ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, December 27, 2012

ေတာင္ႀကီးအထက(၄) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္ အေရးယူ ေပးပါရန္ (ေပးစာ)

ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အထက(၄) ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း ေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ အမွတ္တရ ထရက္ဆု အကၤ်ီမ်ား ခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ အက်ၤ ီ၏ ေနာက္ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြပ္လပ္ေရး ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကုိ ဒီဇုိင္း ေရးဆဲြရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ေတြ႔ရွိသြားၿပီး ၄င္း ဒီဇုိင္း ေရးဆဲြသည့္ ဒသမတန္း grade 11 E တြင္ ပညာ သင္ၾကား ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေမာင္မင္းရသ အား ေက်ာင္းမွ ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အတန္း ပုိင္ ဆရာမ ေဒၚမိမိေလးအားလည္း ထြက္စာတင္ရန္ အမိန္႔ေပး ေျပာဆုိ ခဲ့ရာ ဆရာမ ေဒၚမိမိေလးမွာ ၁၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္စာ တင္ခဲ့ရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ယင္း အထက (၄) ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးသည္ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္လည္း ေက်ာင္း လံုး၀ ပိတ္ေပးျခင္း မရွိပဲ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား စာသင္ေစခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာျခင္း မရွိသလုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေန သကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းတြင္း အာဏာ ရွင္ ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ အနာဂတ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ရင္ေလးစရာ ျဖစ္ေနပါျဖင့္ အေရးယူ ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား

No comments: