ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, December 18, 2007

ငါ့ေနာက္မပါသူ ငါ့ရန္သူ

ယေန႔ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနကုိ ေလ့လာပါက တစ္ဦးတည္းေသာ မဟာအင္အားႀကီး (Solo Super Power) ႏုိင္ငံမွ မဟာအင္အားလြန္ ႏုိင္ငံ (Hyper Power) အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းေနသည့္ အေမရိကန္သည္ တစ္ေလာကလံုး အေရးသည္ ၄င္း၏ အေရးဟု မွတ္ယူကာ မည္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ၊ ျပဌာန္းခ်က္၊ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားကုိမွ အေလးမထားဘဲ မလုိလွ်င္ မလုိသလုိ အင္အားသံုး ပါ၀င္စြက္ဖက္ကာ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေရး ၀ါဒ ( Hegemonism ) ကုိလက္ကုိထားၿပီး ( Unilateralism ) ၀ါဒျဖင့္ ကမၻာ့စစ္ပုလိပ္ၾကီးသဖြယ္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္စုိးကာ ထင္တုိင္း ၾကဲေနလ်က္ ရွိပါသည္။ က်န္ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားစုကမူ ဒိြ မ႑ိဳင္စနစ္ ( Biplarity) ပ်က္သံုးသြားၿပီးေနာက္ ဗဟုမ႑ိဳင္စနစ္ ( Multipolarity ) ျဖင့္ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္း လုိၾကပါသည္။

အေမရိကန္တုိ႔သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ (၃)ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ ပံုေဖာ္ျခင္း (Shape) ျဖစ္သည္။ ပံုေဖာ္သည္ ဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ တည္ရွိေနရန္ ပံုေဖာ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမွန္စစ္စစ္ အေမရိကန္ အလုိက် ပံုေဖာ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တုန္႔ျပန္ျခင္း ( Respond) ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္ကုိ လက္မေႏွးတု႔န္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာလည္း အေမရိကန္ အလုိမက်မႈမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု တနည္းအားျဖင့္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုး အခ်က္မွာ ျပင္ဆင္ျခင္း ( Prepare) ၿဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရႏုိင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးလြန္ကာလတြင္ ၄င္းတုိ႔ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ျပန္႔ပြားျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူ၀ါဒသည္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြၿပီးေနာက္ အသံုးမတည့္ေတာ့သည့္အခါ အေမရိကန္သည္ လြတ္လပ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား တုိးတက္ျပန္႔ပြားရန္ အားေပးကူညီေရး ဟူသည့္ ႏုိင္ငံျခား ေရး မူ၀ါဒအသစ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကမၻာ့ေရွ႕ေျပးေနသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူသားခ်င္း ညာတာေထာက္ထားမႈ အစရွိသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ အသက္သြင္းေပးလ်က္ ကမၻာႀကီး၏ စစ္ပုလိပ္ ( Global Police Man ) သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီး ( Global Governor ) အျဖစ္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။

““ ကမၻာတြင္ မည္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေစ ၄င္းတုိ႔၏ လူသားခ်င္ ညွာတာေထာက္ထားမႈ ရႈေဒါင့္မွ က်ဴးလြန္ပါက အေမရိကန္သည္ အင္အားအသံုးျပဳလွ်က္ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒ အတုိင္း ဆုိမာလီ၊ ဆူဒန္၊ ေဟတီ၊ ကုိဆုိဗုိ၊ အီရတ္ အစရွိသည့္ အေရးအခင္းတြင္ စစ္အင္အားကုိ အသံုးျပဳကာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့တစ္၀န္းတြင္ ၾသဇာျပန္႔က်က္ေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ၾသဇာမနာခံ သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ကမၻာစံႏႈန္းအျဖစ္ ေနရာတုိင္း တုိင္းတာကာ လုိရင္ လုိသလုိ၊ မလုိရင္ မလုိသလုိ ျပဳက်င့္လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ကုလ သမဂၢႀကီးပင္လွ်င္ အေမရိကန္၏ လက္ကုိင္တုတ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုး လက္၀ါးၾကီးအုပ္ စုိးမုိး ခ်ယ္လွယ္ဗုိလ္က်မႈသည္ ထိန္းမႏုိင္၊ သိမ္းမရေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရး ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးလာေသာ အေမရိကန္သည္ တစ္ဖက္မွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဆန္႔က်င္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္လာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မွန္သမွ်ကုိ ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ ေခ်မႈန္း ရန္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႕ရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္ လံုျခံဳေရးကုိ လႊမ္းမုိးထားရန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္မည့္ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ထိေရာက္စြာ လက္တုန္႔ျပန္ၿပီး မေသခ်ာေသာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လက္ရွိ အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရ္႕ အယူ၀ါဒျဖစ္ေသာ “ Either you are with us, or you are with the terrorists “ ““ ငါ့ေနာက္မပါ ငါ့ရန္သူ ”” သည္ ကမၻာတတိယ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ စုိးရိမ္ တုန္လႈပ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါသည္။

1 comment:

ေကာင္းေအာင္ said...

ကိုရဲထြန္း.. ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကလည္း ဒီအတိုင္းပဲဗ်.. ငါ႔ေနာက္မပါသူငါ႔ရန္သူဆိုၿပီး ထင္တိုင္းက်ဲေနတာေတာ႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးဗ်... ဒါဟာအကိုေျပာသလို တတိယႏိုင္ငံေတြအတြက္ စိုရိမ္တုန္လႈပ္စရာေတာ႔ အမွန္ပါ.. အင္အားႀကီးတိုင္း မူစနစ္တစ္ခုကို အတင္းရိုက္ထည္႔ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္ဗ်ာ..