ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, March 6, 2013

NLD ဗဟိုအဆင့္ အကဲြအျပဲ အစ ကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦးအား တာဝန္မွ ရပ္စဲ

မိမိ ပါတီ၀င္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း မႏုိင္သည့္  ၊ စည္းကမ္းမဲ့သည့္ NLD ပါတီ၏ ဗဟုိအဆင့္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ မညီညြတ္စြာ အျဖစ္မွန္ကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ မျပဳပဲ သတင္း အၾကားျဖင့္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦး ထုတ္ပယ္ လုိက္ေၾကာင္း NLD က မတ္ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္း ညီညြတ္ေရးကို ၿပိဳကြဲေစေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာ အဆိုႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ခိုင္လံုေသာ သတင္း ရရွိထား သျဖင့္ ယခုလ ၈ ရက္၊ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးအား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရပ္စဲ လိုက္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ မွ ရပ္စဲခံ ရသူမ်ားမွာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ဥကၠ႒ (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္) အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးသန္႕ဇင္ (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္) ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္၊ ဥကၠ႒ (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္)ေၿမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒၚမိမိႀကီး (ဗဟို ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္) ေကာလင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီသည္ ညီလာခံမ်ားကုိ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အဆင့္မွ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အဆင့္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပသနာမ်ားစြာ၊ ပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ဆႏၵျပမႈေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အခု ဗဟုိအဆင့္တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 


No comments: