ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, February 26, 2010

ျမန္မာသည္ ျမန္မာအတြက္


ျမန္မာသည္ ျမန္မာအတြက္ ျဖစ္ရမည္။
ျမန္မာေယာင္ေဆာင္ထားေသာ တုိင္းတစ္ပါး အလုိေတာ္ရိႏွင့္
တုိင္းတစ္ပါး လက္ကုိင္တုတ္ မျဖစ္ေစရ။

(ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္)

No comments: