ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, February 21, 2013

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ မလုပ္သည့္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အား အေရးယူေပးေစလုိ


ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရႊးခ်ယ္ေရး ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မလုပ္သည့္ ေရႊေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဟာ သမၼတႀကီးရဲ႕ သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာ ဘဲလား

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအား ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆို ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၀မ္း သာရပါတယ္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးဆင့္ေက်း ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရႊးခ်ယ္ပြဲအား လြန္ခဲ့ေသာ (၂၄-၁၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ဘက္(၂)ဦးမွာ မဲတူညီေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ (၁၀)အိမ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚယူမဲေပးခိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ရသူသည္ ေဒသတြင္တဆက္တစ္စပ္တည္း ေနထိုမႈမရွိဘဲ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ သူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ မွဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႀကီးၾကပ္သူ(၂)ဦးသည္ ၄င္းတို႔၏ တူေတာ္စပ္သူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေတာ့သျဖင့္ မိမိဆႏၵသေဘာအေလွ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ရပ္/ေက်း NLDပါတီ၀င္မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္သူ (၅)ဦးလံုးအား ထုတ္ပယ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွ (၅)ဦးစာလံုး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ညႊန္ၾကား ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ နည္းဥပေဒအခန္း(၂) အပိုဒ္ ၇၊ ၈၊ ၉၊အတိုင္း ထပ္မံျပဳလုပ္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသျဖင့္ ၾကီးၾကပ္သူ ဦးေမာင္တိုးႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔မွ ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း တင္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေက်းရြာတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မႈ မေၾကနပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မီးရႈိ႕ပစ္မယ္၊ ဒီၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔ႏႈတ္ထြက္ မေပးလွ်င္ ဒို႔အေၾကာင္းသိရမယ္ဟု၍ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား ကပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနသည္ကို သိရွိေသာ္လည္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ နည္းဥပေဒအခန္း(၂) ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အပိုဒ္ (၁၀)အရ ဆယ္အိမ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး၍ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရႊးခ်ယ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲအေရ အတြက္တူညီေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ရရွိေသာ အဖြဲ႕သည္ ရရွိေသာဆႏၵမဲေရြးခ်ယ္ျခင္းကို နည္းဥပေဒ (၈)ႏွင့္ (၉)တို႔ပါအတိုင္း ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရမည့္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။
ထိုသို႔ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈအား အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာျပန္ၾကား ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ထပ္မံ၍ ဥပေဒႏွင့္ လြဲမွားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျပင္ ရမ္းကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ မႈမရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမွ အားေပးကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါတယ္။
အလားတူပါဘဲ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးေပါက္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု တြင္လည္း ႀကီးၾကပ္သူ(၅)ဦးမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆယ္အိမ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရႊးခ်ယ္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးေဌးျမင့္ သည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္နီးစပ္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေရးအတြက္ ဆယ္အိမ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ကိုယ္တိုင္လိုက္ လံစည္းရံုး၍ ျပည္သူသိရွိမႈ နည္းပါး ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ေရႊးခ်ယ္ခံရသူမွာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နာမည္ပ်က္ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားမွတင္ျပေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား အခက္ေတြ႕ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေန ၾကပါသည္။
၄င္းကိစၥအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အျဖစ္မွန္ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္စီစစ္ကူညီေပးရန္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းသာသိရွိရပါသျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသန္႔ရွင္းေသာအစိုရကိုု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာမေထာက္ထားဘဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာလားလို႔ အထက္ဌာန ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာၾကားေပးပါဦးခင္ဗ်ား

No comments: