ရခိုုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာေဒသမ်ားကိုု ခြဲထြက္၍ အေရွ ့ပါကစၥတန္ႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းလိုုပါေၾကာင္း အဆိုုျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုုကိုု လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုု ့ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုုးရသည္ ဘင္ဂလီတိုု ့အား တရားမဝင္ ေနထိုုင္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွလည္း ရခိုုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာႏွင့္ စစ္ေတြနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဘင္ဂလီမ်ားအေပၚ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ဤသိုု ့ အေနမသာေလေသာအခါ ဘင္ဂလီ မ်ားသည္ ဇာတိေျမ ဘဂၤလား (ထိုုစဥ္က ပါကစၥတန္) သိုု ့ ျပန္လည္ခိုုဝင္ေလေတာ့သည္။
.
၁၉၅၀ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဘင္ဂလီမ်ား ေၾကာင့္ မျငိမ္မသက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ေမွာင္ခိုုကုုန္ကူးျခင္း၊ တရားမၽဝင္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လူကုုန္ကူး ျခင္း အစရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု ျမန္မာ-အိႏိၵယ-ပါကစၥတန္ (ယခုု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုုမွ်မက သူရိုု႕သည္ ဘာသာျခားမ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုု မခံလိုုျခင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာနယ္ေျမမ်ားတြင္ သီးသန္ ့မူစလင္ႏိုုင္ငံတည္ေထာင္လိုုျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ မူဂ်ာဟစ္ လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးကိုု စတင္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အႏွီဘင္ဂလီတိုု ့သည္ မူစလင္မဟုုတ္ေသာ ရခိုုင္ျပည္သူမ်ားကိုု ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားမွ ႏွင္ထုုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုုႏွစ္တြင္ အႏွီ မူဂ်ာဟစ္သူပုုန္မ်ားကိုု ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။
.
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အာဏာရလာျပီးေနာက္ပိုုင္းတြင္ အစိုုးရသစ္သည္ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ဘင္ဂလီမ်ားအပါအဝင္ နိုုင္ငံတြင္း တရားမဝင္ ေနထိုုင္သူမ်ားကိုု ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ခုုႏွစ္၊ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ဘင္ဂလီ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သိုု ့ ခိုုလႈံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံမွလည္း ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးတူေသာ သူရိုု႕ကိုု ကုုလသမဂၢ၏ အကူအညီျဖင့္ လက္ခံထားခဲ့ေသာ္ျငား ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ယင္းႏိုုင္ငံ၏ အဆမတန္ ေဖာင္းပြလာေသာ လူဦးေရ ျပႆနာအျပင္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထုုပ္ဝန္ပိုုးသဖြယ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ညိွႏႈိင္းကာ ဘင္ဂလီမ်ားကိုု ရခိုုင္ျပည္နယ္သိုု ့ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
.
၁၉၉၁-၁၉၉၂ စစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ လူဦးေရ ၂၅၀,၀၀၀ ခန္ ့ရွိေသာ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သိုု ့ ထပ္မံခိုုလႈံၾကျပန္သည္။ ဤတႀကိမ္တြင္မူ ရာသီဥတုု ေဖာက္ျပန္မႈ၊ လယ္ယာေျမမ်ားအား ကပ္ေဘးတြင္ ဆံုုးရံႈးမႈ၊ လူဦးေရအဆမတန္ တိုုးပြားမႈ အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ေနရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမ်ားကိုု လက္မခံလိုုေတာ့ေခ်။ သိုု ့ပါ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုုးရမွ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းကာ သူရိုု႕ကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု ့ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ျပန္ေလသည္။ ၁၉၉၄-၁၉၉၇အတြင္း ဘင္ဂလီ ၂၃၀,၀၀၀ ခန္ ့ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ UNHCR ၏အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။
.
ေညာင္ျမစ္တူးတုုန္း ပုုတ္သင္ဥေပၚ။
.
၂၀၀၈ မတိုုင္မီအထိ UNHCR သည္ ခိုုလႈံသူမ်ားကိုု Refugee Card ေခၚ UN Card မ်ား ထုုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ သိုု ့ပါ၍ အႏွီ ဘင္ဂလီမ်ားအား UNHCR သည္ ခိုုလႈံသူျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္တရြက္ကိုုသာ မိသားစုုအလိုုက္ ထုုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသိုု ့ျဖင့္ သူရိုု႕အား ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည္ဟုု စီစဥ္ၾကေသာ အခါတြင္ကား ထိုုထိုုရိုုဟင္ဂ်ာ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ သူရိုု႕၏ ခိုုလႈံသူအေထာက္အထား မိသားစုုစာရင္းတြင္ အခေၾကးေငြယူ၍ Cox's Bazaar ေဒသခံမ်ား၏ အမည္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အဆိုုပါ စာရြက္ကိုု ေရာင္းစားျခင္း စေသာ အနည္းနည္း အဖံုုဖံုုျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံကိုု စြန္ ့ခြာလိုုသူ Cox's Bazaar သားမ်ားကိုု တပါတည္း အပါေခၚခဲ့ေလသည္။ ဤသိုု ့ဆိုုလွ်င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္လည္း ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ Cox's Bazaar ဇာတိဖြားမ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိေနေပမည္နည္း။
.
ကြ်န္မတိုု ့ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၾကင္နာသနားတတ္ၾကသည္။ ေမတၱာတရား လက္ကိုုင္ထားၾကသည္။ ဤသိုု ့ဆိုုလွ်င္ အႏွီ ဘင္ဂလီမ်ားကိုု အဘယ္ေၾကာင့္ ခါးခါးသီးသီး လက္မခံေလသနည္း။ ဥပမာရိုုင္းရိုုင္းတစ္ခုု ေပးခ်င္ပါသည္။ ဆိုုၾကပါစိုု ့။ ရပ္ကြက္ထဲရွိ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အပ်ိဳေလး တစ္ေယာက္ လင္ေကာင္မေပၚ ကိုုယ္ဝန္ရွိလာေသာအခါ ၾကားရသူ ေယာက်ၤားပ်ိဳမ်ား စုုတ္တသပ္သပ္ျဖင့္ ကရုုဏာသက္ၾကကုုန္၏။ ထိုုသိုု ့ေသာ ေယာက်ၤားပ်ိဳမ်ားအား "သနားရင္ နင္တိုု ့ အေဖနာမည္ ခံမလား" ဟုု ေမးၾကည့္ပါက အႏွီေယာက်ၤားမ်ား သေဘာတူမည္ေလာ။ မုုခ် လက္ခံမည္ မဟုုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ ရွင္းပါသည္။ "ကိုုယ့္ေသြးမဟုုတ္ေသာေၾကာင့္"။
.
ရာသီဥတုု မွ်တေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသိုု ့ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု ့ လူဦးေရအဆမတန္ ေဖာင္းပြေနေသာ၊ ကပ္ေဘးအလီလီ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရာေထာင္ခ်ီ စြာေသာ ဘင္ဂလီမ်ားက ဝင္ေရာက္လိုုၾကသည္။ တရားဝင္ေသာ၊ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေျခကုုပ္ယူႏွင့္ျပီးေသာ ဘင္ဂလီအခ်ိဳ ့သည္လည္း ယခုုဆိုုလွ်င္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သိုု ့ပင္ ဝင္ေကာင္းဝင္ေနေပမည္။ ေျမၿမိဳ၍ မ်ိဳးမသုုဥ္းပါ။ လူၿမိဳလွ်င္ကား မ်ိဳးသုုဥ္း ႏိုုင္ပါသည္။ ကြ်န္မတိုု ့ခ်စ္ေသာ ျမန္မာျပည္အား လွည္းက်ိဳးမထမ္းရေလေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ညီညီ ညြတ္ညြတ္ ဝိုုင္းဝန္းကာကြယ္ၾကပါစိုု ့။
.
မွီညႊန္းကိုုးကား
-http://www.eurasiareview.com/31122011-burma-rohingya-refugees-and-thailand%E2%80%99s-%E2%80%98push-back%E2%80%99-analysis/
-http://thesail.wordpress.com/2011/12/14/protests-continue-against-the-existences-of-rohingya/
-http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B08D8B44-5322-4C2F-9604-44F6C340167A/0/FactfindingrapportRohingya180411.pdf
-http://www.refugeecouncil.org.au/members/brca.html/
-http://globalvoicesonline.org/2011/10/29/myanmar-netizens-to-bbc-apologize-now/
-http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20647
-http://burmadigest.info/2011/05/02/burma-related-news-may-02-2011/
-http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRW,,MMR,,3ae6a8743,0.html
Top of Form
Bottom of Form

No comments: