ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, April 10, 2008

သတင္းေကာင္း

3 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Tiger said...

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနာေရးေၾကာ္ျငာ။