ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, November 28, 2012

စတုတၳမ႑ိဳင္

မေယာင္ရာ ဆီလူး
ေမာင္ဦးက ေနာက္က်န္
ေအာက္ခံမွာ နတၳိ
ရွပ္ၾကည့္ၿပီး ေ၀ဖန္
ေလထန္ရင္ စုန္္ဆင္း
အခင္းေတာ္တဲ့ လိပ္ဖ်ာ
သတင္းေလွာ္မဲ့ ၿပိတၲာ။
(ကုိမုိက္႐ုိင္း)

No comments: