ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, August 22, 2012

ငါတို႔အ႐ိုး ၊ စည္း႐ိုးထိုး၍ ကာသင့္ပါလွ်င္ ကာရမည္ေဟ့ျမန္မာ ... ေဟ့ျမန္မာ
သာကီႏြယ္ဖြား ၊ ေအာင္ဆန္းသားတို႔
အေနာက္ေတာင္႐ိုး ၊ နယ္တ႐ႈိးမွာ
သင့္ဘိုးသင့္ဘ ၊ သင့္ညီမတို႔
သိမ္ဖ်င္းစက္ဆုပ္ ၊ အမ်ိဳးယုတ္ေၾကာင့္

အေသဆိုးနဲ႔ ေသေလၿပီ .... ။

မ်ိဳးဖ်က္ေလာက္မ်ား ၊ ေဒၚလာစားက
ဖေအပေထြး ၊ ကုလားေရးမွာ
သူခိုးလူဟစ္ ၊ တို႔အျပစ္လို႔
တြင္တြင္ဖင္ပိတ္ ေအာ္ၾကသည္ .... ။

အသင္ျမန္မာ ၊ မႏိုးပါက
ယုတ္ည့ံလူစြာ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာက
သင့္အိမ္သင့္အိုး ၊ သင့္အမ်ိဳးကို
အၿငိဳးတႀကီး ၊ လည္ကိုလွီး၍
သင့္အားမီးတိုက္ သတ္လိမ့္မည္ .... ။

အေနာက္ေတာင္႐ိုး ၊ နယ္တ႐ႈိးက
ဘိုးဘြားအေမြ ၊ ရခိုင္ျပည္ကို
ငါတို႔အ႐ိုး ၊ စည္း႐ိုးထိုး၍
ကာသင့္ပါလွ်င္ ကာရမည္ .... ။

No comments: