ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, January 11, 2008

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚစုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အျမင္

Justify Full

မ်ိဳးျမန္မာ ေရးသားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ရွားေလ့ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ သမီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚစုၾကည္အား ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆုိင္ရာ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးရန္ မ်ားစြာပင္ ၀န္ေလး မိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ သာမာန္ အမ်ဳိးသမီ မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္း၊ ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ သူမအား အမိႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္ရန္ ဆႏၵ ထက္သန္ ေနက်ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သူမ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အမူစရုိက္ မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ ပက္သက္ လာသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ မ်က္ႏွာ မလႊဲပဲ အေရးျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတုိက္အခံ ပါတီ အန္အယ္ဒီတြင္ ထိပ္ပုိင္း ဦးေဆာင္သူ မ်ားစြာ ရွိပါလွ်က္ သူမ တစ္ဦးတည္း ကုိသာ ဦးတည္ သံုးသပ္ ရျခင္းမွာ အန္အယ္ဒီေၾကာင့္ သူမရွိေနျခင္း မဟုတ္ပဲ သူမေၾကာင့္သာ အန္အယ္ဒီ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ သူမ၏ ၾသဇာအာဏာသည္ အန္အယ္ဒီတြင္ အၾကြင္းမရွိ လႊမ္းမုိးေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အျခားေသာ ပုဂၢဳိလ္ မ်ားအား ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ ခ်န္လွပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ သူမ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားအား သံုးသပ္ရာတြင္ သူမ၏ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ လက္ညႈိးထုိး ေနမည္မဟုတ္ပဲ ထုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိ အေျချပဳကာ သူမစိတ္ဓါတ္အား ပထမဦးစြာ သံုးသပ္လုိပါ၏။ သူမသည္ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ ပါသည္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လည္းေကာင္း အညံ့မခံလွ်င္ ေခါင္းျဖတ္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဆုေငြထုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကံ့ၾကံ့ခံ တြန္းလွန္ခဲ့ ပါသည္။ သူမကုိ မည္သူသည္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ မျပဳလွ်င္မရဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါ သနည္း။ မရွိပါ။ အလုိတူ အလုိပါပင္ မိမိဆႏၵႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း။ ငယ္ရြယ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စိတ္ခံစားမႈ ေလ်ာ့ပါး လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (အေနေ၀းလွ်င္ စိမ္းသည္ ဆုိသည္မွာ လူ႔သဘာ၀ပင္ျဖစ္၏)။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ ထုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိ အျပစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္မိသကဲ့သုိ႔ (ထုိအခ်ိန္က လူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံမႈ မရွိၾကေသးေခ်) သိရွိ ခံယူခဲ့ေၾကာင္းကုိ အိမ္ေထာင္က် ၿပီးေနာက္ လိပ္ျပာမလံုစြာ ျမန္မာ အသုိင္း၀ုိင္းႏွင့္ ပုိမုိစိမ္းကားစြာေနခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္မွ သာလွ်င္ အဆက္သြယ္ လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ သိသာစြာပင္ ျဖစ္လာပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမသည္ မသိေသာေၾကာင့္ ျပဳမူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ အျပစ္တစ္ခုဟု ခံယူလွ်က္ပင္ စိတ္ခံစားမႈကုိ မထိန္းႏိုင္ပဲ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ယခုမူ သူမသည္ လြန္စြာပင္ စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္လွေသာ ရဲရဲေတာက္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ေနေပၿပီ... ဘ၀၏ ေနရာ အသီးသီးတြင္ ေပ်ာ့ညံ့စြာ ေအာက္ဆံုးထိိ ဆြဲခ်ထားခဲ့သည့္ သူမ၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ထိပ္ပုိင္းေနရာကုိ ရယူႏုိင္ေသာအေနထားတစ္ခုျဖင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္း ေပၚေပါက္ေနသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္၏။ အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ႏုိင္ငံသည္ (၈၈)အခါမွ ၀ုန္းဒုိင္းဆုိကာ ေကာက္ခါငင္ခါ ဆင္းရဲသြားျခင္းမဟုတ္ပဲ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းေနသည္ ကာလ ရွည္ႀကီးတြင္ သူမသည္ တစ္ခ်က္မွ် အေရးမလုပ္ သတိ မရရွိခဲ့ျခင္း မွာလည္း သူမ၏ႏုိင္ငံ အေပၚ ထားရွိေသာ သံေယာဇဥ္ကို မ်ားစြာပင္ သံသယ၀င္မိပါသည္။

သာမာန္ စိတ္ထား ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ ယိမ္းယုိင္လြယ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အဆုိပါ အမ်ဳးိသမီးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လြန္စြာ စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္သူ ျဖစ္လာပါ သနည္း။

အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္သံုးသပ္လုိပါသည္။

၁) လက္ရွိအစုိးရသည္ သူမ ဖခင္မ်က္ႏွာေၾကာင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူမႏုိင္ငံ၏ ဖိအား (အဂၤလန္ႏုိင္ငံအား ဆုိလုိသည္) ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သူမအား လြန္စြာဆုိး၀ါးရက္စက္စြာ ျပဳ၀ံ့မည္ မဟုတ္ျခင္း၊ ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ျခင္း၊ ျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ျခင္း။

၂) ႏုိင္ငံတကာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္ လည္းေကာင္း သူမ မေမွ်ာ္လင့္ထား ခဲ့သည့္ အဆင့္တစ္ခုကို ရရွိလာျခင္း။

၃) ျပည္သူ၏ အားေပးမႈ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈမ်ားသည္ သူမ၏စိတ္ကုိ မ်ားစြာပင္ ရုိက္ခတ္ေစျခင္း။ တစ္နည္း ဆုိလွ်င္ ေမတၱာ ေရာင္ျပန္ ဟပ္ျခင္း။

စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ပါ၏။ ထုိသုိ႔ ေရွ႕ဆက္တုိးလွ်င္ အက်ဳိး ရွိမည္၊ မိမိအတြက္ လံုး၀ အက်ဳိး မယုတ္ႏုိင္ ဆုိသည္ကုိ ေသခ်ာ ေနေသာအခါ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္မ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ လုိပါမည္နည္း။ ထုိအရာသည္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဓါတ္မဟုတ္ပဲ အပုိင္တြက္ေသာ စိတ္ဓါတ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးစြာ သံုးသပ္ လုိပါသည္။

ဦးစြာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာလုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းကုိ တစ္ခါမွ် ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဘေလာ့တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား၊ စာသားမ်ာ းထည့္သြင္းျခင္းအား ယခ ုေဆာင္းပါး မေရးခင္ထိ လံုး၀ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ယခု ေခတ္ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အမည္အား မိမိေနရာအတြက္၊ အာဏာအတြက္၊ ေထာက္ခံမႈ အတြက္၊ ပုိက္ဆံအတြက္၊ မဲဆြယ္ေရး အတြက္ အစခ်ီၿပီး အတြက္ေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ သမီး ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူကပင္ မေရွာင္ လႈိင္လႈိင္ အသံုးခ်ျခင္း ျပဳေန ၾကခ်ိန္တြင္ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ေရာေရာင္ကာ ပါ၀င္မိမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အထူးပင္ သတိျပဳ ေရွာင္ရွားခဲ့ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္္ ေလ့လာ မိသည္မွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး လုပ္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ထားရွိေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ျမတ္ႏုိး ေလးစားမႈအား အသံုးခ်ကာ မိမိလမ္းေၾကာင္းသည္ မည္မွ်ပင္ ေသြဖယ္ ေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာသည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အတင္းပင္ စပ္ဟပ္ျဖတ္ ေတာက္ယူကာ အသံုးခ်မႈ ျပဳၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ ကုိက္ညီေစမည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိသာ ျဖတ္ေတာက္ယူကာ က်န္အပုိင္း မ်ားအား ေခ်ာင္ထုိးမႈကုိလည္း မ်က္ႏွာ ေျပာင္ေျပာင္ ျပဳ၀ံ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အာဇာနည္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသံုးခ်ခံ ျဖစ္ေနသည္မွာ ရာဇ၀င္ရုိင္းမႈပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

2 comments:

Ottara said...

အလွည့္အေျပာင္းတခုကို မ်ိဳးျမန္မာ မ်က္ေျချပတ္သြားပါတယ္။

က်ေနာ္လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသိတ္အထင္
မၾကီးခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းမသိဘူး။
အထူးသျဖင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ ့ေကာင္းတဲ့အရည္အခ်င္းေတြသိေပမဲ့
မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကိုသူမသိလို ့လွည့္ပတ္ညာတာခံရမယ္ထင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူ ့ေယာက်ာၤးေသမဲ့အခ်ိန္
အစိုးရက သူ့ေယာက်ာၤးအတြက္visa ျငင္းျပီး
သူကေယာက်ာၤး နဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ၂ ခုအျပိဳင္မွာေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့
အခ်ိန္ကစျပီး အစိုးရရွဳံးျပီး သူႏိုင္သြားပါတယ္။
အဲဒီ ့အခ်ိန္ကနအဖ ဟာတမ်ိဳးစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့
ရင္သူ ့စိတ္ဓါတ္ကိုဒီေလာက္သိၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။

demonhalo said...

သူ႔ေယာက်္ားက ေသသြားမွေတာ့ visa လိုေသးလားဗ် . ဟိုက ေသသြားတာ ျပန္ရွင္လာတာမွ မဟုတ္တာ . ( ဒီေတာ့ ပိုျပီး အဆင္ေျပမယ့္ဟာကိုသူလုပ္တာေပါ့ ဗ် ) . ဒါေလးေတာင္ မစဥ္းစားမိဘူးလား ဗ်. ( ဟိုႏုိင္ငံကိုျပန္သြားလဲ သူက သား၂ ေယာက္ မုဆိုးမ အေမ ျဖစ္မွာေလ. )